Voorstellen voor uw wijk

Onze stad is opgebouwd uit tientallen wijken met ieder een eigen sfeer en geschiedenis. Misschien voelt u zich nog wel meer verbonden met uw straat, uw buurt of uw deel van de stad dan met de stad als geheel. En dat is natuurlijk logisch. Een belangrijk deel van uw leven speelt zich immers af in de buurt waar u woont. Reden genoeg voor de ChristenUnie/SGP om niet alleen thematische voorstellen te doen, maar ook met plannen per wijk te komen. Mist u nog plannen voor uw wijk of buurt? Laat het ons weten door te mailen naar christenunie-sgp@denhaag.nl!

Duindorp, Havenkwartier, Geuzenwijk

Er komt geen tram over de Westduinweg. Een hoogwaardige E-busverbinding brengt mensen naar het voormalige Norfolkterrein.

De Westduinweg moet veiliger. Daarom komen er snelheidsbeperkende maatregelen, cameratoezicht, wordt de kruising met de Statenlaan een rotonde en wordt de Van Bergenstraat eenrichtingsverkeer vanaf de Westduinweg. Ook komt er een onderzoek naar de gevolgen van de afsluiting van de boulevard voor de luchtkwaliteit op en om de Westduinweg.

Geuzenwijk is Geuzenwijk. De Geuzenwijk en het Statenkwartier zijn twee totaal verschillende wijken en moeten zo ook worden benaderd door het stadhuis, bijvoorbeeld in bestemmingsplannen. Het weg definiëren van de hoge parkeerdruk in deze wijk, enkel door het op papier schrappen van de wijkgrens, is een farce.

Parkeergarage Van Sint Aldegondeplein. De recente invoering van betaald parkeren in het Havenkwartier, de Geuzenwijk en het Statenkwartier is verkeerd aangepakt. Dit wordt (deels) hersteld door de aanleg van een parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein. Daarnaast wordt onderzocht of er een ondergrondse garage onder de Willem de Zwijgerlaan kan komen om de leefbaarheid op straat te vergroten.

Inpandige parkeergarages. Veel huizen in Scheveningen Haven hebben een inpandige parkeergarage, die niet meer als zodanig wordt gebruikt. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de vaststelling van de parkeercapaciteit, bij het verstrekken van parkeervergunningen en bij de handhaving.

Betaald parkeren wordt in Duindorp niet uitgebreid naar de middag. Nut, noodzaak en logica van de verschillen in parkeerregime op Scheveningen worden geëvalueerd. Het is onlogisch dat betaald parkeren in het Havenkwartier geldt vanaf 18 uur en in de Geuzenwijk en het Statenkwartier vanaf 13 uur. Het ligt voor de hand dit allemaal gelijk te trekken naar 18 uur, tenzij uit de evaluatie en uit overleg met en onderzoek onder bewoners iets anders blijkt.

Sluipverkeer Van Foreeststraat. Om het sluipverkeer in de Van Foreeststraat tegen te gaan, komen er drempels in de straat. Het afslaand verkeer op de Duindorpdam naar de Kranenburgweg richting Statenkwartier wordt zichtbaar  verbeterd door een duidelijke verbreding van de afslag.

Duindorpdam veilig. De Duindorpdam wordt zo snel mogelijk veilig heringericht.

Voetpad Houtrustweg. Op de Houtrustweg tussen Duindorpdam en Houtrust moet een separaat voetgangerspad worden aangelegd. 

Meer groen. Het is karig gesteld met de hoeveelheid groen in deze wijken. Daarom wil de ChristenUnie/SGP dat hier nieuwe aanplant komt.

Bewoner betrekken bij evenementen. De ChristenUnie/SGP vindt dat in overleg met de omwonenden moet worden vastgesteld hoeveel grote en kleine evenementen er per seizoen maximaal gehouden kunnen worden in de diverse delen van Scheveningen. Bij grote evenementen, zoals de Volvo Ocean Race, dient goed overleg met bewoners en ondernemers te blijven plaatsvinden.

Woningsplitsing en kamerbewoning worden aan banden gelegd. Om deze wijken leefbaar te houden, komt er een splitsingsverbod en worden er beperkingen gesteld aan kamerverhuur.

Meer handhavers. Er komen meer handhavers. Speciale aandacht komt er voor nodeloos fout parkeren, hondenpoep, fietsen over stoepen en snelheidsovertredingen.

