Vrede voor de stad

De ChristenUnie/SGP staat voor een verbonden stad, waarin we in vrede samenwonen. Vredig samenleven is niet vanzelfsprekend in Den Haag. Etnische, culturele, religieuze en ideologische verschillen zorgen regelmatig voor spanningen en verdeeldheid. Wij zijn hartstochtelijke verdedigers van de vrijheid om van elkaar te verschillen, in geloof, culturele achtergrond en opvattingen. Tegelijkertijd geloven we dat mensen gemeenschappelijkheid nodig hebben om tot bloei te kunnen komen. We kunnen alleen vredig met verschillen omgaan als iedere (nieuwe) Hagenaar en Hagenees de fundamenten van de democratische rechtsstaat onderschrijft en de centrale waarden van onze samenleving - gestempeld door de christelijke traditie - verinnerlijkt.

1.1 Vredig samenleven

Haagse waardenverklaring. Er komt een ‘Haagse Verklaring’, die als preambule bij de Algemene Plaatselijke Verordening door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarin worden gemeenschappelijke Haagse waarden als gelijkwaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, naastenliefde en tolerantie vastgelegd. De inhoud van de Verklaring komt via stadsgesprekken tot stand. Haagse scholen krijgen een lespakket aangeboden rondom de Haagse Verklaring, om het gesprek over onze gemeenschappelijke waarden en burgerschap op school te stimuleren.

Tweejaarlijks Grondwetfestival. Het eenmalige Grondwetfestival ter gelegenheid van 200 jaar grondwet wordt een tweejaarlijks evenement, met activiteiten rond de grondwet, onze democratische rechtsstaat en de waarden uit de Haagse Verklaring. Centrale instituties van onze democratische rechtsstaat openen tijdens het festival hun deuren voor het publiek.

Nederlandse én Haagse vlag in raadzaal. Als teken van eenheid in onze verdeelde stad krijgen de Nederlandse én de Haagse vlag een prominente plaats in onze raadszaal.

Voor geloofsvrijheid. Het recht van vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen. Gelovigen moeten ongehinderd kunnen samenkomen in kerken, synagoges, moskeeën of andere gebedshuizen.

Samen werken aan vrede. De gemeente werkt samen met kerken, moskeeën en andere religieuze en maatschappelijke organisaties om de vrede te bewaren en te bevorderen in de stad. Met zo veel verschillende bevolkingsgroepen, culturen, religies en ideologieën op een paar vierkante kilometer is in vrede samenleven geen vanzelfsprekendheid.

Aanpak radicalisering. In Den Haag is geen ruimte voor de radicale gewelddadige islam of voor welke vorm van gewelddadig extremisme dan ook, hetzij extreemrechts hetzij extreemlinks. De Haagse aanpak van radicalisering onder moslims wordt voortgezet. De gemeente zet alle wettelijke instrumenten in om sleutelfiguren bij de radicalisering van moslimjongeren uit de stad te weren, zoals haatpredikers.

Kritisch op salafisme. De gemeente werkt niet samen met organisaties die de fundamenten van de democratische rechtsstaat verwerpen en vrijheid bedreigen. Gelet op recente analyses van de AIVD (Rapport: Salafisme in Nederland: diversiteit en dynamiek, 2015) en het WODC (Rapport: Salafistische moskeeorganisaties in Nederland, 2017) wordt daarom kritisch gekeken naar samenwerking met salafistische organisaties en salafistische moskeeën. Initiatieven voor salafistisch onderwijs zijn vanuit dit perspectief onwenselijk in onze stad.

Jodenhaat, racisme en discriminatie pakken we aan. In Den Haag is geen ruimte voor antisemitisme, haat en discriminatie. Afkomst of geloof mag nooit reden zijn voor het maken van onderscheid. De veiligheid van de Joodse gemeenschap in Den Haag heeft hoge prioriteit. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de veiligheid van andere groepen, als deze in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan (ex-)moslims.

Taskforce discriminatie. De aanpak van discriminatie van en geweld tegen verschillende bevolkingsgroepen, waaronder mensen uit de Joodse gemeenschap en LHBT+’ers vraagt om extra aandacht. De gemeente roept daarom een taskforce in het leven die onderzoekt hoe dit probleem het beste bestreden kan worden. Deze taskforce bestaat onder andere uit mensen van de politie, het onderwijs, religieuze organisaties en jongerenwerkers. Discriminatie, bijvoorbeeld op sportverenigingen, is reden voor een subsidiestop.

Horeca voor iedereen. Er wordt streng toegezien op het toelatingsbeleid in de horeca. De overheid pakt discriminatie streng aan.

