Hoop voor kwetsbaren

De ChristenUnie/SGP gaat uit van een samenleving waarin de meeste mensen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor hun eigen leven. We staan voor een zorgzame samenleving, waarin mensen oog hebben voor elkaar en hulp bieden aan wie dat nodig hebben. Het stadhuis stimuleert dat mensen elkaar helpen, als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. De gemeente heeft daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen in de samenleving. Voor mensen die niet door anderen geholpen worden en/of voor hen die het zelf niet redden. De ChristenUnie/SGP wil dat recht wordt gedaan aan de meest kwetsbaren. Bijvoorbeeld mensen met schulden, slachtoffers van mensenhandel en mensen met een handicap.

2.1 Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Den Haag is een zorgzame stad en dat willen we zo houden. Mantelzorgers, vrijwilligers, geloofsgemeenschappen, sociaal ondernemers en professionals staan iedere dag klaar om hulp te geven aan mensen die dat nodig hebben. De ChristenUnie/SGP wil dat de gemeente een partner is van al die mensen. 

Mantelzorgcompliment. De gemeente ondersteunt mantelzorgers waar dat kan, onder meer via een mantelzorgcompliment. Ook mantelzorgers van buiten Den Haag, die voor een Hagenaar zorgen, komen hiervoor in aanmerking.

Voldoende voorzieningen voor respijtzorg. Er moeten voldoende logeervoorzieningen beschikbaar zijn waar zorgvragers tijdelijk kunnen logeren om zo mantelzorgers te ontlasten (respijtzorg).

Ook kleine vrijwilligersorganisaties verdienen steun. Het stadhuis werkt niet alleen samen met grote vrijwilligersorganisaties. Kleinere vrijwilligersorganisaties hebben vaak een relatief groot maatschappelijk bereik, doordat zij met weinig personeel en financiële middelen met veel actieve vrijwilligers een bijdrage leveren aan de stad.

Oog voor maatschappelijke bijdrage kerken. Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties leveren vaak een grote maatschappelijke bijdrage. Het stadhuis heeft hier oog voor en kijkt waar samenwerking mogelijk is. Waar mogelijk wordt bijvoorbeeld informatie uitgewisseld of wordt het medegebruik van gebouwen gestimuleerd.

Stimuleren vrijwilligerswerk. De gemeente verricht extra inspanningen om vrijwilligerswerk onder mensen met een migratie-achtergrond en jongeren te stimuleren.

Ruim baan voor Haagse maatschappelijke stages. Het stadhuis kijkt in overleg met middelbare scholen wat de mogelijkheden zijn om de maatschappelijke diensttijd lokaal vorm te geven. Zo kunnen leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk en beroepen. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ieder jaar een aantal maatschappelijke stageplekken beschikbaar te stellen. Sollicitanten voor een baan bij de gemeente hebben een streepje voor als ze een maatschappelijke stage hebben gedaan.

2.2 Goede zorg voor iedereen

In Den Haag heeft wat de ChristenUnie/SGP betreft iedereen recht op goede zorg. Er mag geen geld op de plank blijven liggen dat bedoeld is om voor mensen te zorgen. Omdat veel inwoners langer in hun eigen huis blijven wonen als ze ouder worden, moet de zorg vanuit de gemeente goed geregeld zijn.

Thuiszorg voor ieder die dat nodig heeft. Als het mensen zelf niet meer lukt hun huis op orde te houden, dan moet er thuiszorg komen. Een goede thuishulp biedt niet alleen zorg aan ouderen en (chronisch) zieken, maar signaleert ook of er nadere hulp geboden moet worden.  Hiermee zijn zij ook poortwachters. Er wordt extra geld geïnvesteerd in thuiszorg.

Jaarlijkse contactmomenten voor mensen op leeftijd. De toegang tot de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijkt voor sommige mensen lastig. Daarom moeten we er de komende jaren voor zorgen dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook weet te vinden en krijgt. Met iedere inwoner van 75 jaar en ouder, die geen gebruik maakt van de Wmo of van de Wet langdurige zorg, wordt jaarlijks contact opgenomen.  