Zichtbare historie. De geschiedenis van de haven wordt zichtbaar gemaakt langs de haven en op andere plekken die historisch gezien belangrijk zijn voor de visserij. Het Tonnenmonument verdient hierbij een waardiger plek.

Scheveningen Dorp, Scheveningen Bad, Belgisch park

Bewoners betrekken bij evenementen. In overleg met de omwonenden moet worden vastgesteld hoeveel grote en kleine evenementen er per seizoen maximaal gehouden kunnen worden in de diverse delen van Scheveningen.

Minder herrie vanaf het strand. Er komt permanente geluidsmeting op de Boulevard en goede handhaving. Er komt geen permanent Beachstadion.

Herstel groen straatbeeld. Er komt meer groen in Scheveningen Dorp, Scheveningen Bad en Belgisch Park. Het groene straatbeeld van begin 20e eeuw moet hier in ere worden hersteld.

Scheveningse iconen centraal. Iconen zoals de Vissersvrouw, het Kurhaus, de Vuurtoren en de Pier vertellen ieder een eigen verhaal over Scheveningen en moeten worden gekoesterd. Vernieuwingen langs de kuststrook dienen deze iconen te allen tijde te versterken en niet aan het zicht te onttrekken, zoals bij de Vuurtoren dreigt te gebeuren. Ook koesteren en beschermen we de Scheveningse cultuur en identiteit.

Behoud karakteristieke bebouwing. Het dorpse karakter van Scheveningen Dorp en de andere oude Scheveningse wijken, met de rode daken, de prachtige gevels en lintbebouwing, moet worden beschermd. Nieuwbouw op Scheveningen gebeurt alleen in de oude bouwstijl, met de barokke stijl van het Kurhaus als lichtend voorbeeld. Er komt geen hoogbouw, en nieuwbouw wordt zoveel mogelijk voorkomen als renovatie van een oud pand ook mogelijk is. De historische lantaarnpalen komen terug in het straatbeeld.

Opknapbeurt voor Badhuisstraat. De Badhuisstraat wordt opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt voor het winkelend publiek.

Muzee is de huiskamer van Scheveningen met een goede culturele inhoud. Versterking van deze functie is nodig.

Aanpak overlast Zwarte Pad. Overlast van uitgaanspubliek op het Zwarte Pad moet harder worden aangepakt door meer handhaving.

Handhavers in de wijk. Er komen meer handhavers in de wijk. Zij zijn niet alleen te vinden op de Boulevard, maar juist ook in de andere delen.

Parkeergarages inpassen in landschap. Parkeergarages worden ingepast in de omgeving en sluiten zo aan op het landschap. Hierbij mag de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee als voorbeeld gelden.

Woningsplitsing en kamerbewoning worden aan banden gelegd. Er komt een splitsingsverbod en er worden beperkingen gesteld aan kamerverhuur.

Loosduinen, Kraayenstein, Waldeck, Houtwijk

Upgrade openbare ruimte Waldeck en Loosduinen. De komende collegeperiode wordt een vervolg gegeven aan het wegwerken van alle achterstallig onderhoud van bestrating en groen in Houtwijk, Waldeck en Loosduinen.

Geschiedenis zichtbaar. Het Loosduinse Hoofdplein wordt vergroend en de omliggende straten verlevendigd. Elementen die verwijzen naar de geschiedenis als tuinbouwdorp worden toegevoegd. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de markt.

Ontmoetingsplekken voor ouderen. Er komen overdag meer terrasmogelijkheden en andere zitplekken, zodat ouderen elkaar kunnen ontmoeten. 

Leegstand tegengaan. Er wordt een actief leegstandsbeleid gevoerd. Winkels kunnen ook zoveel mogelijk geconcentreerd worden in één deel van de Loosduinse Hoofdstraat. De lege winkelruimten in de omliggende straten kunnen een thematische bestemming krijgen.

Iedereen kan parkeren. De groengele zone in de Loosduinse Hoofdstraat is een succes. Er komen voldoende fietsparkeerplaatsen en de weesfietsenaanpak wordt ook in deze wijken ingevoerd.

Snelheidsbeperking scootmobielen. In het winkelgebied komt een snelheidsbeperking voor scootmobielen.

Geen hoogbouw op het WINGS-terrein. In samenspraak met bewoners, wordt een groene bestemming gerealiseerd.

Stadstuinbouw. De vele platte daken en de vele groenstroken en terreinen die er vaak onverzorgd bijliggen op het ZKD-terrein, worden vanwege de Loosduinse historie, gebruikt voor innovatieve ecologisch verantwoorde stadstuinbouw.