Vertrouwen in de politie. De gemeente vertrouwt op de professionaliteit van de politie bij het voorkomen van ongewenste etnische profilering. Voortdurende aandacht voor professionalisering is vanzelfsprekend nodig. Er komt geen proef met stopformulieren.

Demonstreren mag in Den Haag. Het beleid om terughoudend te zijn met demonstraties in (kwetsbare) woonwijken wordt voortgezet.

Vredige jaarwisseling. Het werven van vrijwilligers om de politie te ondersteunen tijdens de jaarwisseling of bij het bewaren van de vrede in kwetsbare wijken verloopt voortaan via gemeente en politie.

Haagse kindervredetop. Er komt een Haagse kindervredetop, waarbij kinderen van over de hele wereld met elkaar kennis maken en praten over problemen in de wereld.

Shelter City wordt uitgebreid. We halen jaarlijks meer mensenrechtenverdedigers naar Nederland voor een adempauze en bieden hen training. Ook slachtoffers van achterlating komen onder dit programma te vallen.

1.2 Verbonden gemeenschappen

De Haagse samenleving is geen uitvinding van het stadhuis, maar ontstaat iedere dag wanneer mensen in georganiseerde en natuurlijke verbanden met elkaar de schouders onder onze stad zetten. Het gemeentebestuur is daaraan dienstbaar. De toekomst van onze stad is een gedeelde verantwoordelijkheid van onder meer gezinnen, geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, publieke diensten en het stadsbestuur. De bescheiden rol van de overheid is om de kracht van de samenleving de ruimte te geven, waar nodig te ordenen, het recht in onze stad te handhaven en ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen die het niet zelf of samen met anderen kunnen redden.

De bewoner op één. De gemeente is er voor de stad. Daarom is het belangrijk om mensen zoveel mogelijk te betrekken bij nieuwe plannen voor de stad. We doen niet alleen een beroep op de Haagse kracht als dat het stadsbestuur goed uitkomt, maar ook als plannen kritiek krijgen. Dit is bijvoorbeeld terecht gebeurd bij het Internationaal Park. Bij inspraak en andere vormen van burgerparticipatie wordt rekening gehouden met werkenden.

Budget voor de buurt. Wijken en buurten krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. De pilot met eigen budgetten wordt uitgebreid naar meer wijken.

Straatfeesten. Stimuleer ontmoetingsmomenten in de buurt, bijvoorbeeld via het buurtbudget.

Sterke bewonersorganisaties. Buurtplatforms, wijkorganen, coöperaties en geloofsgemeenschappen worden zoveel mogelijk betrokken bij beslissingen over hun buurt.

Gebouwen voor de gemeenschap. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, kerken etc. te benutten en samenwerking te versterken

Ambitieus verenigingsbeleid. Den Haag is gebaat bij een actief verenigingsleven. De gemeente heeft een ambitieus verenigings- en vrijwilligersbeleid.

Buurthuis van de Toekomst. (Sport)clubs worden gestimuleerd om van hun clubhuis een Buurthuis van de Toekomst te maken.

Iedereen sport mee. De gemeente licht mensen met een laag inkomen goed voor over de mogelijkheden voor sport- en cultuurdeelname via het jeugdsportfonds, participatiefonds en scholen.

Ouderen in beweging. Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid. De gemeente beloont verenigingen die sportprogramma’s voor ouderen ontwikkelen.

Alle ballen op de breedtesport. De gemeente investeert vooral in breedtesport. Het Haags sportinitiatief wordt doorgezet. Goedlopende initiatieven kunnen ook voor meerdere jaren steun krijgen.

Geen belastinggeld naar ADO. De gemeente geeft geen geld uit aan een eventueel nieuw reddingsplan voor ADO Den Haag.

Alles in begrijpelijke taal. Communicatie van het stadhuis moet begrijpelijk en overzichtelijk zijn. Alle brieven, folders en websites vanuit de gemeente worden in begrijpelijk Nederlands geschreven.

Schrapsessies. Het uitgangspunt is: meer vertrouwen, minder regels. Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.

1.3 Een veilige stad

Agenten op het bureau en in de wijk strijden voor recht in Den Haag. Zij verdienen de volle steun van het stadsbestuur. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers en goedwillende burgers die bijdragen aan de veiligheid van hun wijk, via buurtpreventieteams of buurt-whatsappgroepen.

Iedereen veilig over straat. Geweld op grond van etniciteit, religie, seksuele geaardheid of genderdiversiteit accepteren we niet, maar komt helaas wel voor. De politie moet hier alert op zijn. Om religieus en homogeweld beter te registreren, wordt in overleg met politie, het Openbaar Ministerie en LHBT+-organisaties gewerkt aan een goed en toegankelijk registratiesysteem.

