Zorg voor de schepping

Wij geloven dat de schepping aan onze zorg is toevertrouwd en dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. We willen Den Haag zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen. Daarom wil de ChristenUnie/SGP dat onze stad snel duurzaam en klimaatneutraal wordt. Een groene en klimaatbestendige stad, die goed bereikbaar is met de fiets en het openbaar vervoer. Met een schonere lucht en een gezonde leefomgeving. Zo zorgen we ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen nog met plezier in onze stad kunnen wonen. 

4.1 Duurzaam en klimaatneutraal

Met wat we weten over klimaatverandering en de aantasting van de aarde door menselijk gedrag, kunnen we niet de andere kant op kijken. Daarom wil de ChristenUnie/SGP dat Den Haag snel een duurzame en klimaatneutrale stad wordt. De ChristenUnie/SGP heeft daarom samen met zeven andere partijen het Klimaatpact opgesteld. Daarbij beseft de ChristenUnie/SGP dat de verduurzaming van onze stad een complexe opgave is die iedereen gaat raken.

Zo snel mogelijk CO2-neutraal. Bij voorkeur in 2030 en in ieder geval in 2040. En op weg daar naartoe stellen we gemeentelijke tussendoelen. De voortgang van de CO2-reductie wordt ieder jaar geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Haags energieakkoord. Haagse bewonersorganisaties hebben een warmtemanifest gepresenteerd. Acht Haagse politieke partijen, waaronder de ChristenUnie/SGP een klimaat-pact. Het verduurzamen van de stad is een grote en urgente opgave, waarbij velen een verantwoordelijkheid dragen. Om tot een gedragen en daadkrachtige aanpak te komen, sluit de gemeente met bewonersorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, bedrijven en kennisinstellingen een lokaal energieakkoord.

Voorkom energiearmoede. Extra geld voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Duurzaam klinkt misschien mooi, maar dreigt voor veel inwoners vooral erg duur te worden. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten hun huis kunnen verduurzamen en hun energierekening kunnen verlagen. Daarom moeten de afspraken met woningcorporaties over het tempo van de verduurzaming van woningen worden aangescherpt.

Haal de Energiebank naar Den Haag. Den Haag zoekt ter voorkoming van energiearmoede aansluiting bij het initiatief Energiebank Nederland en deze wordt ook in onze stad actief. 

Fonds voor eigenaren én huurders om hun woningen te verduurzamen. Dit fonds helpt mensen de investeringshobbel te nemen en duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zoals het plaatsen van zonnecollectoren of warmtepompen. De energietransitie is namelijk voor een groot deel een financieringsvraagstuk. Er wordt eenmalig €50 miljoen in gestort, waarna het fonds jaarlijks groter wordt gemaakt met het dividend dat de gemeente Den Haag krijgt van Energiebedrijf Eneco. Ook maken we om te beginnen met ons eigen energiebedrijf Eneco afspraken om de investering voor verduurzaming van je woning voor te schieten en via je energierekening terug te betalen.

Eneco blijft van ons. Energiebedrijf Eneco moet van ons allemaal blijven en niet worden verkocht. Als aandeelhouder in Eneco zet de gemeente zich actief in voor een duurzame strategie.

‘Nul op de meter’ voor alle nieuwbouw. Per direct, uiterlijk vanaf 2020 wordt alleen nog gasloos en klimaatneutraal gebouwd.

Elke wijk duurzaam. Er komt in samenspraak met bewoners een masterplan energie voor elke wijk met een plan van aanpak en planning. Hierin worden jaarlijkse doelen gesteld voor het aantal huizen dat van het gas wordt afgekoppeld en voor het aandeel elektriciteit uit duurzame bronnen. Ieder jaar komt er een voortgangsrapportage hierover.

Kom van dat gas af. Alle mogelijkheden en technieken om van het gas af te stappen worden onderzocht en getest. Burgers en ondernemers krijgen een helder overzicht van de mogelijkheden en worden geholpen een goede keus te maken voor de benodigde aanpassingen in hun specifieke situatie.