Passende zorg voor iedereen. In ieder gesprek, aan het loket of de ‘keukentafel’ staan de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft voorop. Er wordt creatief gekeken naar oplossingen en effectief doorverwezen. Waar mogelijk worden mantelzorgers bij de oplossing betrokken. Bij nieuwe aanbestedingen is niet alleen de prijs belangrijk. Ook kwaliteit, diversiteit in aanbod, de verbinding van zorg met andere levensterreinen, ruimte voor nieuwe aanbieders en keuzevrijheid voor cliënten zijn van groot belang.

Recht op PGB. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) blijft een volwaardig alternatief als zorg in natura niet goed aansluit op iemands persoonlijke situatie. Aan die keuzevrijheid wordt niet getornd.

Soepele overgang zorg voor 18-jarigen. Iedere jongere krijgt hulp op maat via de jeugdzorg. Wie 18 jaar wordt en formeel niet meer onder jeugdzorg valt, wordt niet zomaar aan zijn lot overgelaten. De gemeente zorgt voor een naadloze aansluiting en samenwerking tussen begeleiding op het gebied van jeugdhulp, onderwijs/werk en maatschappelijke ondersteuning.

Behoud dagbesteding. Dagbesteding is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Als mensen weer meer op eigen benen kunnen staan, moeten ze niet te snel uit beeld raken. Beter blijvend lichte aandacht (‘waakvlamzorg’) dan steeds terugvallen in de zwaardere zorg. Voor dagbesteding en begeleiding in het kader van de Wmo wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Snellere hulp voor daklozen. Nachtopvang is slechts een tijdelijke oplossing. Binnen de nachtopvang wordt zo snel mogelijk bekeken waar iemand de juiste vervolghulp kan krijgen. Mensen worden zoveel mogelijk binnen 2 maanden naar een doorstroomvoorziening toe geleid. We voorkomen waar mogelijk dat daklozen en thuislozen van hulpverlener naar hulpverlener worden gesleept.

Toekomst voor economisch daklozen. Mensen die door schulden, scheiding of werkloosheid dakloos raken, worden snel van de straat geholpen. Het proefproject economisch daklozen van het Leger des Heils is een blijvertje en wordt structureel gemaakt. 

Betere doorstroming uit maatschappelijke opvang. Er komt een taskforce die zo snel mogelijk in kaart brengt waar er door corporaties, de gemeente of particulieren woningen gerealiseerd kunnen worden voor kwetsbare mensen. Op korte termijn worden leegstaande panden bruikbaar gemaakt om de gestagneerde doorstroom weer op gang te krijgen. De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties en zorgorganisaties, om doorstroming te bevorderen, bijvoorbeeld via zogenoemde doorklapwoningen.

Beschermd wonen. We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname.

Zorgindicatie door professionals. Waar mogelijk krijgen zorgorganisaties meer ruimte bij (her)indicaties. Zorgaanbieders en -gebruikers die misbruik maken van deze ‘professionele ruimte’ worden stevig aangepakt.

Eigen bijdrage Wmo. De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is landelijk vastgesteld op €17,50 per vier weken. De gemeente communiceert duidelijk naar zorgvragers over wat daar wel en niet onder valt.

Gemeentelijke zorgverzekering.  Er wordt beter gecommuniceerd over de voordelen van de gemeentelijke zorgverzekering. Zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep voor deze verzekering worden bereikt.

Ambtenaren kennen de zorg en de stad. Het is vanzelfsprekend dat gemeenteambtenaren hun stad goed kennen. Ambtenaren die zich met zorg bezig houden gaan meer de stad in om de contacten met de Haagse zorgaanbieders te onderhouden en te leren van de effecten van gemeentelijk beleid in de praktijk.

Levensloopbestendige woningen. De gemeente geeft actief voorlichting over het levensloopbestendig maken van woningen. Ook bevordert de gemeente co-housing/woongroepen, waar oud en jong samenwonen en elkaar kunnen helpen.

Actieplan zwerf- en spookjongeren. Er komt een actieplan om zwerf- en spookjongeren weer in beeld te krijgen en op weg te helpen.

