Een bloeiende Haagse economie

De ChristenUnie/SGP staat voor een economie die er is voor mensen en niet andersom. Een economie die niet draait om groei en consumeren, maar om de kwaliteit van leven en het tot bloei brengen van mensenlevens. Werken zorgt voor zelfontplooiing, zingeving en verbinding. Dat kan zijn in betaald werk, maar ook in mantelzorg of vrijwilligerswerk. Een economie is pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn en als groei groen is en grenzen kent.   

Een economie die bloeit

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de circulaire economie. Bedrijven en ondernemers zijn onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, innovaties en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie/SGP komt op voor de (MKB-)ondernemers.  

Investeer in de toekomst. Het is belangrijk om vooruit te denken. Daarom kijkt de gemeente hoe zij ruimte kan bieden aan het uitbreiden van werkgelegenheid op het gebied van innovaties zoals waterstof op zee, in de zorg en de circulaire economie. 

Versterk de maakindustrie. Het is belangrijk dat praktisch opgeleide mannen, vrouwen en jongeren in de stad aan het werk kunnen. De gemeente zet zich daarom in voor de maakindustrie, zorgt voor voldoende ruimte in de stad voor deze bedrijven en behoudt deze op de Binckhorst.  

Voedsel uit de stad. In de randstad groeien de steden steeds meer naar elkaar toe. De ChristenUnie/SGP wil serieus werk maken van een zogenoemde ‘Groene Zoom’ voor lokale voedselproductie in de stad. Voedsel van dichtbij zorgt voor werkgelegenheid, verlaagt distributiedruk, vergroot de zelfvoorzienendheid en daarmee de weerbaarheid van een stad. 

De kiosk terug in de Grote Marktstraat. Maar ook op meer plekken staat de ambulante handel door beleid van de gemeente onder druk. Dat moet anders. De kiosken komen terug in de Grote Marktstraat en we bieden meer ruimte aan ambulante ondernemers. 

Flexplekken voor ZZP’ers. De gemeente ondersteunt ZZP’ers waar dat kan. Ze kunnen terecht bij het ondernemersportaal met hun vragen en ze kunnen gebruik maken van flexplekken in publieke ruimtes.  

Geef bedrijven de ruimte. De gemeente heeft duidelijk in kaart welke bedrijfsgrond nog beschikbaar is en heeft bij het uitgeven van bedrijfsgrond de voorkeur voor bedrijven die passen binnen de economische visie van de stad.  

Kieskeurig met kantoorruimte omgaan. De arbeidsmarkt is veranderd door de coronacrisis. Er wordt meer thuisgewerkt. Er wordt daarom kritisch gekeken hoeveel kantoorruimte er nog nodig is en of kantoren eventueel kunnen worden omgevormd naar woningen.

Ruimte voor rust. Meer is niet altijd beter. Het is goed voor Haagse ondernemers en werknemers om een rustmoment te hebben in onze jachtige 24-uurseconomie. We kijken daarom kritisch naar (verruiming van) winkeltijden en zo nodig beperken we die. Ondernemers, ook op de markt, en personeel moeten er altijd voor kunnen kiezen niet op zondag te werken. 

Behoud en uitbreiding bedrijventerreinen. We zetten minimaal in op het behoud van de huidige ruimte voor bedrijventerreinen. We helpen hen met het versterken van de organisatiegraad, het vergroenen en leggen in de toekomstige omgevingsplannen vast wat het DNA van elk bedrijventerrein is. Zo sturen we op ‘bewoners’. Om in de regio voldoende ruimte te houden voor bedrijven werken we slim samen met de gemeenten om ons heen. We onderzoeken hoe de zogenaamde GAVI-kavel ingezet kan worden voor meer bedrijvigheid. 

Koop lokaal, allemaal. Gemeentelijke inkoop doen we zoveel mogelijk bij Haagse MKB’ers. Lokale inkoop is duurzaam en zorgt voor meer werkgelegenheid dichtbij.  