Geen gesis op straat. Straatintimidatie is onacceptabel en past niet bij de Haagse waarden. Er komt een plaatselijk verbod op straatintimidatie.

Benut talent uit de stad. De politie gebruikt de buurtpreventieteams, in het bijzonder in kwetsbare wijken, als een talentenpool voor jongeren die eventueel bij de politie zouden willen werken. De gemeente helpt bij de training van buurtpreventieteams, zodat deze verder worden geprofessionaliseerd.

Makkelijker aangifte doen. Bewoners doen om velerlei redenen vaak geen aangifte, terwijl dat wel nodig is. De drempel voor het doen van aangifte wordt daarom verlaagd. Bijvoorbeeld door het vergroten van de mogelijkheid tot anonieme aangifte en het vergemakkelijken van digitale aangifte. De politie laat burgers weten wat er met hun aangifte is gebeurd.

Meer blauw op straat. De gemeente trekt geld uit om de handhavingscapaciteit van de gemeente te vergroten.

Wijkagent geworteld in de wijk. Het is belangrijk dat wijkagenten zijn geworteld in de wijk. De gemeente gaat met de politie in gesprek om wijkagenten zoveel mogelijk voor ten minste zes jaar in dezelfde wijk te stationeren.

Kosten verhalen op daders. De gemeente verhaalt actief de kosten van vandalisme op de daders. De resultaten hiervan en de omvang van de schade publiceren we via een ‘vandalismemeter’. In wijken en op plekken waar structureel sprake is van vandalisme wordt door de gemeente een plan van aanpak op buurtniveau opgesteld.

Aanpak fietsendiefstal. Jaarlijks worden er 5.000 fietsen gestolen in Den Haag. Dat is veel te veel en moeten we harder aanpakken. Fietsendiefstal krijgt daarom meer prioriteit in de handhaving.

Boetes omhoog. De boetes die worden gegeven voor overtreding van de APV gaan omhoog.

Geen gekraak in Den Haag. Het kraakverbod wordt de komende jaren strenger gehandhaafd. Kraakpanden worden de komende jaren direct ontruimd en de schade wordt verhaald op de krakers. De aanpak van leegstand krijgt een boost.

Zit je deur nog op slot. Woninginbraak pakken we aan, maar de gemeente plaatst geen extra sloten in deuren op kosten van de belastingbetaler. Dat blijft een eigen verantwoordelijkheid.

1.4 Betere integratie

De integratie van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond hapert. Migranten zijn de afgelopen jaren te weinig geholpen om een duurzame toekomst in onze stad op te bouwen. Het is van belang dat we nieuwkomers vanaf dag één bijstaan om zelfstandig een toekomst op te bouwen in Den Haag.

Inburgering op orde. Het is asociaal dat veel nieuwkomers voor langere tijd zijn veroordeeld tot de bijstand. Daarom werkt de gemeente binnen de grenzen van landelijke wetgeving aan een betere inburgering van statushouders. Via een aangescherpt (gemeentelijk) inburgerings-programma wordt zo snel mogelijk gewerkt aan zelfstandigheid, goede beheersing van de Nederlandse taal, verinnerlijking van Haagse waarden, het hebben van eigen onderdak en het doen van (vrijwilligers)werk of het volgen van een opleiding.

Integratie als tegenprestatie. Er komt een nieuw Haags inburgeringsprogramma. Voor statushouders worden de niet landelijk verplichte onderdelen daarvan, onderdeel van de tegenprestatie in het kader van de bijstand.

Waardig welkom. Het initiatiefvoorstel ‘Waardig Welkom’ - een initiatief van de ChristenUnie/SGP - wordt opgenomen in het nieuw Haags inburgeringsprogramma, om Haagse nieuwkomers uitgebreid kennis te laten maken met de centrale waarden van onze samenleving. Het is van belang dat nieuwkomers niet alleen fysiek, maar ook mentaal verhuizen. Statushouders volgen waardenlessen, bezoeken samen met Haagse vrijwilligers culturele instellingen en ondertekenen de Haagse Verklaring.

Stimuleren Nederlands leren. Wie voor langere tijd in Den Haag verblijft, dient de Nederlandse taal goed te beheersen. Er komt een programma van taallessen, dat niet alleen toegankelijk is voor nieuwkomers, maar ook voor migranten die al langer in de stad wonen. Er wordt actief samengewerkt met bijvoorbeeld migrantenkerken om deze doelgroep te bereiken.

Nederlands is de norm. Indien een beroep op ondersteuning vanuit de gemeente wordt gedaan, en blijkt dat de beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende is, wordt deelname aan een taalprogramma voorwaardelijk aan de gemeentelijke ondersteuning. Daarbij geven we malafide taalbureaus geen kans.