Bed-Bad-Brood én Begeleiding. Zo lang er nog geen landelijke opvangvoorzieningen zijn, blijven we ‘ongedocumenteerde’ mensen bed, bad en brood aanbieden. Bij de opvang wordt expliciet aandacht besteed aan begeleiding en toekomstperspectief. De mogelijkheden voor terugkeer naar het land van herkomst komen ook nadrukkelijk aan de orde.

Psycholance. Voor het veilig vervoeren van verwarde personen wordt een psycholance gebruikt, al dan niet in samenwerking met buurgemeenten.

Subsidies op basis van resultaten. Bij de verdeling van de welzijnssubsidies wordt rekening gehouden met de resultaten van instellingen. Onderzocht wordt of het systeem dat voor kunstsubsidies geldt ook voor welzijnswerk kan gaan gelden. De resultaten worden door een auditcommissie geëvalueerd.

2.3 Voorkom eenzaamheid

De ChristenUnie/SGP gelooft dat mensen tot bloei komen wanneer ze in relatie staan tot anderen. Wanneer verbonden gemeenschappen en een gedeelde basis wegvallen, liggen isolement en vereenzaming op de loer. Dit geldt in de eerste plaats voor ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld chronisch zieken, alleenstaande ouders, vluchtelingen of studenten. Het is fantastisch dat zoveel maatschappelijke organisaties en kerken maaltijdprojecten organiseren. Ook de gemeente moet zich blijven inzetten om eenzaamheid onder alle inwoners tegen te gaan.

Zingeving voor eenzamen. Eenzaamheid gaat vaak gepaard met een gemis aan zingeving: het ontbreken van een doel om voor te leven. Vrijwilligers die ouderen bezoeken worden toegerust om te ondersteunen bij existentiële vragen en wijzen ouderen actief op de mogelijkheden voor ontmoeting en vrijwilligerswerk in de buurt. Ook komen er praktische handvatten voor professionals in de wijk, zodat zij eenzaamheid sneller kunnen constateren en aanpakken.

Iedereen strijdt mee tegen eenzaamheid. Bij bestrijding van eenzaamheid kan de hele gemeenschap helpen. Daarom wordt het veelbelovende experiment Community tegen Eenzaamheid zo snel mogelijk voor de hele stad ingevoerd. Ook zoekt Den Haag in de strijd tegen eenzaamheid aansluiting bij initiatieven van andere overheden en organisaties. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de in het Regeerakkoord aangekondigde coalitie tegen eenzaamheid.

Invulling maatschappelijke diensttijd. Bij de lokale invulling van de maatschappelijke diensttijd, zoals aangekondigd door de Rijksoverheid, wordt met nadruk gezocht naar vrijwilligerswerk gericht op de bestrijding van eenzaamheid.

Structurele oplossingen. Eenzaamheid is een blijvend probleem dat om blijvende oplossingen vraagt. Bij goede initiatieven die nu op projectbasis worden gefinancierd, wordt gekeken naar mogelijkheden voor structurele financiering.

 

2.4 Een schuldenvrije stad

Er zijn in Den Haag 26.000 huishoudens die afhankelijk zijn van het armoedebeleid van de gemeente en er zijn steeds meer ‘werkende armen’. 22% van de Haagse kinderen groeit op in armoede en dat is onacceptabel. De ChristenUnie/SGP houdt daarom vast aan een ruimhartig armoedebeleid, maar wil dat we het geld daarvoor wel beter en eerlijker inzetten. Door mensen binnen duidelijke kaders daarover vaker zelf beslissingen te laten nemen. En door de strijd aan te binden met schulden, die mensen vaak nog dieper in de problemen brengen.

Er komt één uniforme armoederegeling. De huidige versnipperde armoederegelingen zijn te betuttelend. Daarom schaffen we deze regelingen af en zetten ze om in een persoonlijk tegoed op de Ooievaarspas. Naar eigen inzicht kunnen mensen dit besteden aan schoolspullen, kleding, een fiets of een telefoon. Het tegoed is inkomensafhankelijk: hoe meer inkomen een gezin heeft (maximaal 130% van het minimumloon), hoe lager het tegoed. Hiermee voorkomen we een grote armoedeval als mensen iets meer gaan verdienen.