De Haagse Markt. De Haagse Markt moet ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. We zetten in op de verzelfstandiging van de markt en herberekening van de markttarieven. We zorgen voor meer verblijfsplekken. De gemeente pakt regie in de keuze of er wel of geen droogloop komt. Daarnaast komt de markt meer terug in het Haags toeristisch aanbod.

Horeca. Horeca is een belangrijke pijler van onze economie en zorgt daarnaast voor een aantrekkelijke binnenstad. We houden de balans tussen horecagelegenheden en omwonenden in de gaten. Er komt een duidelijk overzicht van het type vergunning dat op een horecagelegenheid zit en er wordt strenger gehandhaafd op overtredingen. Daarnaast sturen we door omgevingsplannen op het aantal fastfoodketens per gebied. Ten slotte worden horecagelegenheden, via een isolatiefonds, geholpen bij het isoleren van hun pand. Dit zorgt voor een lagere energierekening en leidt tot minder geluidsoverlast.  

Werken in eigen wijk. Bedrijvigheid in de eigen wijk is belangrijk. De Schilderswijk is hier een goed voorbeeld van. De ChristenUnie/SGP ziet graag dat de gemeente zich inzet voor spreiding van economische activiteiten, ook richting de stadsdelen Escamp en Loosduinen.  Ook hier is behoefte aan de vestiging van kleine bedrijven waar mensen kunnen ondernemen, ontmoeten en werken.  

Diversiteit in de plinten. Een divers aanbod van winkels is belangrijk voor de leefbaarheid van wijken. Bij nieuwbouwprojecten gaat de gemeente experimenteren met plintmanagers die het aanbod van winkels in de gaten houden. 

Den Haag congresstad. Den Haag staat bekend als een echte congresstad. We onderzoeken hoe we de congresfunctie van Den Haag en het World Forum kunnen verbeteren. 

Klimaattop in Den Haag. In 2021 organiseerde Den Haag een top voor klimaatadaptatie. Dat smaakt naar meer. Den Haag spant zich in om een volgende grote wereldwijde klimaattop te organiseren. Zo wordt het beste van twee werelden gecombineerd: Den Haag als congresstad en als aanjager van een klimaatneutrale wereld. 

Ruimte om te ondernemen

De ChristenUnie/SGP waardeert ondernemerszin en creativiteit en gunt organisaties, bedrijven en ondernemers ruimte. Een vitaal en ondernemend MKB is belangrijk voor de stad. Het bedrijfsleven moet de stad wel ten goede komen. We verwachten dat bedrijven een bijdrage leveren aan de (sociale) werkgelegenheid en oog hebben voor duurzaamheid. De rol van de overheid beperkt zich wat ons betreft tot kaders stellen en faciliteren. 

Sterk ondernemersportaal. De ondernemer onderneemt, de gemeente faciliteert. Voor alle vragen kan men terecht bij één loket van de gemeente. Het ondernemersportaal wordt verder versterkt wat betreft bereikbaarheid en aanwezige kennis. We nemen de lessen uit de coronacrisis hierbij mee en trekken op met andere bedrijfshulpaanbieders zoals banken en het MKB Den Haag.

Minder regeldrift. De gemeente gaat een ‘saldo nul’ hanteren bij nieuwe regels voor bedrijven. Voor elke nieuwe regel verdwijnt een oude. Zo borgen we dat ondernemen in Den Haag makkelijk blijft.

Even voorstellen. Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van het bestaan van het Ondernemersportaal. De gemeente kiest daarom een vast moment in het jaar om met alle Haagse ondernemers contact te zoeken en deze helpdesk voor te stellen, bijvoorbeeld op de Dag van de Ondernemer. 

Geen tijd voor vergunningen. Tijd is geld. De ondernemers willen verder met ondernemen. De gemeente spant zich daarom tot het uiterste in om de afhandelingstijd van vergunningsaanvragen terug te dringen. 

Sociaal en ondernemend. Sociaal ondernemen blijft ondernemen. Voor de continuïteit van de onderneming is een goede bedrijfsvoering essentieel. Het ondernemersportaal wijst daarom op organisaties als de Kamer van Koophandel, belangenverenigingen als de Social Enterprise en de Social Club Den Haag, PEP Den Haag en de begeleidingsmogelijkheden door fondsen. We doen mee aan de pilot met maatschappelijke BV’s.

