Samen zorgen en leren

De ChristenUnie/SGP staat voor een zorgzame samenleving met sterke, verbonden gemeenschappen, waarin de meeste mensen voor zichzelf kunnen zorgen, maar waarin we hulp bieden aan wie dat nodig heeft. Veel in Den Haag gaat goed, maar de coronacrisis heeft de verschillen die in Den Haag al bestonden vergroot en uitgediept. Dat gaat over achterstanden in het onderwijs, maar ook over de toename van het aantal daklozen, druk op de (thuis)zorg en oplopende tekorten in de jeugdzorg. Die uitdagingen vragen allereerst om een overheid die beschermt en recht doet aan mensen die het meest kwetsbaar zijn. Recht doen aan mensen die vermorzeld dreigen te worden door schulden en aan mensen die noodgedwongen op straat slapen. Daarvoor is een dienstbare overheid nodig die vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, kerken en mantelzorgers in de stad ondersteunt.  

De ChristenUnie/SGP streeft naar een stad waar jong en oud elkaar ontmoeten, waar iedereen kan meedoen en kan sporten en waar kinderen buitenspelen. We geloven in een Den Haag waar iedereen zijn steentje bijdraagt, een gezonde stad waar jong én oud zich volop kunnen ontwikkelen en iedereen gelijke kansen krijgt om gaven en talenten tot bloei te laten komen. 

Versterk vrijwilligerswerk

We willen vrijwilligers ondersteunen en hun werk maximaal faciliteren. Den Haag is een zorgzame stad, en voor alle mensen die zich inzetten om Den Haag mooier, gezonder en veiliger te maken, moet de gemeente een partner zijn. 

Ondersteun kleine vrijwilligersorganisaties. Juist kleine vrijwilligersorganisaties zijn van groot belang voor de sociale cohesie en maatschappelijke inzet op straat- en buurtniveau. We ondersteunen en faciliteren hen door subsidieaanvragen te vergemakkelijken en met hen samen te werken.  

Ruimtes voor vrijwilligers. Om vrijwilligerswerk maximaal te faciliteren gaat de gemeente ruimtes aanbieden in de wijk voor initiatieven zoals het Repair Café of een buurtorganisatie. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om als vrijwilligersorganisatie gebruik te maken van vergaderruimtes van de gemeente.   

Doe meer met maatschappelijke diensttijd. De gemeente Den Haag brengt vraag en aanbod samen op het gebied van de maatschappelijke diensttijd. In de maatschappelijke diensttijd kunnen jongeren leren waar ze goed in zijn, ontmoeten ze anderen en doen ze iets nuttigs voor de maatschappij. Bij de lokale invulling van de maatschappelijke diensttijd geven we aandacht aan contact tussen jongeren en ouderen en actief burgerschap. 

Het stadhuis de straat op. Ambtenaren van de gemeente Den Haag gaan verplicht één dag per jaar vrijwilligerswerk doen om de binding tussen ambtenaren op het stadhuis en de stad te versterken. 

Dag van de vrijwilliger. Den Haag sluit aan bij de dag van de vrijwilliger en stimuleert door vrijwilligersambassadeurs doelgroepen die minder vrijwilligerswerk doen tot het doen van vrijwilligerswerk. 

De waarde van kerken. Kerken en andere religieuze gemeenschappen doen ontzettend veel goeds voor hun omgeving. In navolging van de gemeente Rotterdam brengen we de maatschappelijke meerwaarde van kerken en andere religieuze gemeenschappen in kaart.

Alle kerken verzamelen. In Den Haag zijn veel kerkelijke gemeenschappen op zoek naar ruimte voor hun bijeenkomsten. We realiseren samen met hen een kerkverzamelgebouw.

Ondersteun en waardeer mantelzorgers

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de stad. Ze lopen net een stapje harder voor hun buurvrouw, broer, man of kind. Hun werk wordt gekoesterd, gewaardeerd en ondersteund. 