Aandacht voor Eritreeërs. Vluchtelingen uit Eritrea vinden zeer moeilijk aansluiting bij de Nederlandse samenleving, zo blijkt uit onderzoek van Pharos (juni 2016), onder meer als het gaat om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, alcoholgebruik en schulden. De ChristenUnie/SGP wil dat er een speciale aanpak komt om deze groep statushouders beter aansluiting te laten vinden in Den Haag, zodat zij een goede toekomst kunnen opbouwen in onze stad.

1.5 Cultuur en bibliotheken

Den Haag is een stad met een rijke culturele historie. Dit komt tot uiting in het straatbeeld, in een rijke verscheidenheid aan musea en in de grote schrijvers, kunstenaars en popbands die de stad heeft gekend. Terecht wordt met dit erfgoed zuinig omgegaan.

Heropenen wijkbibliotheken. In wijken waar geen bibliotheek meer is, zoals Bouwlust, wordt deze waar mogelijk heropend. Als dat kan, wordt de functie van de bibliotheek zoveel mogelijk geïntegreerd in gebouwen met andere wijkfuncties. Bijvoorbeeld in een buurthuis (van de toekomst), een servicepunt XL of een verpleeghuis.

Bibliotheken centraal in de wijk. In wijken waar wel een bibliotheek is, worden waar mogelijk andere functies toegevoegd zoals een cultuuranker of een servicepunt XL, zeker als dat het behoud van de bibliotheek voor de wijk betekent.

Concertorgel in Onderwijs- en Cultuurcomplex. De ChristenUnie/SGP is altijd tegen de bouw van het megalomane cultuurpaleis geweest. Maar nu dit er toch komt, is het onbegrijpelijk dat de concertzaal geen concertorgel krijgt. Daarmee dreigt de peperdure muziekdoos bij voorbaat al het sulletje van de concertzalen te worden. Er moet alsnog ruimte worden gemaakt voor een concertorgel. Bovendien moet, nu het OCC er toch komt, te gelegenheid te baat worden genomen om ervoor te zorgen dat ons stadshart mooier wordt en aan kwaliteit wint. Aan alle op- en aanmerkingen van de Welstandscommissie moet daarom onverkort gehoor worden gegeven.

Behoud beeldbepalende kerkgebouwen. Er komt een Kerkenvisie waarin duidelijk staat aangegeven welke niet-monumentale kerkgebouwen die mogelijk onttrokken worden aan de eredienst wel of niet behouden moeten blijven, al dan niet met een andere bestemming, en hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. Als een kerkgebouw onverhoopt wordt afgebroken wordt gekeken naar de mogelijkheden om in de te realiseren nieuwbouw een gebedsruimte is te integreren. Om te zorgen dat kerkgebouwen behouden blijven komt er een kerkgebouwenfonds, waar ook de gemeente aan bijdraagt.

Historie beleefbaar. De Haagse, Scheveningse en Loosduinse historie wordt op meer plekken ‘beleefbaar’ gemaakt door het plaatsen van informatiezuilen op bijzondere plekken.

Alle Hagenaars naar cultuurankers. Naast het Gemeentemuseum worden ook andere musea geactiveerd om de inwoners van de verschillende stadsdelen uit te nodigen voor een gratis bezoek: Muzee Scheveningen, museum Loosduinen en het Haags Historisch Museum.

Muzee is de huiskamer van Scheveningen en heeft grote culturele meerwaarde. Versterking van deze culturele functie is nodig.

Cultuur verbinden. De Haagse kunst en cultuursector wordt geprikkeld om te blijven investeren in de verbinding met de stad. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn in wijken, onder andere in de cultuurankers, maar ook tijdelijk in leegstaande winkelpanden; door verbinding te houden met het onderwijs door cultuureducatie, niet alleen met basis en voortgezet onderwijs, maar ook door aanbod afgestemd op mbo en hbo en door verbinding te leggen met zorg en welzijn door een aanbod afgestemd op verpleegtehuizen en dagbesteding.

Financiële ruimte. Er wordt flexibeler omgegaan met schotten tussen financiële regelingen voor cultuur, broedplaatsen, dagbesteding, evenementen, enz. De gemeente helpt initiatiefnemers actief in het zoeken van mogelijkheden van cofinanciering.

Kamer van Kunsthandel. Cultuurorganisaties moeten bedrijfsmatig goed functioneren en anders hulp op dit gebied accepteren. Voor vragen en hulp wordt een “Kamer van Kunsthandel” opgericht.

Minder subsidie in stenen. 13% van het cultuursubsidiegeld gaat naar gebouwen. We verlagen dit percentage door gebouwen voor onderwijs, cultuur, bibliotheken en welzijn slimmer te combineren. Zo blijft meer geld over voor cultuur.