Toerisme met mate

Den Haag is een toeristenstad met trekpleisters als het Binnenhof, de prachtige musea en het Scheveningse strand. Toerisme biedt bovendien volop werkgelegenheid voor onze inwoners. De ChristenUnie/SGP zet zich in voor een toeristische sector die gericht is op de schoonheid van de stad.  

Het Citymerk is volgend, niet leidend. Den Haag is de stad van het zand en veen, waar de minister-president op de fiets naar het torentje gaat, terwijl de Hagenezen in het koffiehuis het wereldnieuws met elkaar doornemen. Een stad die zichzelf promoot en waar het merk volgt. Het budget voor citybranding mag van de Christenunie/SGP worden afgebouwd. 

Geen illegale vakantieverhuur. De gemeente blijft stevig handhaven op illegale vakantieverhuur via platforms als Airbnb en langdurige bewoning op vakantieparken.  

Toeristenbelasting. Vanaf 2023 wordt de toeristenbelasting procentueel geheven. We rekenen 5,5% belasting over de kale overnachtingsprijs. Voor camping en haven is dit 2,75%.

Reisgemak voor congresgangers. Bezoekers van congressen moeten zo snel en makkelijk mogelijk kunnen reizen. Er komt een all-in kaart voor het stedelijk openbaar vervoer op de dag van aankomst en vertrek en we zorgen voor beter OV naar congreslocaties. 

Geen extra hotels. Den Haag heeft momenteel voldoende kamers. Nieuwe hotels zijn niet nodig. De gemeente verstrekt daarom voorlopig geen nieuwe vergunningen voor de bouw of vorming van hotels, hostels of B&B’s. Bij het verdwijnen van huidige hotels richt Den Haag zich voor de komst van nieuwe op betaalbare hotels voor gezinnen.      

Gezinsvriendelijke attracties. Den Haag mag beleefd worden. Niet alleen voor de toerist die zoekt naar het koninklijke of de surfgasten op zee, maar ook voor het gezin dat met kinderen wil genieten. We focussen daarbij op de toeristische kernen en De Uithof als grootste attractie; jaarlijks terugkerend in de Nederlandse Top 10 qua bezoekers.

Scheveningen Haven blijft Haven

De Scheveningse Haven is economisch, sociaal en cultureel van groot belang voor onze stad. Onze haven en de stranden zorgen voor werk en vertier op en aan zee. Voor de ChristenUnie/SGP is de Scheveningse haven allereerst haven. De havengebonden bedrijfsactiviteiten zorgen voor werk en innovatie op Scheveningen.  

Geen woorden maar daden. Hoewel de gemeente zich heeft uitgesproken voor een verdere ontwikkeling van de Scheveningse haven als dé plek voor visserij, visverwerking, offshore activiteiten en maritieme innovatie blijven de daden nog ver achter bij de woorden. Waar een renovatie van de visafslag al jaren op zich doet wachten, is de bouw van een hotel op het Noordelijke havenhoofd in no-time gerealiseerd. De gemeente voegt nu eindelijk daad bij het woord en gaat voortvarend aan de slag met het uitvoeren van het havenconvenant. 

De haven is en blijft een haven. Scheveningen heeft maar één vissershaven en die moeten we koesteren. De afgelopen jaren is er driftig bijgebouwd in de Scheveningse haven en zijn er woningen en een hotel toegevoegd. Wat de ChristenUnie/SGP betreft wordt er niet meer bijgebouwd en komen er geen hotels, popmuseum of casino’s in de haven. In plaats daarvan wordt er meer ruimte gereserveerd voor havengebonden activiteiten en blijft de huidige kaderuimte behouden.  

Renovatie visafslag. De Visafslag Scheveningen (UFA) is momenteel de derde visafslag van Nederland, een veelbelovende ontwikkeling sinds 2002. Wat betreft de ChristenUnie/SGP zetten ze deze trend door en wordt de renovatie zo snel mogelijk uitgevoerd. Hiermee investeert de stad Den Haag in groei van banen.  