Groepswonen. Er is grote belangstelling voor groepswonen in Loosduinen. De gemeente helpt bij de zoektocht naar geschikte panden.

Waardig ouder worden. Vrijwilligersinitiatieven die ouderen perspectief bieden op waardig ouder worden, kunnen op steun van de gemeente rekenen.

Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Moerwijk

Wijkbibliotheek heropenen. De wijkbibliotheek in Bouwlust wordt heropend.

Groen adopteren. In het hele stadsdeel zijn groenstrookjes en groenstroken die geadopteerd kunnen worden door omwonenden. Het gezamenlijk onderhoud zorgt voor ontmoeting tussen bewoners en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Buurttuinen. Particuliere initiatieven op het gebied van stadslandbouw of buurttuinen, voor bewegen en voor recreatie verdienen ruimhartige ondersteuning.

Wijkvernieuwing weer oppakken. De herstructurering, die eerder vanwege de crisis vastliep, wordt weer opgepakt. Appartementen worden samengevoegd tot gezinswoningen. Zo kunnen mensen een wooncarrière binnen de eigen wijk maken.

Geen extra sociale huurwoningen in deze wijken. Deze wijken verdienen perspectief. Dat betekent in deze wijken minder sociale huurwoningen en meer middeldure woningen.

Buurtgericht woningen toewijzen. Het adaptief vermogen van vooral Moerwijk om mensen met weinig kansen op te vangen is al lang overschreden. Deze wijk heeft een positieve boost nodig om weer tot bloei te komen. Dat kan door buurtgericht woningen toe te wijzen. Woningcorporaties krijgen ruimte om rekening te houden met (de leefstijlen van) nieuwe bewoners, bijvoorbeeld door een inkomenseis te stellen aan nieuwe bewoners van sociale huurwoningen. Woningcorporaties krijgen kortom de ruimte om de mogelijkheden die de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek biedt, te benutten.

Winkelcentrum Leyweg moet een boost krijgen. Samen met de winkelstraatmanager wordt er gekeken hoe de winkels beter gevuld kunnen worden. Meer dienstverlening, zoals schoenmakers en fietsenmakers in combinatie met leerwerkprojecten, kunnen zorgen voor een toegevoegde waarde. Ook andere oplossingen, zoals gratis parkeren kunnen meewerken aan de revitalisering van dit winkelcentrum.

 

Leyenburg, Rustenburg/Oostbroek, Zuiderpark

Beperken festivals Zuiderpark. Het Zuiderpark is een prachtige omgeving, waarin mensen kunnen sporten, ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Festivals kunnen daar een goede aanvulling op zijn, maar er zijn nu te veel evenementen die zorgen voor grote geluids- en verkeersoverlast. In overleg met omwonenden wordt vastgesteld hoeveel grote en kleine evenementen er per seizoen maximaal gehouden kunnen worden in het Zuiderpark.

Schoon Zuiderpark. Met name op en na zomerse dagen wordt er veel te veel afval achtergelaten en verandert het park in een vuilnisbelt. Er wordt daarom strenger gehandhaafd.

Geen illegale bewoning boten. Er vindt strenge handhaving plaats voor illegale bewoning van boten aan de Soestdijksekade en de Veenendaalkade.

Iedereen kan parkeren. In Leyenburg is afgelopen jaar het parkeerregime definitief geworden, ondanks dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Ook in delen van Rustenburg en Oostbroek is de parkeerdruk onverminderd hoog.Er worden afspraken gemaakt met het Haga-Ziekenhuis om parkeeroverlast van personeel in de wijk tegen te gaan. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van ondergronds parkeren.

Woningsplitsing en kamerbewoning worden aan banden gelegd. Er komt een splitsingsverbod en er worden beperkingen gesteld aan kamerverhuur.

Op de Veenendaalkade (even zijde) komen snelheidsbeperkende maatregelen.

De winkelstraat Dierenselaan/Apeldoornselaan kan een aantrekkelijker winkelcentrum voor de buurt worden als er meer aan branchering zou worden gedaan. Er moet een visie voor deze winkelstraat komen.

Ypenburg, Leidschenveen, Wateringse Veld

Toekomstvisie Ypenburg. De door bewonersorganisaties opgestelde toekomstvisie voor Ypenburg geeft goede suggesties voor aantrekkelijke verbindingen en een gezelliger straatbeeld. De gemeente stelt zich op als bondgenoot van de bewoners bij de uitvoering hiervan.