Duurzaam warmteoffensief. Investeringen in lokale aardwarmtebronnen krijgen prioriteit. De gemeente zorgt ervoor dat de gascentrale van Uniper aan het De Constant Rebecqueplein een belangrijke rol kan gaan spelen tijdens de wamtetransitie door tijdens piekmomenten bij te springen. Dit voorkomt hoge investeringen om de zeldzame piekmomenten in de warmtevraag tijdens zeer koude winterdagen op te vangen.

Het aanbrengen van zonnecollectoren wordt zo min mogelijk vergunningplichtig. De gemeente communiceert hier duidelijk over.

Energieopslag. Om de opgewekte elektriciteit van zonnecollectoren in de stad zo goed mogelijk te benutten is opslag van belang. De opslag in elektrische (deel)auto’s en buurt- en thuisbatterijen wordt gestimuleerd.

Energiebesparing. Den Haag zet in op forse energiebesparingen in publieke gebouwen en bij organisaties die met overheidsgeld werken. Waar mogelijk stimuleert en ondersteunt het stadhuis burgers om dezelfde keuzes te maken.

Verduurzaming als banenmotor. De wethouder duurzaamheid is de komende decennia de beste wethouder werkgelegenheid. Jongeren in onze stad worden gestimuleerd om technische vakopleidingen/werk te volgen/gaan doen. Samen met ondernemers en scholen investeert de gemeente in vakopleidingen en leerwerktrajecten.

Het Openbaar Vervoer (OV) maakt voortaan alleen nog gebruik van hernieuwbare energie. In nieuwe concessieafspraken wordt dit geregeld.

Burgers worden gestimuleerd deelauto’s te gebruiken in plaats van een eigen auto, of tenminste over te stappen op auto’s die elektrisch rijden of gebruik maken van andere CO2-neutrale brandstoffen.

Alle taxi’s elektrisch. Er komen afspraken met branches die veel vervoersmiddelen gebruiken, zoals de taxibranche, over het schoner maken van de vervoersmiddelen. 

Verbied vervuilende tweetaktmotoren. We willen dat vervuilende tweetakt voertuigen per 1 januari 2019 verboden zijn in Den Haag.

Gemeente, geef het goede voorbeeld. Voor alle gemeentelijke gebouwen komt er een verduurzamingsplan. In de komende periode wordt de helft van het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd.

Wagenpark fossielvrij. Het volledige gemeentelijk wagenpark wordt fossielvrij.

CO2- en klimaatneutraal inkoopbeleid. De gemeente gaat duurzaam bankieren en gemeentelijk geld wordt duurzaam belegd. De gemeente voert verder een kinderarbeidvrij CO2- en klimaatneutraal inkoopbeleid.

4.2 Groen en klimaatbestendig

Een stad wordt mooier én gezonder van meer groen en meer water. Bovendien helpt het de stad de gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen. Daarom wil de ChristenUnie/SGP dat Den Haag de groenste stad van Nederland wordt.

Meer groen voor een aantrekkelijk klimaat in de stad. Meer groen en blauw helpt tegen meer hitte (hitte-eilanden) en meer regen (wateroverlast). Beide problemen nemen toe bij voortgaande klimaatverandering in onze versteende en dichtbevolkte stad.

Babyboom. Voor ieder eerste kind dat in Den Haag geboren wordt, plant de gemeente een boom. Kersverse ouders krijgen de mogelijkheid deze boom te adopteren. Bewoners moeten ook ander groen kunnen adopteren en de beschikking kunnen krijgen over een ‘leefbaarheidsbudget’ om hun wijk te vergroenen.

Elke straat groen. In straten zonder bomen of ander groen wordt er gekeken wat er aan groen kan worden toegevoegd. Wanneer bomen gekapt worden in verband met een bouwproject of infrastructurele ingreep, moeten de bomen in de nabije omgeving worden herplant.

Meer groene daken, gevels, schoolpleinen en speeltuinen. De gemeente stimuleert dit. Bij nieuwbouw wordt ingezet op de integratie van groen en bebouwing, bijvoorbeeld door het toepassen van verticale tuinen, groene gevels en daken. In bestaande en nieuwe speeltuinen wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van groen en natuurlijke materialen.

Grijp groene kansen. Bij groenonderhoud en andere werkzaamheden wordt actief bekeken welke groene en blauwe verbeteringen mogelijk zijn. De gemeente stimuleert bewoners en ondernemers om hun eigen tuin en buurt te vergroenen. Operatie Steenbreek wordt uitgebreid.