Theater weg? Bedrijven erin. Met de verplaatsing van het Zuiderstrandtheater komt er ruimte vrij die we niet inzetten voor woningbouw, maar voor maritieme bedrijvigheid.

Onderhoud haven. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid wat betreft infrastructuur en onderhoud van de havens, zodat havengebonden bedrijven hun werk goed kunnen blijven doen. 

Rust aan de kust. De strandtenten zorgen voor bedrijvigheid op en rond het strand in de zomer. Op dit moment zijn er een aantal strandtenten die het hele jaar mogen blijven staan. Wat de ChristenUnie/SGP betreft zijn dit er al te veel en komen er zeker geen nieuwe bij.

Evenementen in de haven. Evenementen kunnen een impuls geven aan het imago van de Scheveningse haven als vissershaven. Alleen evenementen die passen binnen dit imago worden hier georganiseerd, bijvoorbeeld Vlaggetjesdag. In de eerste haven vinden geen evenementen plaats die de vissector belemmeren. Visserijschepen worden niet verplaatst voor evenementen en de toegang tot de Scheveningse visafslag mag niet worden belemmerd.

Iedereen aan het werk

Werk draagt bij aan zelfontplooiing, zingeving en verbinding en brengt zo mensen tot bloei. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt levert iedereen een bijdrage naar vermogen. Dat kan in de vorm van betaald werk, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.

Werk voor praktisch geschoolden. De gemeente zet zich extra in voor sectoren die zorgen voor werkgelegenheid voor laag- en midden geschoolden, zoals de bouw, groen, logistiek en transport en de zorg. De gemeente initieert bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor onder andere jongeren, statushouders en zij-instromers.   

Vaklui. Herwaardeer de vakman en vakvrouw want we hebben ze hard nodig. De ChristenUnie/SGP stelt een jaarlijkse Haagse-Vakluî-Dag voor, waarbij we hun werk en opleidingen in de spotlights zetten.

Voldoende leerplekken en stages. Voor de toeleiding naar werk zijn leer- en praktijkplaatsen onontbeerlijk. De gemeente zet zich samen met opleidingen en werkgevers in voor leerunits om voldoende leerplekken te creëren.  

‘Den Haag werkt’ niet. De organisatie ‘Den Haag Werkt’, die mensen naar werk moet begeleiden functioneert niet voldoende. Naar aanleiding van het aangekondigde onderzoek naar Den Haag Werkt zullen er veranderingen in de organisatie moeten plaatsvinden.  

 Alles uit de kast voor jongeren zonder startkwalificatie. De gemeente ondersteunt werkgevers, opleidingen en fondsen bij het opzetten van programma’s waarmee jongeren zonder diploma praktisch worden opgeleid richting werk.  

Meer STiP-banen. Een STiP-baan, waarbij mensen tijdelijk in dienst worden genomen van de gemeente om klaargestoomd te worden voor een duurzame baan, werkt goed. De gemeente gaat daarom door met dit belangrijke werk en breidt het aantal werkplekken uit.   

Faciliteer een Energieacademie en zorgacademie. De Energieacademie, een prestigeproject van de gemeente Den Haag, is onder andere geflopt door mismanagement en bemoeienis door de gemeente. Het opleiden van jongeren tot een praktisch beroep is wel hard nodig in onze stad. De gemeente kijkt daarom hoe zij een dergelijk initiatief vanuit ondernemers kan ondersteunen, zonder gemeenschapsgeld te verspillen.

Flexibele re-integratie. In Den Haag komt er maximale ruimte voor alternatieve reintegratietrajecten en vormen van regelarme bijstand, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones, het doen van parttime werk en door het mogelijk maken een eigen bedrijf of onderneming te starten met behoud van uitkering.  

Iedereen doet mee. De instapeconomie is een mooi voorbeeld waar mensen geactiveerd worden om nuttig (vrijwilligers)werk in de buurt te doen. Dit geeft zingeving aan de dag en vergroot het sociaal netwerk van mensen. In de buurt leren mensen elkaar beter kennen en waarderen. We stimuleren dergelijke initiatieven.