Ook Ypenburg en Leidschenveen zijn Den Haag. De fysieke afstand met de rest van Den Haag mag niet leiden tot een gevoelsmatige afstand in deze wijken. Er wordt ingezet op goede communicatie stadhuis-stadsdeelkantoor-bewoner.

Speelvoorzieningen. In de Vinexwijken is veel geïnvesteerd in speelvoorzieningen voor kinderen. Nu deze kinderen tieners zijn geworden, worden er ook voor hen speel- en hangplekken gecreëerd.

Drugsoverlast in onder andere de straten rondom en in Winkelcentrum Ypenburg wordt aangepakt.

Hardrijden wordt aangepakt. Er komt duidelijkere snelheidsmarkering op de hoofdingangen van de wijken, bijvoorbeeld op de Laan van Hoornwijck en de Laan van Leidschenveen. Bovendien komt er meer handhaving op te hard rijden.

Heliniet. Geen landingsplaats voor een helikopter bij Ypenburg. Deze is overbodig met Rotterdam The Hague Airport zo dichtbij.

Duurzaam Ypenburg. Ypenburg is een voorloper als het gaat om verduurzaming door bewoners, die zich hier collectief voor inspannen. De gemeente stelt zich op als bondgenoot van bewoners door kennis, mankracht en ook financiële middelen beschikbaar te stellen. Breng bewoners samen om informatie te krijgen of ervaringen uit te wisselen over de uitvoering van extra isolatie en andere besparingsmaatregelen, overgang op lage temperatuur verwarming, aanschaf van zonnepanelen of kleine windmolens voor op het dak en warmtepompen versus stadsverwarming.

Samen groen. De Vinexwijken zijn groen opgezet. We betrekken bewoners bij het onderhoud hiervan.

Vogelwijk,  Bohemen, Meer en Bos, Kijkduin, Ockenburg

Meer rekening houden met bewoners bij grondwaterproblematiek. Sinds de vernieuwing van de riolering kampen de bewoners van de Vogelwijk met grondwaterproblemen in hun kelders. De aangelegde infiltratievoorzieningen, de opvangbassins, zijn voor een deel de boosdoener. Deze zijn nu tijdelijk afgesloten en deze blijven gesloten wat betreft de ChristenUnie/SGP. De problemen in de Vogelwijk laten zien dat het beleid inzake riolering en grondwater, zeker met de steeds heviger buien waar we mee te maken hebben, opnieuw tegen het licht moet worden gehouden.

Ondertunneling Lozerlaan.Om dit gedeelte van Loosduinen en Segbroek beter bereikbaar en ‘boven’ de Lozerlaan een gebiedsontwikkeling met gezinswoningen tot stand te brengen, wordt de Lozerlaan ondertunneld en gaat de snelheid omhoog naar 70 km/h.

Koester het groen.Het groen in deze wijken moet worden gekoesterd en verrijkt worden met speelgelegenheden. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners.

Lijn 3 naar Kijkduin. Deze lijn krijgt bij de Heliotrooplaan een aftakking naar Kijkduin.

De jutterskeet moet een plek in de duinen houden, vlakbij de zee.

Herbestemming van ziekenhuizen. Bij de herbestemming van (gedeelten van) het Juliana kinderziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis wordt voorkeur gegeven aan co-housing van ouderen, starters, studenten en statushouders en wordt ook ingezet op sociale huur.

Uitstraling vakantiepark Kijkduin. In overleg met de beheerders en eigenaren van de recreatiewoningen op bungalowpark Kijkduin wordt bekeken hoe de uitstraling van dit vakantiepark kan aansluiten bij de opwaardering van Kijkduin.

De appartementsgebouwen op het HALO-terrein moeten passen in de omgeving.

Ockenburg, buitenplaats met historie. De ontwikkeling en restauratie van de historische buitenplaats Ockenburg is een buitengewoon mooi voorbeeld van een initiatief van bewoners.

Westbroekpark & Duttendel, Van Stolkpark, Zorgvliet

Uitvoering plan bewoners voor verbetering Westbroekpark en omgeving. De herinrichting van het Westbroekpark, zoals voorbereid door een denktank, is een voorbeeld van geslaagde participatie van bewoners. De adviezen van de denktank worden opgevolgd. Er komen dus geen extra evenementen en horeca in het park.

Verdieping Teldersweg. De prof. B.M. Teldersweg wordt verdiept en met aantrekkelijke loop- en fietsbruggen overkluisd.

Toiletvoorziening. Er komt een zelfreinigende toiletvoorziening bij de speeltuin aan de Ary van der Spuyweg.