Kwaliteit voorop: bestaand groen wordt goed onderhouden. De scheiding midden door de Scheveningse Bosjes wordt vergroend: de Teldersweg wordt verdiept en overkluisd.

Wateroverlast voorkomen met slimme waterberging. Extreme regenval komt steeds vaker voor. Bij de ruimtelijke (her)inrichting van onze stad moeten we daarom nadrukkelijker rekening houden met het voorkomen van wateroverlast. Bijvoorbeeld door pleinen zo in te richten, dat ze tijdens hoosbuien makkelijk regenwater kunnen vasthouden.

Biodiversiteit in de stad wordt gestimuleerd door gerichte en gevarieerde keuze van bloemen, planten en bomen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van het plaatsen van insectenhotels. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van burgers, bijvoorbeeld voor buurttuinen en milieueducatie.

Ruimte voor stadslandbouw. Initiatieven voor stadslandbouw en andere lokale voedselinitiatieven, zoals Urban Farmers, krijgen de ruimte en worden gestimuleerd.

4.3 Beter bereikbaar

Voor de toekomst van Den Haag is duurzame bereikbaarheid essentieel. Dat vergt keuzes en investeringen. In deze paragraaf geeft de ChristenUnie/SGP daar helderheid over.

Ruimte voor fietser en voetganger

De fietser en voetganger staan bij de ChristenUnie/SGP op één. Als iets gezond en duurzaam is, dan zijn dat fietsen en wandelen. Als iets nodig is om onze groeiende stad leefbaar te houden, dan is dat ruimte geven aan de fietser en voetganger en tegelijk de fietsenoverlast binnen de perken houden. De ChristenUnie/SGP wil dat Den Haag een echte fietsstad wordt. Wat ons betreft is de ambitie om zo snel mogelijk de ‘Fietsstad van Nederland’ te worden, misschien al in 2020.

Fiets op één. Het gebruik van de fiets wordt verder gestimuleerd. Nieuwe sterfietsroutes worden aangelegd. Er wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van fietsroutes en fietsveiligheid. Ook innovaties, als regensensoren bij verkeerslichten, zodat fietsers bij regen voorrang hebben, worden getest en waar mogelijk toegepast. Net als het vaker groen voor fietsers in de spits, met name bij drukke kruisingen.

Ruimte voor voetgangers. Het is mooi dat steeds meer Hagenaars de fiets pakken. In het Centrum zitten de steeds grotere hoeveelheid fietsers en voetgangers elkaar echter in de weg. Daarom worden de winkelstraten Grote Markstraat, Spuistraat en Hoogstraat fietsvrij. Om snel je weg door het centrum te vinden met de fiets worden de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal heringericht tot fietsstraten, waar de auto slechts te gast is.

Fietsvriendelijke stad. Den Haag kan nog veel fietsvriendelijker, bijvoorbeeld door de scooter van het fietspad naar de rijbaan te verbannen, meer ‘vergevingsgezinde stoepranden’, meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en door het fietspad Zuid-Hollandlaan te ondertunnelen.

Fietsveilige stad. De ChristenUnie/SGP wil meer aandacht en investeringen in fiets-veiligheid. De zogeheten ‘black-spots’ - de gevaarlijkste (fiets)verkeerspunten van Den Haag - worden sneller aangepakt. Per jaar worden er minstens vijf aangepakt te beginnen bij de Duindorpdam.

Weesfietsen de stad uit. De bestaande weesfietsenaanpak voor een aantal wijken wordt van kracht in de hele stad, er wordt regelmatig opgeschoond. Om de hoeveelheid weesfietsen en fietswrakken terug te dringen krijgen bewoners per wijk tweemaal per jaar de kans om hun niet gebruikte fiets in de wijk in te leveren. Weggehaalde of ingeleverde fietsen worden - als ze niet  worden opgehaald - beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld vluchtelingen, ten behoeve van dagbesteding (opknappen) en fietslessen.

Buurtfietsenstallingen worden meer gefaciliteerd: als er in wijken met veel fietsparkeeroverlast gemeentelijke panden leeg komen, wordt er gekeken of ze kunnen dienen als buurtfietsenstalling. Er wordt niet alleen gewacht op initiatief van bewoners.