Waardige armoede-aanpak

In Den Haag groeien te veel kinderen op in armoede. Wij willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat, doorbreken. Dit betekent een gezinsgerichte aanpak. Want armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en veel stress. Er heerst een groot taboe op armoede. De gemeente heeft de afgelopen jaren te veel een afwachtende houding gehad en verwacht dat mensen wel naar het IJspaleis zouden komen om aan te kloppen voor hulp. Die houding moet echt veranderen. De gemeente gaat pro-actiever aan de slag om armoede te bestrijden en probeert zoveel mogelijk drempels weg te halen. Uitgangspunten zijn dat niemand in armoede hoeft op te groeien en dat mensen op allerlei manieren worden gestimuleerd om mee te doen in de maatschappij.  

Stadsbrede aanpak armoede. De ChristenUnie/SGP pleit voor een stadsbrede aanpak waarbij de gemeente optrekt met maatschappelijke organisaties en fondsen in de stad om gezamenlijk in actie te komen. Met de krachten gebundeld en de doelen helder voor ogen bereiken we meer.

Duidelijke doelen. In 2025 is armoede gehalveerd in Den Haag en in 2050 groeit geen enkel kind meer op in armoede. Deze duidelijke doelen helpen om goed beleid te formuleren en een extra stap te zetten om deze doelen te halen. 

Bescherm jongeren voor armoede. Jongeren zijn financieel kwetsbaar. Een cursus omgaan met financiën wordt daarom, in samenwerking met financiële vrijwilligersorganisaties, aangeboden aan jongeren die bijna 18 worden op middelbare scholen en MBO’s. Daarnaast wordt er ingezet op coaching na hun 18e verjaardag. Als jongeren met schulden aankloppen bij de gemeente komt er altijd een integrale aanpak.

Geen menstruatiearmoede in Den Haag. Zowel oparmoede als op menstruatieproblemen heerst helaas nog een taboe. De gemeente doet er alles aan om menstruatiearmoede te voorkomen door menstruatieartikelen gratis aan te bieden op scholen en bij drogisterijen voor mensen met een Ooievaarspas. Daarnaast onderzoeken we op welke manier we vrouwen kunnen bereiken voor wie de Ooievaarspas een drempel vormt.   

Afschaffen zoekperiode bijstand. We schaffen de zoekperiode van vier weken af die nu nog geldt voor jongeren die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering, zodat we jongeren snel helpen wanneer ze aankloppen voor bijstand.

Hulp gedupeerden toeslagenaffaire. De gemeente blijft, ook op de lange termijn, hulp bieden aan de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. We zoeken actief contact met de ouders en ondersteunen bij problemen die zijn ontstaan in iemands leven. 

Activeren. We motiveren mensen om mee te doen in de buurt als vrijwilliger. Dit geeft zingeving aan de dag en vergroot het sociaal netwerk van mensen. In de buurt leren mensen elkaar beter kennen en waarderen. 

Een wegwijzer voor alle hulp. Het blijkt dat mensen in armoede of met schulden de vrijwilligersorganisaties en initiatieven die hen kunnen helpen niet kennen of onvoldoende weten te vinden. Er komt daarom één goed overzicht van alle Haagse organisaties en initiatieven die zich bezighouden met armoedebeleid en schulden in een aantrekkelijke format en in eenvoudig Nederlands; een wegwijzer. Deze moet eenvoudig mee te geven of mee te nemen zijn, bijvoorbeeld bij de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin, de wijkcentra, de basisscholen, het voortgezet onderwijs, de bibliotheek en de taalscholen.

Naar een schuldenvrij Den Haag

De ChristenUnie/SGP zet zich in voor een schuldenvrij Den Haag. Het is daarbij belangrijk om oog te hebben voor de menselijke maat. De gemeente moet, waar dat kan, letterlijk en figuurlijk achter de deuren komen om mensen goed te helpen. De drempels om hulp van de gemeente te ontvangen worden zoveel mogelijk verlaagd en er wordt geïnvesteerd in de kennis en kunde van de mensen op het stadhuis. Ten slotte investeren we in keuzevrijheid: net als bij een dokter mag een hulpvrager zelf kiezen door welke instantie hij geholpen wil worden en mag hij altijd vragen om een second opinion. 