Levensvatbaar Madurodam. Madurodam hoort bij Den Haag. Om ook in de toekomst op deze plek te blijven bestaan krijgt Madurodam conform de door de gemeenteraad vastgestelde plannen beperkt ruimte om uit te breiden. De tramhalte Madurodam wordt een tophalte, van waaruit alle delen van Scheveningen bereikbaar worden.

Archipel en Willemspark, Benoordenhout, Marlot

Geen woningsplitsing. Om de woningen in deze wijken voor gezinnen te behouden mag er geen woningsplitsing plaatsvinden.

Breed aanbod woningen. Verschillende leegstaande kantoorgebouwen in Benoordenhout worden verbouwd tot dure en zeer dure appartementen. Er moeten echter ook snel appartementen in een goedkoper segment gerealiseerd worden bij een nieuwe invulling van bestaande gebouwen.

Veilige oversteekplaatsen. Oversteken op de grote doorgaande wegen, zoals de Laan Copes van Cattenburch, de Wassenaarseweg, de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg worden veiliger door snelheidsbeperkende maatregelen ter hoogte van de oversteekplaatsen.

Tegengaan parkeeroverlast internationale instellingen. De grote internationale instellingen moeten zorgen voor voldoende parkeerruimte op eigen terrein. Het kan niet zo zijn dat de auto's van personeel en bezoekers voor parkeeroverlast zorgen in de woonwijken.

Oplossingen voor parkeerproblemen sportclubs. Om de parkeerproblemen bij de sportverenigingen aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan te verminderen wordt onderzocht of op wedstrijddagen de parkeerterreinen van de NATO en het ICC gebruikt kunnen worden.

Statenkwartier, Duinoord, Zeeheldenkwartier, Regentessekwartier noord

Historische context centraal bij inrichting. Om verdere verrommeling van de volle openbare ruimte tegen te gaan, wordt in deze historische wijken gekozen voor één lijn in al het straatmeubilair, zodat het past bij het beschermde stadsgezicht. Ook bij de keuze voor het ontwerp van de graffitikunst op de elektriciteitshuisjes moet de omgeving serieus genomen worden.

Snippergroen en Rozenroute. Omwonenden worden gemotiveerd om met elkaar snippergroen te adopteren, boomspiegels te beplanten en geveltuintjes aan te leggen. In ReVa (Regentesse- en Valkenboskwartier) wordt de Rozenroute weer nieuw leven ingeblazen en uitgebreid. 

Maak gebruik van groen. Er wordt met de omwonenden bekeken hoe kijkgroen met behoud van de uitstraling kan worden gebruikt als speelplek, buurttuin of beweegtuin. Bijvoorbeeld op het Prins Hendrikplein, Regentesseplein of het Sweelinckplein.

Minder coffeeshops Zeeheldenkwartier. De hoeveelheid coffeeshops in het Zeeheldenkwartier wordt teruggedrongen.

Aantrekkelijke winkelstraten. Er wordt met de ondernemers en bewoners van de Prins Hendrikstraat, Zoutmanstraat en Piet Heinstraat bekeken hoe deze straten een aantrekkelijkere uitstraling kunnen krijgen. Met de komst van steeds meer hippe tweedehandswinkeltjes kan dit gebied nog sterker een eigen uitstraling krijgen die ook bezoekers uit andere delen van stad en land trekt.

Woningsplitsing en kamerbewoning worden aan banden gelegd. Er komt een splitsingsverbod en er worden beperkingen gesteld aan kamerverhuur.

Steun voor de Groene Regentes. De gemeente stimuleert het bewonersinitiatief de Groene Regentes - een initiatief voor duurzame energie in ReVa onder andere om de wijken van het gas af te krijgen en voortaan duurzaam energie op te wekken - zodat dit initiatief een succes wordt.

Oogje in het zeil voor ouderen. Onderzoek de invoering van het project 'SuperZorg' bij de AH XL aan de Elandstraat. Medewerkers van grote supermarkten met een ontmoetingsplek houden een oogje op oudere klanten. Als zij signalen krijgen dat ouderen bijvoorbeeld eenzaam of vergeetachtig zijn of zichzelf verwaarlozen, kunnen zij hen in contact brengen met een vrijwilliger van een zorgorganisatie.

Meer buurtgroen. De gemeente gaat in overleg met de woningcorporatie over de mogelijkheid om de verhoogde binnenterreinen op de parkeergarages aan, onder andere de Elandstraat, zo in te zetten voor de buurt, dat de sociale cohesie groter wordt. Bijvoorbeeld door er plantenbakken neer te zetten waarin gezamenlijk kruiden en bloemen gekweekt kunnen worden.