Armoedegelden écht naar het kind. Het tegoed van de kindregelingen is bedoeld voor de kinderen en komt daarom op hun eigen Ooievaarspas. Om misbruik te voorkomen kunnen zij dat alleen uitgeven in een winkel als ze begeleid worden door een volwassene. Een volwassene kan geen bestedingen doen met de Ooievaarspas van een kind, zonder dat dat kind zelf aanwezig is.

Eén tegoed voor AOW’ers. Ook voor AOW'ers wordt het tegoed dat nu uit verschillende regelingen en vergoedingen bestaat, als één bedrag automatisch op hun Ooievaarspas gezet. Zo kunnen mensen zelf kiezen hoeveel geld ze waaraan willen uitgeven.

Vergroot winkelaanbod. Het aantal en soort winkels waar het tegoed van de Ooievaarspas besteed kan worden, wordt fors uitgebreid met winkels uit vooral het goedkopere segment, zoals de Action of de Zeeman. Ook wordt het mogelijk het tegoed te gebruiken bij kringloopwinkels en sociaal ondernemers met arbeidsintegratie en leerwerktrajecten, voor de aanschaf of reparatie van tweedehands fietsen of elektronica. Het tegoed op de pas verloopt niet meer na een paar maanden, maar blijft het hele jaar geldig en kan deels worden meegenomen naar volgende jaren.

Houd schoolkosten voor ouders betaalbaar. Het tegoed op de Ooievaarspas kan ook gebruikt worden voor materialen die nodig zijn op sommige vmbo-scholen of talentprogramma's. Ook voor (beroeps)kleding, gereedschappen en andere speciale benodigdheden die via de school moeten worden aangeschaft, kan het tegoed worden gebruikt. Om deze hoge extra kosten voor leerlingen van mbo-BOL-opleidingen te dekken, wordt hun tegoed voor schoolspullen minstens gelijkgetrokken met leerlingen die naar de brugklas gaan.

Geef overzicht over het tegoed op de Ooievaarspas. De ChristenUnie/SGP wil dat met alle volwassen gebruikers van de Ooievaarspas één keer per jaar een persoonlijk gesprek plaatsvindt over hun inkomen, vermogen en woonsituatie. Hierdoor wordt het voor gebruikers van de pas sneller duidelijk wanneer ze geen recht meer hebben op de minimavoorzieningen, maar het voorkomt ook opzettelijke fraude.

Ooievaarspas voor iedereen. De Ooievaarspas wordt toegankelijk voor iedere Hagenaar, Hagenees en Scheveninger. Elk gezin met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon ontvangt de pas gratis. Iedereen met een hoger inkomen kan tegen betaling de pas aanschaffen (conform Rotterdampas). De gemeente sluit daartoe allianties met meer bedrijven en organisaties, zodat meer musea en activiteiten gratis kunnen worden bezocht en er korting kan worden verleend bij activiteiten op het gebied van cultuur, sport en ontspanning. Zo wordt de Ooievaarspas de pas die je allemaal wilt hebben.

Je individuele inkomenstoeslag sparen. Mensen kunnen ervoor kiezen (een deel van) hun individuele inkomstenstoeslag te sparen bij de sociale dienst, zodat ze daadwerkelijk een spaarpotje hebben bij een onverwacht grote uitgave. Een bedrag van € 50,- per persoon per jaar zou vrij besteedbaar moeten zijn. De bekendheid en de toegankelijkheid van deze inkomensondersteuning wordt vergroot.

Ademruimte bij financiële nood. Om ademruimte te creëren en de eerste acute financiële nood op te vangen, kan een sociaal krediet worden verleend. Ambtenaren krijgen meer vrijheid om daarover te beslissen bij financiële nood. Het krediet kan omgezet worden in een gift, wanneer blijkt dat er recht is op een uitkering.

Betere schuldenpreventie. Er komt een betere schuldenpreventie, met een goede aansluiting op maatschappelijke initiatieven, zoals de kleding- en voedselbank.