Drempelloze schuldhulpverlening. Er heerst nog steeds een groot taboe op schulden. Drempels om hulp te zoeken moeten daarom zoveel mogelijk verdwijnen. Bellen met schuldhulpverlening wordt gratis. Waar het kan, komen hulpverleners bij de hulpvrager thuis om te praten over schulden en er komt een uitgebreider onderzoek naar drempels die hulpvragers verder nog ervaren. 

Schuldenvrij is het uitgangspunt. Het uitgangspunt van schuldhulpverlening wordt dat mensen schuldenvrij weer verder kunnen. Er komt daarom meer focus op het starten van schuldregelingen om mensen uit de schulden te helpen. 

Houd hulpvrager vast. Er vallen nog te veel hulpvragers uit gedurende het traject van schuldhulpverlening. De gemeente blijft daarom contact zoeken met de hulpvrager, bijvoorbeeld als deze niet komt opdagen bij een gesprek of de telefoon niet opneemt. 

Breng alles in kaart. Financiële problemen staan bijna nooit op zichzelf. Daarom komt er meer aandacht voor eventuele andere problemen die een hulpvrager heeft. Er wordt passende hulp geboden zodat iemand in één keer goed geholpen wordt.

Betrek vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor schuldhulpverlening worden serieus betrokken bij de aanpak van schulden in Den Haag, zowel als gesprekspartner als partner in de gezins- en schuldenaanpak. Ze zijn een belangrijke aanvulling op het werk van professionals, maar mogen niet te zwaar belast worden. 

Investeer in goede hulp. Er wordt geïnvesteerd in de kennis en kunde van schuldhulpverleners zodat ze inwoners met schulden nog beter kunnen helpen met zorg op maat. Daarnaast wordt goed gekeken naar de werkdruk van de schuldhulpverleners zodat het werk goed te behappen blijft en ze voldoende tijd voor iedereen hebben. 

Geef jongeren perspectief. Het jongerenperspectieffonds, waarbij schulden van jongeren worden opgekocht om hen een tweede kans te geven, wordt uitgebreid. Zo kunnen we nog meer jongeren helpen. 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom maakt de gemeente folders en posters in meerdere talen beschikbaar op plekken waar een ingrijpende levensveranderende gebeurtenis plaatsvindt, zoals bij het gemeentelijk loket, uitvaartmaatschappijen, geboorteklinieken en echtscheidingsadvocaten. 

Steun na partnerverlies. De gemeente Den Haag gaat aan de slag met de Zwolse aanpak ‘steun na partnerverlies’. Er wordt praktische hulp aangeboden aan mensen die te maken hebben gehad met een ingrijpend verlies. Zo voorkomen we dat ze in de financiële problemen komen. 

Hulp bij vroeg gesignaleerde schulden. Het wordt makkelijker voor werkgevers en andere bedrijven om signalen van betalingsachterstanden door te geven aan de gemeente. Zo kunnen we eerder ingrijpen. Als er signalen zijn dat een inwoner schulden heeft dan wordt er meerdere keren contact gezocht om hulp aan te bieden.

Financieel praktijkondersteuner bij de huisarts. Financiële problemen leiden tot fysieke klachten. De gemeente Den Haag experimenteert met een financiële praktijkondersteuner bij de huisarts die één keer per week in de huisartsenpraktijk te vinden is. 

Meer begeleiding voor mensen met schulden. Ruim tien procent van de inwoners die uit de schuldhulpverlening komt, heeft later weer hulp nodig. Er komt daarom meer begeleiding om een terugval te voorkomen, door de gemeente of door een vrijwilligersorganisatie. 

Onderzoek nieuwe mogelijkheden voor nazorg. Schuldenlab070 gaat experimenteren met innovatieve vormen van nazorg. Ook komt er een nazorgtoets waarmee snel en makkelijk kan worden gekeken welke vormen van nazorg iemand nodig heeft om te voorkomen dat iemand terugvalt.