Bezorg lekkere pizza’s niet langer met vieze scooters. Er wordt een Haags pact gesloten met restaurants om ervoor te zorgen dat zij voortaan alleen nog maar per fiets of elektrische scooter eten bezorgen.

Fietsparkeernorm. Bij nieuwbouw- en verbouwprojecten moeten bouwers zich houden aan fietsparkeernormen. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van de compensatieregeling.

Investeer in openbaar vervoer

Onze stad is filehoofdstad van Nederland en slibt steeds verder dicht. Grootschalige investeringen kunnen het openbaar vervoer voor veel meer mensen een aantrekkelijk alternatief maken en zijn sowieso nodig om de groeiende stad leefbaar te houden. De ChristenUnie/SGP wil met hulp van het Rijk het openbaar vervoer in Den Haag versterken.  

Schaalsprong OV; onder- en bovengronds. Dikke vervoerslijnen - lijnen met veel reizigers - moeten ondergronds worden gebracht (lightrail/metro). Het gaat hierbij in ieder geval om het traject Binckhorst-Den Haag Centraal-Madurodam (Koningscorridor) en om verdere verlenging van de huidige tramtunnel onder de Grote Marktstraat (Prinsencorridor). Op termijn kunnen dergelijke lijnen uitgroeien tot volwaardige metroverbindingen naar Scheveningen en de Leyweg. Financiering hoort idealiter van het Rijk te komen. Dat ziet er echter niet goed uit. Lijnen met veel reizigers zijn echter zo rendabel, dat het mogelijk moet zijn deze investeringen met hulp van bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank toch te beginnen.

Maak van halte Madurodam een tophalte. Deze halte moet worden ontwikkeld als tophalte voor verder OV naar Scheveningen Haven, Dorp en Bad.

Geen tram over de Westduinweg, maar een E-bus naar het Norfolkterrein. Er komt nog in 2018 een E-bus naar het Norfolkterrein.

Conducteur op elke tram na 21.00 uur.

Aantrekkelijk OV door grotere frequentie. Kwaliteit, frequentie en snelheid bepalen de aantrekkelijkheid van het OV. ’s Avonds rijden de trams vaker dan twee keer per uur.

Binckhorst verdient betere OV-ontsluiting. Dat kan door bijvoorbeeld tram 11 door te trekken. Zodra mogelijk dient er een snelle lightrail-/metroverbinding via de Binckhorst, Den Haag Centraal richting Scheveningen te komen.

Geen herrie van de tram. Er komt zo snel mogelijk een goede oplossing, zodat de nieuwe zwaardere Aveniotrams niet meer voor geluidsoverlast zorgen.

Lijn 3 naar Kijkduin. Deze lijn krijgt bij de Heliotrooplaan een aftakking naar Kijkduin.

Meer OV bij evenementen. Bij (grotere) evenementen op Scheveningen gaan de toegangswegen op slot voor publiek. Er worden trams en bussen ingezet om bezoekers vanaf de verschillende P&R’s naar Scheveningen te brengen.

Verstandig omgaan met de auto

Den Haag staat voor de grote uitdaging de leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid te verbeteren en tegelijk de groei van de stad op te vangen. Dat vereist niet alleen investeringen in de fiets en het openbaar vervoer, maar ook in de verduurzaming en doorstroming van het autoverkeer. De ChristenUnie/SGP wil slim en zuinig omgaan met de beperkte openbare ruimte.

Ondertunnel Lozerlaan en verhoog snelheid naar 70 km per uur. Bovenop de Lozerlaan kunnen met name voor gezinnen aantrekkelijke woningen worden gebouwd. Zo ontstaat een interessante gebiedsontwikkeling, waarbij de groei van de stad op kwalitatief hoogwaardige wijze kan worden opgevangen, de ondertunneling deels kan worden bekostigd en de doorstroming van het autoverkeer sterk verbetert.

Ondertunnel de Beatrixlaan. In overleg met de gemeente Rijswijk, de provincie en het Rijk wordt de Beatrixlaan ondertunneld, zodat de doorstroming vanaf afrit 11 van de A4 richting het Zuiderpark sterk verbetert.