Mantelzorgcompliment. We zorgen ervoor dat mantelzorgers beter op de hoogte zijn van het bestaan van het mantelcompliment, zodat deze ondersteuning goed terecht komt.

Ontzorg jonge mantelzorgers. De ChristenUnie/SGP wil specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers, zeker als zij zorgtaken moeten combineren met school of studie. Voor hen komt vanuit de gemeente speciale aandacht in de vorm van coaching, studiebegeleiding en/of financiële ondersteuning.

Gun mantelzorgers rust. Er moeten voldoende logeervoorzieningen beschikbaar zijn waar mensen die zorg vragen tijdelijk kunnen logeren om zo mantelzorgers te ontlasten. We gunnen ze een rustmoment in de soms zeer intensieve zorg voor dierbaren.  

Mantelzorgend uit de bijstand. Mantelzorg hoeft geen belemmering te zijn om te gaan werken, maar er moet wel rekening mee worden gehouden. Den Haag Werkt denkt mee over de mogelijkheden om een baan te kunnen combineren met mantelzorg. 

Voorkom eenzaamheid

Mensen zijn bedoeld om in relaties te leven. De gemeente houdt daarom aandacht voor eenzaamheid onder verschillende groepen en activeert mensen om deel te nemen aan het sociale leven.

Haagse week van het samenzijn. In Den Haag organiseren we niet de dag tegen eenzaamheid, maar de ‘week voor het samenzijn’ waarin verbinding centraal staat. Er worden activiteiten georganiseerd die erop gericht zijn om mensen uit de eenzaamheid te halen en in verbinding te brengen met elkaar. Hierbij is aandacht voor iedereen, van jong tot oud. 

Zingeving voor eenzamen. Eenzaamheid gaat vaak gepaard met een gemis aan zingeving: het ontbreken van een doel om voor te leven. Vrijwilligers en het welzijnswerk die ouderen bezoeken worden toegerust om te ondersteunen bij existentiële vragen en er is oog voor pastorale zorg.  

Start in de woonkamer. Veel nieuwbouw in Den Haag bestaat uit hoge appartementencomplexen zonder gemeenschappelijke ruimten, terwijl je elkaar juist daar ontmoet om te koken, te praten of te spelen. In alle nieuwbouwcomplexen komen ruimtes die de functie van een woonkamer vervullen. Zo ga je eenzaamheid tegen en wordt de sociale cohesie tussen bewoners vergroot.  

Huisbezoeken voor ouderen. Welzijnsorganisaties krijgen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van eenzaamheid. Daarbij horen huisbezoeken aan mensen van 75 jaar en ouder. Professionals en vrijwilligers worden toegerust om ouderen te ondersteunen bij existentiële vragen en actief te wijzen op de mogelijkheden voor ontmoeting en vrijwilligerswerk in de buurt.  

Zwaaien op Zwaaitegels. Zwaaitegels zijn stoeptegels met een zwaaihand, waarmee voorbijgangers worden uitgenodigd om te zwaaien naar degene waar de zwaaitegel voor het huis ligt. Op aanvraag van een straat worden er in Den Haag zwaaitegels gelegd voor meer samenhorigheid en in strijd tegen eenzaamheid.

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het project Lief & Leed is een goed voorbeeld van een kleinschalige aanpak met grote impact. Buren kijken weer naar elkaar om. De gemeente stimuleert kleinschalige initiatieven voor burencontact en burenhulp.

Iedereen kan meedoen

We willen dat iedereen in Den Haag mee kan doen. Daarom pleit de ChristenUnie/SGP voor een inclusieve en toegankelijke stad. Voor ouderen, kinderen en volwassenen met een beperking en voor iedereen die onze stad bezoekt. Toegankelijkheid is een randvoorwaarde voor wat er in Den Haag gebeurt, zodat iedereen mee kan doen. 

Den Haag 100% toegankelijk. Uiterlijk in 2030 is Den Haag 100% toegankelijk voor iedereen. 