Geen uitbreiding Galvanischool. De voorgenomen uitbreiding van deze basisschool leidt ertoe dat de leefbaarheid van de omliggende straten in het gedrang komt. Uitbreiding op deze locatie vindt de ChristenUnie/SGP daarom een slecht plan.  

Valkenboskwartier, Regentessekwartier zuid, Heesterbuurt

Opknapbeurt Beeklaan. Het winkel- en horecabestand aan de Beeklaan moet worden verbeterd. Er komt een passende oplossing voor leegstaande winkelruimten met ruimte voor creativiteit.

Weesfietsen de wijk uit. Om de hoeveelheid weesfietsen en fietswrakken terug te dringen krijgen bewoners tweemaal per jaar de kans om hun niet gebruikte fiets in de wijk in te leveren.Tegelijkertijd vindt er een opschoonactie plaats. 

Hard rijden. Er worden maatregelen getroffen tegen het te hard rijden op de Beeklaan en de Mient.

Iedereen bij de buurt betrekken. De grote groep Midden en Oost-Europeanen in ReVa wordt beter bij de wijk betrokken. Daartoe komt er informatie over de wijk en over inburgering in het Pools.

Aanpak overlast Newtonplein. Het Newtonplein en de omliggende straten hebben blijvend aandacht nodig. Overlast door hangjongeren wordt tegengegaan, alcoholconsumptie verboden en dit verbod wordt gehandhaafd. Samen met de bewoners wordt bekeken of en hoe het Newtonplein gebruikt kan worden voor stadslandbouw, zodat het een meer samenbindende functie gaat krijgen. In de zijstraten worden in overleg met de eigenaren en huurders de voortuintjes aangepakt.

Mogelijkheden voor vergroening. Ook al is er weinig ruimte in ReVa en de Heesterbuurt, toch wordt bekeken waar er mogelijkheden zijn voor stadslandbouw, recreatie en bewegen in de buitenruimte (urban sport) en het vergroenen van de buitenruimte. Projecten, zoals op de Valkenboskade, verdienen navolging.

Woningsplitsing en kamerbewoning worden aan banden gelegd. Er komt een splitsingsverbod en er worden beperkingen gesteld aan kamerverhuur. Als dat ergens nodig is, dan is het wel in deze wijken.

Minder coffeeshops. De hoeveelheid coffeeshops in de wijk, met name op de Weimarstraat, wordt teruggedrongen.

Den Haag drugswalmvrij. Er komt een blowverbod in de openbare ruimte, te beginnen op plaatsen waar de overlast het grootst is, zoals het Zeehelden- en Regentesse- en Valkenboskwartier, winkelgebieden, school- en speelpleinen en -tuinen.

Vruchtenbuurt, Bomenbuurt, Bloemenbuurt

Fietsveiligheid. Er komt meer aandacht voor fietsveiligheid, op bijvoorbeeld het Gouden-regenplein.

Weesfietsen en fietswrakken de wijk uit. Weesfietsen, zoals bij de Pomonalaan, worden sneller en vaker verwijderd.

Veilig naar school. Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen laten gaan. Daarom komen er meer oversteekplaatsen op de Segbroeklaan en komen er veiligere fietsroutes voor de leerlingen van De Populier en het Segbroek College.

Betrek omwonenden bij het onderhoud van het Rode Kruisplantsoen, bijvoorbeeld door cursussen (rozen) snoeien of tuinieren.

Knap straten met achterstallig onderhoud op. Straten die te maken hebben met verzakkingen als gevolg van een versleten riolering, zoals de Tomatenstraat, verdienen snel in aanmerking te komen voor een grondige opknapbeurt en vervanging van de riolering. Dit kan zo mogelijk worden gecombineerd met het als eerste voorzien van deze huizen van duurzame warmte.

Realistisch parkeerbeleid met draagvlak. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van ondergronds parkeren in de Vruchtenbuurt.

Steun voor warmindewijk.nl. De gemeente stimuleert het bewonersinitiatief Warm in de wijk - een initiatief om de Vruchtenbuurt van het gas af te krijgen en voortaan duurzaam te verwarmen - zodat dit initiatief een succes wordt.

Geen woningsplitsing. Om de woningen in deze wijken voor gezinnen te behouden en de parkeerdruk niet verder te vergroten mag er geen woningsplitsing plaatsvinden.