Schuldhulpverlening beter bereikbaar. Schuldhulpverlening moet niet alleen beschikbaar zijn voor de ergste gevallen, maar ook voor hen die er zogezegd niet slecht genoeg aan toe zijn voor geïndiceerde hulpverlening. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.

Hulpverlening bij betalingsachterstand. De gemeente maakt binnen de wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk afspraken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven, zodat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente zorgt dan dat hulpverleners/vrijwilligers contact leggen met de bewoners om hen te ondersteunen.

Voorkom escalatie van schulden. Schuldhulpverleners/wijkteams krijgen een ‘bureaucratievrij’ budget dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten om escalatie van schulden te voorkomen. Dit budget is vrij te besteden, zodat er echt maatwerk geleverd kan worden en grotere maatschappelijke problemen voorkomen worden.

Snel de schuldhulpverlening in. Zodra iemand zich met schulden meldt bij de gemeente, moet het traject richting hulpverlening (en zo nodig schuldsanering) in gang worden gezet. Elke schuldenaar moet binnen zes maanden duidelijkheid hebben over het vervolgtraject. 

Één contactpersoon. Elke schuldenaar krijgt één contactpersoon bij de gemeente die hem/haar door het hele traject heen loodst.

Steuntje in de rug voor zelfstandig ondernemers. Zzp’ers met een inkomen op of onder bijstandsniveau krijgen een kwijtschelding van persoonlijke gemeentelijke belastingen, zoals ook geldt voor mensen in loondienst met een inkomen op of onder bijstandsniveau.

Juridische bijstand. De gemeente stimuleert (jonge) juristen om zich in te zetten als schuldhulpvrijwilliger, voor juridische ondersteuning van schuldenaren, bijvoorbeeld via het Juridisch Loket.

Met schuld overstappen naar gemeentelijke zorgverzekering. Mensen met een schuld bij hun zorgverzekering krijgen toch de kans om over te stappen naar de gemeentelijke zorgverzekering.

Incassovrije wijken. De proef ‘Incassovrije wijken’ wordt uitgebreid naar de hele stad.

Maximaal 2% rente lening Gemeentelijke Kredietbank (GKB).Mensen die voor een noodzakelijke lening niet terecht kunnen bij een normale bank, kunnen in Den Haag terecht bij de GKB voor een sociale lening. De rente voor deze mensen, die in een lastig parket zitten, moet ook sociaal zijn en daarom maximaal 2%.

Steun na partnerverlies. Er komt een proef ‘Steun na partnerverlies’ waarbij mensen hulp kunnen krijgen na overlijden van hun partner bij het financieel op orde krijgen van het huishoudboekje.

 

2.5 Strijd tegen verslavingen

Verslavingen verwoesten levens en hebben een grote negatieve impact op gezinnen, buurten, bedrijven en de leefbaarheid van de stad. We binden daarom de strijd aan tegen drugs-, alcohol- en gokverslaving. Overmatig gebruik wordt zoveel mogelijk tegengegaan.

Aandacht voor het hele gezin. Bij hulpverlening aan mensen met een verslaving is meer aandacht voor de gevolgen van de verslaving voor de andere gezinsleden en de familie.

Snel hulp aan verslaafden. Mensen met verslavingsproblematiek kunnen direct bij de hulpverlenende organisatie een indicatie voor hulp krijgen om onnodige wachttijden te voorkomen. Dat hoeft niet meer via een gemeentelijk loket.

Wijkteams signaleren verslaving. Bij de sociale wijkteams schuift eens in de twee weken een preventiemedewerker van een verslavingszorgzinstelling aan. Zo kunnen signalen van verslaving besproken worden en kan er actie worden ondernomen.

Meer voorlichting door ex-verslaafden. Er komt meer voorlichting op scholen over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd door 'ervaringsdeskundigen'. Hierdoor kunnen jongeren gemotiveerd worden om weerstand te bieden aan de sociale druk.

