Werk voor iedereen

De ChristenUnie/SGP wil dat iedereen in Den Haag zinvol aan het werk kan. Het hebben van werk is veel meer dan het verdienen van geld. Werken zorgt voor verbinding, ontplooiing, zelfstandigheid en het kunnen leveren van een bijdrage aan de maatschappij. De ChristenUnie/SGP wil dat iedereen zo'n bijdrage kan en gaat leveren in Den Haag. Of het nu gaat om een betaalde baan, vrijwilligerswerk of mantelzorg, in Den Haag werken we niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Daarom richten we ons op het activeren van mensen in de bijstand en bieden we jongeren met gouden handen kansen door ruimte te geven aan (sociaal) ondernemers, startups en de Scheveningse haven. Er is werk voor iedereen!

5.1 Ondernemen voor elkaar

Ondernemers met oog voor de samenleving en leefomgeving zijn van groot belang voor Den Haag. En sociaal ondernemers op een bijzondere manier. Zij geven bijvoorbeeld jongeren, die in het reguliere onderwijs er niet meer aan te pas komen, een unieke kans om te leren en een echte baan te krijgen. De ChristenUnie/SGP wil meer waardering voor deze ondernemers. En Den Haag kan de creatieve energie van startups goed gebruiken, maar houdt ook oog voor klassieke middenstanders en het mkb. Zij vormen de economische ruggengraat van de stad.

Pest kiosken niet langer weg. Uit de vernieuwde en kale Grote Marktstraat zijn de bloemenkiosk en stroopwafelkraam verbannen. En op meer plekken in de stad staat de ambulante handel door het beleid van de gemeente onder druk. Dat moet anders. De bloemenkiosk en stroopwafelkraam komen terug in de Grote Marktstraat. We bieden ruimte aan deze ondernemers.

Minder regeldruk. Er komt specifiek aandacht voor het terugdringen van regels die ondernemers belemmeren, zoals de rigide regels voor winkeluitstallingen.

Er komt één goed bemand ondernemersloket, dat ook beschikbaar is buiten reguliere kantooruren, waar ondernemers handzame informatie kunnen krijgen over gemeentelijke regels en voorzieningen. Ondernemers worden ook geholpen om mee te dingen naar Europese, nationale en regionale subsidies.

Steuntje in de rug voor startende ondernemers. Startende ondernemers/zzp’ers, komend vanuit de bijstand, krijgen het eerste jaar dat ze meer verdienen dan het wettelijk sociaal minimum nog vrijstelling voor gemeentelijke belastingen..

Geen extra grootschalige detailhandel aan de rand van de stad. Zo voorkomen we dat bestaande winkelcentra en de kleinere winkelcentra in buurgemeenten gekannibaliseerd worden.

Rust is goed. De steeds verdergaande 24-uurseconomie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Den Haag en kleine ondernemers hebben wel baat bij momenten van economische rust. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. We kijken kritisch naar het aantal koopzondagen en naar ruimere openingstijden in winkelgebieden.

Geen verplichte zondagsopenstelling. Ondernemers mogen niet (contractueel) gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen. Er komt geen (verplichte) zondagsopenstelling op de Haagse Markt. Ondernemers die kiezen voor rust ondersteunen we juist. En ook de buurt gunnen we rust.

Ondernemen op de Haagse Markt wordt weer leuk. Helaas heeft de Haagse Markt zwaar geleden door de verbouwing en het gevoerde beleid. Ondernemen moet weer leuk worden door minder hinderlijke regels en kosten voor marktkooplui. De markt verdient een extra steuntje door betere promotie en betere bewegwijzering.

Er komt één sociaal-ondernemersfonds. Ondernemers die aan de slag gaan met een kwetsbare doelgroep kunnen daarop een beroep doen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Meer leerwerktrajecten inkopen bij ondernemers. De gemeente maakt leerwerktrajecten mogelijk bij diverse sociaal ondernemers, voor jongeren die in de schoolbanken niet tot hun recht komen.

Broedplaats voor sociaal ondernemerschap. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie om met sociaal ondernemers een broedplaats voor sociaal ondernemerschap op te zetten. Hier is ruimte voor ontmoeting, kennisdeling en kunnen inspirerende concepten elkaar versterken. De RAC-hallen zouden hiervoor kunnen dienen.

Er komt een financiële impuls voor wijkwinkelcentra. Straten, gevels en etalages krijgen in samenspraak met ondernemers en bewoners een opknapbeurt.