Bezuidenhout, Mariahoeve

Winkelpleinen. De functie van de vijf winkelpleinen in Mariahoeve wordt opnieuw bekeken samen met de omwonenden, zodat de pleinen gaan bijdragen aan de levendigheid en een plek van ontmoeting gaan worden.

Wijkpark de Horst wordt samen met de actiegroep en bewoners veiliger en gebruiksvriendelijker ingericht.

Pleinen Bezuidenhout. Samen met omwonenden en al bestaande pleinenwerkgroepen, worden de pleintjes en plantsoentjes aangepakt, zodat ze er beter uit gaan zien en een functie krijgen die past bij de behoefte.

Onderhoud openbare ruimte. Vervuilde plekken in de buitenruimte worden aangepakt in samenwerking met bewoners en woningcorporaties.  Dat zal soms betekenen dat gepland onderhoud aan straten en groen naar voren moet worden gehaald en dat er tegelijk stevig handhavend en beboetend opgetreden wordt.

Verzakkingen in stoepen in met name Mariahoeve, worden snel gerepareerd, om zo het valrisico van de vele ouderen te verminderen.

Parkeren. De grote parkeerproblemen in Bezuidenhout vragen om inventieve oplossingen. Eén daarvan is zorgen voor dubbelgebruik van parkeergarages en parkeerplaatsen bij de kantoren. Ook wordt in deze buurt het gebruik van SnappCar actief aangemoedigd.

Betaalbare huur. Na renovatie van corporatiewoningen in Mariahoeve moeten de huren betaalbaar blijven, ook voor de oorspronkelijke bewoners.

Van kantoor naar woning. Initiatieven om leegkomende (rijks)gebouwen in Bezuidenhout om te vormen tot woningen geschikt voor co-housing van ouderen, studenten, starters en vluchtelingen liefst gecombineerd met ruimte voor innovatieve of juist ambachtelijke bedrijvigheid worden omarmd.

Steun voor Duurzaam Bezuidenhout. De gemeente stimuleert het bewonersinitiatief Duurzaam Bezuidenhout - een initiatief voor duurzame energie in Bezuidenhout onder andere om de wijk van het gas af te krijgen en voortaan duurzaam energie op te wekken - zodat dit initiatief een succes wordt.

Laakkwartier, Spoorwijk, Binckhorst

Schone buitenruimte. In de hoogbouw-complexen is sprake van vervuiling, inbraken en vernielingen. Een aantal bewoners gooit afval van de flats naar beneden en houdt de omgeving van de flats niet bij. Met een combinatie van voorlichting in verschillende talen, buurtprojecten en handhaving pakken we de vervuiling van de omgeving aan.

Overlast shisha-lounges aanpakken. De overlast die shisha-lounges veroorzaken wordt hard aangepakt. Er komt een one-strike-you’re-out-beleid.

Onderhoud woningen. Het onderhoud van de woningen gaat sterk achteruit. Deze negatieve spiraal doorbreken we door actief de kleine VvE's te benaderen en te ondersteunen bij het maken van meerjarenonderhoudsplannen en het isoleren met behulp van inloopspreekuren waar ook informatie wordt gegeven over subsidies en goedkope leningen.

Aanpakken huisjesmelkers. Veel huurders betalen te veel huur voor woningen met achterstand in onderhoud. De relatief lage woningprijzen trekken huisjesmelkers, onderverhuurders en hennepkwekerijen aan. Om op een laagdrempelige manier hier melding van te doen, komen er voor bewoners inloopspreekuren bij de Haagse Pandbrigade en het Huurteam.

Woningsplitsing en kamerbewoning worden aan banden gelegd. Er komt een splitsingsverbod en er worden beperkingen gesteld aan kamerverhuur.

Winkelpleinen worden levendiger door herinrichting.

Aanpak Megastores. De leegstand wordt tegengegaan door bijvoorbeeld ambachtelijke (leerwerk)bedrijven toe te staan en door de bestemming van een gedeelte te veranderen naar wonen.

Samenwerking Rijswijk. De grote groengebieden Julianapark en park Den Burgh horen bij de gemeente Rijswijk. Meer samenwerking tussen de gemeenten is nodig voor het gebruik van deze grensgebieden op het gebied van veiligheid, recreatiemogelijkheden en eventueel volkstuinen of stadslandbouw.

Bij de ontwikkeling van de Binckhorst wordt ook Molenwijk betrokken. 

Duurzaamheid is prioriteit nummer één bij de stedelijke ontwikkeling op de Binckhorst.