Den Haag drugswalmvrij. Er komt een blowverbod in de openbare ruimte, te beginnen op plaatsen waar de overlast het grootst is, zoals het Zeehelden- en Regentesse- en Valkenboskwartier, winkelgebieden, school- en speelpleinen en -tuinen.

Uitbreiden afstandscriterium coffeeshop-school. Het afstandscriterium met betrekking tot coffeeshops en scholen wordt weer uitgebreid naar 500 meter en gaat ook voor basisscholen gelden.

Actief handhaven bij coffeeshops. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJG-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.)

Geen gemeentewiet in Den Haag. Den Haag doet niet mee aan experimenten met legalisering van wietteelt of vormen van gemeentewiet. De gemeente zet zich juist in voor een rookvrije generatie.

Jacht op illegale hennepkwekerijen. De Pandbrigade intensiveert in samenwerking met Woningcorporaties en alerte bewoners de jacht op illegale hennepkwekerijen en krijgt hiervoor de benodigde capaciteit.

Lik-op-stuk bij alcoholoverlast. In de wijken waar openbare dronkenschap veel overlast veroorzaakt, wordt meer gehandhaafd. Er geldt een lik-op-stukbeleid. Als de situatie niet verbetert, wordt een alcoholverbod afgekondigd voor de openbare ruimte.

Terugdringen Happy Hours. De gemeente gaat met horecaondernemers in overleg over het terugdringen van Happy Hours.

Geen lachgas nodig om lol te hebben. Er komt een verbod op reclames voor recreatief gebruik van lachgas. Tevens wordt in gebieden waar een alcoholverbod geldt, geen alcoholreclame meer gemaakt, ook niet op ramen en gevels.

Niet gokken met casino’s. Er komen geen nieuwe casino’s in Den Haag en geen verdere uitbreiding van het toewijzingsgebied voor casino’s, zeker niet in kwetsbare woonwijken. Ook wordt het besluit om een casino in de Scheveningse haven te kunnen plaatsen teruggedraaid.

2.6 Stop gedwongen prostitutie

Wanneer een man of vrouw gedwongen wordt, of zich gedwongen voelt, om zijn of haar lichaam te verkopen, is dat een groot onrecht. Er is een onlosmakelijk verband tussen mensenhandel en prostitutie. Het ideaal van de ChristenUnie/SGP is dan ook een stad, en een wereld, zonder mensenhandel en prostitutie.

Extra geld voor uitstapprogramma’s. Er komt extra geld voor een ruim aanbod van uitstapprogramma’s voor prostituees. Hierbij wordt expliciet geld vrijgemaakt voor taallessen aan prostituees in een voor hun veilige setting.

Minimumleeftijd van prostituanten wordt verhoogd naar 21 jaar. Tieners horen niet thuis in een prostitutiestraat en zo voorkomen we dat jongeren al vroeg in aanraking komen met prostitutie en een verkeerd beeld krijgen van seksualiteit. Bovendien geldt voor prostituees een minimumleeftijd van 21 jaar. Waarom voor de bezoekers dan niet? Door politie en Haags Economisch Interventie Team (HEIT) gaat strenger gecontroleerd worden op leeftijd van bezoekers van de Doublet-, Geleen- en Hunzestraat.

Bescherming thuisprostituees. Nu de huidige vorm van registratieplicht is verboden door de autoriteit persoonsgegevens, wordt in samenwerking met hulporganisaties en handhaving een nieuwe methodiek ontwikkeld om te monitoren wie er in Den Haag werken in de prostitutie en onder welke omstandigheden.

Oog voor thuisprostitutie. De steeds grotere groep mensen die werkt in de thuisprostitutie verdient meer bescherming. Bij thuisprostitutie via het internet is de kans op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel buitengewoon groot. Daarom worden met HEIT, politie en maatschappelijke organisaties nieuwe afspraken gemaakt over preventie, opsporing en zorg.

Extra inzet van HEIT op thuisprostitutie. Doordat meer inzet nodig is bij het bestrijden van illegale online prostitutie, dreigt de handhaving en controle in de prostitutiestraten te verminderen. Daarom wordt de omvang van het team dat zich bezighoudt met het bestrijden van mensenhandel en prostitutie bij politie en recherche fors vergroot.