Meer ondergronds parkeren. Betaald parkeren mag geen melkkoe zijn. Doordat betaald parkeren de afgelopen jaren fors is uitgebreid, zijn de inkomsten voor de gemeente ook fors toegenomen. Deze moeten onder andere benut worden door meer ondergrondse parkeervoorzieningen aan te leggen, zoals de reeds lang aan de Geuzenwijk beloofde parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein. Ook in andere dichtbevolkte oudere wijken kan een ondergrondse parkeervoorziening soelaas bieden, zoals in de Vruchtenbuurt of Leyenburg; om te beginnen moet er serieus onderzoek worden gedaan naar de noodzaak en mogelijkheden.

Verkeersveiligheid krijgt prioriteit. Er komt een aanvalsplan verkeersveiligheid, waarmee we met voorrang de resterende onveilige kruispunten en wegen, zoals de Westduinweg, veiliger maken. Straten rond scholen worden, voor zover dat nog niet zo is, een 30-kmzone.

Parkeerbeleid met draagvlak. Op papier is het parkeerbeleid de afgelopen jaren verbeterd. Als de parkeerdruk niet boven de 100% uitsteeg, zou bij bewoners worden gepeild of ze betaald parkeren wilden, ja of nee. Dat beleid is echter met voeten getreden. Dat vindt de ChristenUnie/SGP onacceptabel. Betaald parkeren wordt pas ingevoerd, als er draagvlak onder de bevolking is.

Parkeren op eigen terrein. Het huidige beleid ten aanzien van parkeren op eigen terrein (zogenaamde POET) is te rigide. Het is niet reëel dat bijvoorbeeld in het Havenkwartier of in Kraayenstein de inpandige garage wordt gezien als autoparkeerplek. Er wordt per gebied gekeken hoe er hiermee moet worden omgegaan.

Zon- en feestdagen gratis parkeren. Zondag is een rustdag, die door veel mensen wordt gebruikt om de kerk of de familie te bezoeken. Betaald parkeren mag hier geen spelbreker in zijn. Daarom wordt parkeren op zondag gratis.

Gratis parkeren voor vrijwilligers. Net als voor sportverenigingen komt de speciale parkeerkaart voor vrijwilligers beschikbaar voor andere organisaties, zoals kerken.

Jaarvergunning voor onderhoudsbedrijven. Onderhoudsbedrijven en begrafenisondernemers die door de hele stad werken, kunnen makkelijker aanspraak maken op een parkeervergunning die in de gehele stad geldig is en hoeven die maar eens per jaar te verlengen.

Uitbreiding groengele zones. Rondom wijk-winkelcentra voeren we de groengele zone in: het eerste uur bijna gratis parkeren; voor een dubbeltje.

Flexibele parkeernorm. Bij nieuwbouw rond OV-knooppunten kan er flexibel worden omgegaan met de parkeernorm. De parkeernorm bij nieuwbouw mag in ieder geval nooit hoger dan 1 zijn.

Voorwaarden tweede parkeervergunning. Natuurlijk moeten werkende thuiswonende kinderen een parkeervergunning kunnen krijgen, maar in algemene zin moet een tweede parkeervergunning minder vanzelfsprekend worden in onze steeds drukkere en groeiende stad. In wijken waar de parkeerdruk hoger dan 90% is worden in principe geen tweede parkeervergunningen meer verleend. De tweede vergunning wordt ook duurder. En bewoners worden gestimuleerd hun tweede auto te verkopen met een tegoedbon, waarmee bij een Haagse of Scheveningse fietsenmaker met korting een (elektrische) fiets kan worden aangeschaft.

Uitbreiding netwerk deelauto’s. Er wordt verder gewerkt aan een laagdrempelig en betaalbaar netwerk van deelauto’s.

Vooruit met duurzaam vervoer. De gemeente stimuleert het gebruik van zero-emissieauto’s.

Sluipverkeer voorkomen. Straten waar bewoners veel last hebben van sluipverkeer, zoals de Van der Duynstraat in de Stationsbuurt en de Van Foreeststraat in de Geuzenwijk, moeten zo worden heringericht dat het sluipverkeer verdwijnt.

_

4.4 Schone lucht en leefomgeving

Den Haag moet een fijne, schone en gezonde stad zijn om in te wonen. De ChristenUnie/SGP wil schonere lucht, slimmere afvalverwerking en een betere inrichting van de leefomgeving.