Startups op de kaart. ​Startups en scale-ups zijn goed voor de economie van de stad. De Binckhorst blijft dé plek voor Haagse startups en dit onderstrepen we door het stimuleren van een goed ecosysteem voor deze jonge ondernemingen met incubators en accelerators. Er komt een betere ontsluiting van de Binckhorst door OV en betere bewegwijzering om de Haagse startupzone op de kaart te zetten.

Er komen jaarlijks minstens 10 ‘open challenges’, waarbij de gemeente startups en bedrijven vraagt om met oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen.

Wereldwijd impact. De formules Impact City en Impact Economy, gericht op een samenwerking tussen startups, NGO's en (inter)nationale overheidsinstellingen, worden een Haags exportproduct. We gaan actief op zoek naar steden in andere landen die deze formules willen overnemen om zo een wereldwijd netwerk van Impact Cities te realiseren.

Hexit. Den Haag stapt uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en zoekt naar andere democratisch beter gelegitimeerde vormen van (economische) samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het regionale openbaar vervoer wordt overgelaten aan de provincie, waarbij goede betrokkenheid van Den Haag moet zijn geborgd.

Draagvlak creëren bouwers zelf. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, is regionale samenwerking een vereiste. 

Ruimte voor bedrijven. Bedrijventerreinen mogen niet zomaar getransformeerd worden tot woonkavels. Er moet genoeg ruimte voor bedrijvigheid overblijven. Waar nodig worden bedrijventerreinen uitgebreid, maar dat is altijd gekoppeld aan revitalisering van bestaande terreinen.

Den Haag toeristenstad. Den Haag is een prachtige stad, ook voor mensen van buiten onze stadsgrenzen. Binnen het toerismebeleid komt er meer aandacht voor kleinschalig toerisme en de Haagse grachten, zoals bijvoorbeeld De Ooievaart al jarenlang doet.

Koninklijk Den Haag. De koninklijke hotspots zoals paleis Noordeinde en de koninklijke stallen worden vaker opengesteld voor publiek. Onderzocht wordt of - op toeristische hoogtijdagen - een wisseling van de wacht kan plaatsvinden.

Toeristenbelasting op een eerlijke manier. De toeristenbelasting wordt vanaf 2019 procentueel geheven in tegenstelling tot de vaste prijzen die we nu hanteren. Voor elke overnachting wordt over de kale prijs 5% toeristenbelasting geheven.

Afspraken met Airbnb. In navolging van Amsterdam worden er ook in Den Haag afspraken gemaakt met Airbnb over het afdragen van toeristenbelasting. Ook komt er een meldpunt om overlast van Airbnb-verhuurplekken te melden.

Een congres, dat houd je in Den Haag. In Den Haag vinden steeds meer congressen plaats. Dat is een goede ontwikkeling die wij willen versterken.

Hulp bij subsidieaanvraag. Bedrijven en organisaties kunnen bij de gemeente aankloppen voor hulp bij het aanvragen van EU-subsidies.

Meer geld uit Brussel. De gemeente moet onze belangen beter verdedigen in Europa. De gevolgen van de Brexit kunnen problematisch zijn voor onze visserij. Bovendien ligt er Europees geld op de planken wat we bijvoorbeeld tegen werkloosheid kunnen inzetten. Zolang we zo veel aan Brussel betalen, kunnen we er ook maar beter van profiteren.

5.2 Meer bloei, minder bijstand

Het is belangrijk dat mensen die geen werk hebben, kunnen terugvallen op een bijstandsuitkering. Den Haag heeft echter een grote kaartenbak vol mensen die voor altijd vast lijken te zitten in de bijstand. Daar legt de ChristenUnie/SGP zich niet op voorhand bij neer.

Mensen in de bijstand krijgen meer regie. We introduceren een Persoonlijk Re-integratieBudget. Daarmee kunnen mensen in de bijstand zelf voorstellen doen voor het volgen van een opleiding of het leren van vaardigheden, om zo duurzaam uit de bijstand te raken.

Diploma voor verworven competenties. Met name 50-plussers in de bijstand hebben vaak geen startkwalificatie. Toch hebben ze in hun werkzame leven competenties opgebouwd. Deze mensen kunnen via een speciaal traject hier een officieel diploma voor krijgen.  