Uitsterfbeleid raamprostitutie. Naar Gronings model worden er beleidsmatige stappen gezet om de raamprostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat op termijn te kunnen beëindigen. Eventuele sluiting dient samen te gaan met ondersteuning bij het vinden van huisvesting, werk en het bieden van traumahulp aan de vrouwen die in de straten werken.

One strike you’re out! Er komt een breed ‘one-strike-you’re-out’-beleid rond prostitutie, zoals ook al geldt voor massagesalons. Na de ‘out’ wordt een pand herbestemd door de raad.

Geen nieuwe bordelen in onze stad. Er komt een uitsterfbeleid voor bestaande bordelen. Wanneer bordelen leegstaan worden deze gesloten. Er komen geen nieuwe bordelen.

Internationale aanpak mensenhandel. Mensenhandel is niet alleen een probleem van Den Haag of Nederland, maar is grensoverschrijdend. Daarom moet er intensiever samengewerkt worden met Interpol en de landelijke politie om de problemen in Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen) aan te pakken.

Inzetten voor strafbaarstelling prostitutiebezoek. De gemeente gaat zich de komende jaren inzetten voor de strafbaarstelling van prostitutiebezoek, het zogenaamde ‘Zweedse model’. 

Geen plek voor pooierboys. Er is veel onduidelijkheid over het aantal loverboys en -girls in onze stad. En er is weinig bekend over hoe en waar zij opereren en hoeveel slachtoffers zij maken. Er komt een onderzoek naar de omvang van de problemen, zodat een nieuwe brede aanpak loverboys en -girls kan worden opgesteld. Het onderwijs wordt ondersteund om het ronselen van jonge meisjes in en rond scholen te voorkomen.

Behoud de diversiteit van hulporganisaties. Een divers aanbod van maatschappelijke, psychosociale, fysieke en pastorale hulp aan prostituees heeft grote meerwaarde. We zetten in op behoud van maatschappelijke organisaties die zich vanuit verschillende achtergronden en expertises bezighouden met hulp aan prostituees.

2.7 Een inclusief Den Haag

Den Haag moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. De ChristenUnie/SGP staat voor een toegankelijke en inclusieve stad.

Den Haag toegankelijk voor iedereen. Bij bouwbesluiten voor openbare gebouwen en projecten van een bepaalde omvang wordt er een toegankelijkheidseffectrapportage opgesteld om de toegankelijkheid voor de burger en de burger met beperkingen te meten.

Voldoende invalideparkeerplaatsen. In de hele stad, ook in de binnenstad of op Scheveningen, komen voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar.

Invalideparkeerkaart voor fietsen. Mensen met een lichamelijke beperking krijgen een speciale parkeerkaart om hun fiets dichtbij hun bestemming te kunnen parkeren. Dit geldt ook voor straten waar geen fietsen mogen staan, zoals de Grote Marktstraat.

Elektrische rolstoel in de bus.Alle bussen worden zo snel mogelijk toegankelijk voor elektrische rolstoelen.

Rolstoelvriendelijke trottoirs. Bij aanleg van trottoirs worden rolstoelvriendelijke op- en afritjes gemaakt. Afgevlakte stoepranden met een te steile helling worden daarvoor niet meer gebruikt.

Toegankelijk shoppen. Bij winkels met een te hoge drempelhoogte (meer dan 5 centimeter) wordt de stoep verhoogd of komt er een rijplaatje. Op die manier kunnen ook rolstoelen naar binnen.

Rolstoelvriendelijke (openbare) toiletten. De openbare toiletten in Den Haag worden rolstoelvriendelijk. Horecabedrijven worden aangespoord om over een rolstoeltoegankelijk toilet te beschikken.

Evenementen toegankelijk voor mindervalide. In Den Haag zijn veel evenementen en festivals. Een initiatiefnemer die daar een vergunning voor aanvraagt, moet ervoor zorgen dat het evenement toegankelijk is voor mindervaliden.  

Rolstoel aanwezig. In alle gemeentelijke panden zijn leenrolstoelen beschikbaar.