Sloopregeling. Deze wordt voor vervuilende auto’s en scooters gecontinueerd.

Schone stadsdistributie. De gemeente zet zich hiervoor in, onder andere door ruimte beschikbaar te stellen.

Meer schone lucht graag. De gemeente doet er een tandje bij om de Haagse stadslucht schoner te krijgen. Innovatieve manieren om de lucht te reinigen worden toegepast. Zo nodig wordt de milieuzone in het centrum van Den Haag uitgebreid, zowel qua auto’s als geografisch.

Nascheiding beste oplossing voor grote delen Den Haag. Met dank aan de voortschrijdende techniek, de lang niet door iedereen goed uitgevoerde bronscheiding en gelet op de vele wijken met gestapelde bouw, is nascheiding in onze stad voor veel wijken een effectievere, efficiëntere en milieuvriendelijker methode van afvalscheiding dan bronscheiding, ondanks het feit dat bronscheiding in theorie meestal milieuvriendelijker is.

Afvalscheiding moet makkelijker worden. Tegelijk moet in wijken waar bronscheiding goed mogelijk is, daar veel nadrukkelijker op worden ingezet. En voor iedere inwoner van Den Haag moet bronscheiding goed mogelijk zijn.Prullenbakken op straat worden vervangen door bakken waar gescheiden inzameling mogelijk is. En de regel wordt: bij iedere supermarkt vindt u een sorteerstraat.

Onorthodoxe maatregelen om de troep rond ORAC’s aan te pakken. Mobiel cameratoezicht. Intensievere handhaving daar waar het vaak een troep is. En er komt een pilot bij een van de ORAC’s waar de omgeving het meest vervuild wordt met het laten staan van de troep.

Legingstijden containers. Ondergrondse containers worden vanwege geluidsoverlast niet vóór 8.00 uur en niet ná 21.00 uur geleegd.

Glasbakken worden vervangen door geluidsarme bakken.

Luister echt naar bewoners bij plaatsen containers en verplaats ze zo nodig. Bij ernstige overlastervaring door bewoners wordt er door de gemeente geluisterd en gehandeld, zelfs als dat leidt tot het verplaatsen van containers.

Bewoners worden beter betrokken bij het plaatsen van ORAC’s. Er komt een mogelijkheid om te reageren op de nota van beantwoording, voordat de bakken geplaatst worden.

Geluidsoverlast horeca voor bewoners beperken. De geluidsnormen die gelden voor de horeca worden beter gehandhaafd. Bastonen worden gefilterd en in elke horecazaak worden geluidsbegrenzers (limiters) geïnstalleerd. Het aantal ‘verlaatjes’ (latere sluitingstijden) en ‘geluidjes’ (geen geluidsnormen) worden beperkt.  

Hergebruik van materialen wordt gestimuleerd (circulaire economie) door fysiek ruimte te bieden aan bedrijven die recyclen, bijvoorbeeld bij de afvalbrengstations.

Meer aandacht voor dierenwelzijn. Op school en in wijkaanpakken moet aandacht zijn voor de omgang met dieren. Er komt in de APV een voederverbod waarmee dieren worden beschermd tegen schadelijk voedsel.

De (integrale) Omgevingsvisie wordt in de komende collegeperiode in samenspraak met stad en gemeenteraad opgesteld.

Duurzame verlichting. Openbare verlichting moet duurzamer worden.

Minder lichtvervuiling. Er moet minder lichtvervuiling zijn. ‘Hotspots’ op bedrijventerreinen worden aangepakt.Felle gevelreclame met ledschermen wordt in de hele stad verboden. Ondernemers die de regels proberen te omzeilen door de reclame achter het raam te plaatsen, worden daarop aangesproken.

Bewegen in de wijk. Bij de aanleg en herinrichting van woonwijken worden wandelroutes in de buurt ontworpen, samen met o.a. natuurorganisaties uit Den Haag. Het creëren of uitbreiden van (race)fiets-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken.

Er komen meer fitnessplekken in de buitenruimte, te beginnen in wijken waar sportdeelname laag is en het percentage mensen met overgewicht hoog is. In grote groengebieden (Duinen, Madestein, Zuiderpark etc) worden verschillende lengtes (hard)looproutes aangegeven.