Behoud 'ruwe randjes', zodat voelbaar blijft dat dit een industrieterrein was.

Wijkcentrum Binckhorst. Er komt een herkenbaar wijkcentrum met ruimte voor (migranten)kerken.

Schildersbuurt, Transvaal, Groente- en Fruitmarkt

City Mondial vervult een belangrijke rol om deze wijken tot bloei te brengen, daarom wordt de subsidie aan deze organisatie voortgezet.

Aanpak luchtkwaliteit Vaillantlaan en Hoefkade. Beide straten staan ver bovenaan bij de meest vervuilende van Den Haag. We komen met een fietsplan.

Overlast shisha-lounges aanpakken. De overlast die shisha-lounges veroorzaken wordt hard aangepakt. Er komt een one-strike-you’re-out-beleid. Het percentage horeca gaat in de winkelstraten omlaag van 30 naar 15%. Zo voorkomen we per saldo meer shisha-lounges.

Voorlichting.  Er komt een campagne om de laagdrempelige service loketten XL en het loket geldzaken onder de aandacht te brengen. Bij de loketten is er ondersteuning door vrijwilligers die de taal van de bezoekers spreken. Bij deze loketten is ook alle informatie over inburgering, taalcursussen en vrijwilligerswerk te vinden.

Ruim baan voor jongerenwerk. Jongerenwerk is geen administratiebaan.

We gooien eten niet weg. Er is veel overlast van voedseldumpingen, onder andere rondom het Paul Krugerplein. Er komt een actieplan om dit tegen te gaan, waarbij in ieder geval de mogelijkheden worden onderzocht om meer broodcontainers de plaatsen. Ook komt er meer controle bij ORAC’s.

Jeugdwerkloosheid. De jeugdwerkloosheid in deze wijken is hoog. Bij de kleine bedrijven, maar ook  bij de Schilde aan de Fruitweg, en bij innovatieve bedrijven op de Binckhorst, moeten mogelijkheden gevonden worden om deze jongeren met stages en vakopleidingen betere kansen op de arbeidsmarkt te geven.

De Schilde ontwikkelt zich tot hét kenniscentrum voor stadslandbouw. Oplossingen die hier worden gevonden, worden uiteraard ook toegepast in andere delen van de stad

Kortenbos, Centrum, Stationsbuurt, Rivierenbuurt

Laat Oude Centrum en Stationsbuurt bloeiende buurten worden. Door de raamprostitutie af te bouwen en de Doublet- en Geleenstraten om te vormen tot aantrekkelijke woonstraten en door drugs- en alcoholgerelateerde overlast te beheersen, hoeft het Oude Centrum niet langer een noodgebied te zijn en kunnen beide wijken zicht ontwikkelen tot aantrekkelijke plekken voor een ieder. 

Onderhoud woningen. Het onderhoud van de woningen in de Rivierenbuurt-Zuid laat te wensen over. Kleine VvE's worden benaderd en ondersteund bij het maken van meerjarenonderhoudsplannen en het isoleren met behulp van inloopspreekuren waar ook informatie wordt gegeven over subsidies en goedkope leningen.

Kortenbos was een van de oudste onderdelen van het dorp Die Haghe. Laat de lange en rijke historie van het gebied meer in de openbare ruimte terugkomen. Veel straatnamen en een koperen bord van de Zuid-Hollandse Bierbrouwerij herinneren nog aan het verleden, maar verder is er weinig meer zichtbaar. Betrek de geschiedenis van Kortenbos bij de plannen om de openbare ruimte te verbeteren, zodat Kortenbos een eigen gezicht gaat krijgen.

Auto te gast op Westeinde. Het Westeinde wordt na het ziekenhuis verkeersluw. De veiligheid voor fietsers en voetgangers gaat omhoog en de straat wordt een mooie entree naar de binnenstad.

Schenkviaduct. Er komt een onderzoek om het Schenkviaduct te vervangen door een tunnel.

Luchtkwaliteit Lekstraat. Er wordt voorkomen dat de verkeersoverlast en luchtvervuiling in de Lekstraat toeneemt na voltooiing van de Rotterdamsebaan.

Sluipverkeer Van der Duynstraat voorkomen. Om het sluipverkeer in deze straat te voorkomen, wordt in overleg met bewoners de rijrichting omgedraaid.

Overlast shisha-lounges aanpakken. De overlast die shisha-lounges veroorzaken wordt hard aangepakt. Er komt een one-strike-you’re-out-beleid.