Gaan voor duurzame uitstroom uit de bijstand. Het is belangrijker dat er een duurzame oplossing is dan een snel resultaat. Bij het registeren van de in- en uitstroom in de bijstand, wordt ook bijgehouden hoe duurzaam die uitstroom is.

Vrijwilligerswerk in de bijstand. De huidige regelgeving maakt het mensen in de bijstand bijna onmogelijk vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk is echter ook een bijdrage aan de samenleving. Daarom maken we het voor mensen in de bijstand makkelijker om aan de slag te gaan als vrijwilliger.

Registreren arbeidsmigranten. Er komt een registratiepilot voor arbeidsmigranten, zodat de gemeente hen actief kan begeleiden bij het leren van de taal en inburgering. Dit voorkomt dat deze groep op termijn in de bijstand terechtkomt.

Het Werkgeversservicepunt gaat op de schop. Er komt een volledig nieuwe structuur met veel meer begeleiders voor mensen uit de bijstand en een persoonlijke aanpak.

Aanpak schuldenproblemen. Schuldenproblemen belemmeren mensen bij het vinden van werk. En andersom worden schulden erger als mensen geen werk hebben. Bij mensen in de bijstand worden daarom het zoeken van werk en het aanpakken van schulden gecombineerd.

Koppelen werkgever en werkloze. De gemeente gaat actief samenwerken met Haagse ondernemers om werkgevers en werklozen te koppelen. Niet alleen voor het vinden van (net)werk, maar ook als coachingstraject voor de werkloze.

Langere begeleiding bij werk. Er worden mensen aangesteld bij de gemeente die bijstandsgerechtigden in trajecten langer gaan begeleiden om de plaatsing bij een bedrijf duurzaam te houden.

5.3 Scheveningen Haven blijft Scheveningen Haven

De haven van Scheveningen is van vitaal belang voor Scheveningen en Den Haag. Maritieme bedrijvigheid moet alle ruimte krijgen in de haven, zodat Scheveningen zich duurzaam kan ontwikkelen tot een gespecialiseerde haven. De ChristenUnie/SGP wijst alle initiatieven voor woningbouw of andere niet-havengebonden activiteiten in de buurt van de kades resoluut van de hand.

Visserij op één. De visserijsector is belangrijk voor Scheveningen en Den Haag. De gemeenten geeft prioriteit aan het onder de aandacht brengen hiervan bij provincie en Rijk. De gemeente biedt alle steun en ruimte aan United Fish Auctions (UFA) bij de noodzakelijke vernieuwing van de visafslag.

Niet méér, maar minder woningbouw rond de haven. Er komt geen nieuwe woningbouw in het havengebied. Zo mogelijk wordt de voorgenomen bouw van woningen dichtbij de kades van de Derde Haven geschrapt. Ook is er geen ruimte voor nieuwe hotels in het havengebied.

Gevolgen Brexit. Den Haag brengt de kansen en bedreigingen van de Brexit voor de Scheveningse Haven in beeld. De gemeente komt samen met bedrijven in actie om de positie van onze haven en visserij te beschermen en te versterken.

Beter ontsluiten Scheveningen Haven. De haven wordt beter ontsloten voor vrachtverkeer. Er komt dan ook geen tram over de Westduinweg.

Brug over de Pijp de pijp uit. Er komt geen brug over de Pijp.

Geen cruisehaven, wel ruimte voor een beperkt aantal kleinere passagiersschepen, mits de verkeerskundige afwikkeling op orde wordt gebracht.

Geen casino en popmuseum aan de Haven. De tweede Haven moet geen ‘pretpark’ worden. Wel alle ruimte voor (innovatieve) haven- en zeegebonden activiteiten.

Maritieme mbo-opleiding op Scheveningen. Er wordt een serieuze poging gedaan een maritieme mbo-opleiding in de vorm van een dependance van een bestaande onderwijsinstelling van de grond te krijgen met onder andere opleidingen op het gebied van visserij en vishoreca.

Bescherming tegen hoogwater. Er komt zo mogelijk een afsluitbare kering tussen de haven en de zee dan wel een betere bescherming van de kades.

Bedrijvigheid in plaats van theater. Het Zuiderstrandtheater is gebouwd als tijdelijke vervanging gedurende de bouw van het Onderwijs en Cultuurcomplex. Zodra dat klaar is, wordt het Zuiderstrandtheater afgebroken en komt daar ruimte voor havengebonden bedrijvigheid.