Impactmeting toegankelijkheid. In Den Haag is nog een wereld te winnen wat betreft toegankelijkheid. Wij willen inzicht in waar de stad nog niet toegankelijk is, om dat versneld aan te kunnen pakken.  

Toegankelijk? Tuurlijk! Bij bouwprojecten en openbare gebouwen is toegankelijkheid wat ons betreft een voorwaarde. Er wordt niet gebouwd als de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd en openbare gebouwen worden allemaal toegankelijk. Daarnaast komt er een integrale toegankelijkheidstoets voor elk bouwproject in de stad zodat deze plekken, ook tijdens werkzaamheden, goed toegankelijk zijn. 

Veilig en prettig van A naar B. Den Haag moet beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Oneffen stoepen en paden knappen we op.

Ruim baan voor de ribbel. Ribbelstroken c.q. geleidestroken zijn cruciaal voor mensen met een visuele beperking om zich door de stad te verplaatsen. Er wordt in kaart gebracht waar de geleidestroken op onlogische plekken stoppen en bij tijdelijk gebruik van stoep of straat is de nadrukkelijke eis dat de ribbelstrook vrij blijft. 

24-uursgarantie. Dringende klachten over belemmeringen op het gebied van toegankelijkheid binnen de stad worden gegarandeerd binnen 24-uur opgelost. 

Het strand is voor iedereen. We zijn stad aan zee en daar moet iedereen van kunnen meegenieten. Strandopgangen bij strandtenten worden allemaal voorzien van een hellingbaan en een goede leuning en op voldoende plekken komen voorzieningen voor strandrolstoelen en mindervalidentoiletten. 

Informatiepunt Digitale Overheid. Elke bibliotheek in Den Haag krijgt een Informatiepunt Digitale Overheid, zodat mensen geholpen kunnen worden met alles wat de overheid digitaal van hen vraagt. 

Blinden- en dovenloket. Op het stadhuis komt een speciaal loket, waar blinden en doven door specifiek daarvoor geschoold personeel geholpen kunnen worden. 

Het OV is voor iedereen. Bij bus en tram staan DRIS-palen, die sprekend informatie kunnen geven over actuele vertrektijden van het openbaar vervoer. Haltes waar deze palen nog ontbreken krijgen die versneld. Alle haltes worden aangesloten op geleidestroken.

Ruimte voor de scootmobiel. Met kleine aanpassingen kunnen mensen veel beter thuis blijven wonen. Zo komt er in nieuwbouw van seniorencomplexen een inpandige ruimte voor oplaadpunten voor een scootmobiel en scootmobielpools met deelscootmobielen waar mensen gebruik van kunnen maken.

Invaliden parkeren. We maken het aanvragen en krijgen van een gehandicaptenparkeerkaart makkelijker, ook voor ouders van een kind met een beperking. In de binnenstad en op Scheveningen komen voldoende invalidenparkeerplaatsen. 

Beschutte banen. Het is belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking in een veilige en beschutte omgeving aan het werk kunnen. De gemeente gaat als werkgever werk maken van beschutte banen en moedigt ondernemers aan dit ook te doen.  

Samen-naar-schoolklas. In navolging van andere steden in Nederland krijgt Den Haag ook een samen-naar-schoolklas waar kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking samen naar dezelfde school gaan.  

Toegankelijke scholen. Bij renovatie of nieuwbouw van scholen wordt het gebouw toegankelijk gemaakt voor kinderen met een handicap. Bij scholen die voorlopig nog niet op de nominatie staan om vernieuwd te worden, wordt gekeken hoe met kleine ingrepen de school rolstoeltoegankelijker kan worden gemaakt.  

Toegankelijk spelen. Kinderen met en zonder beperking worden gestimuleerd om samen te spelen. Dit kan in de toegankelijke speeltuinen, die verder worden uitgebreid in de stad én worden getest door de zogenaamde speeltuinbende, een groep kinderen die test of een speeltuin ook echt toegankelijk is voor iedereen. 

Echt samen spelen. De functie van buurtsportcoaches wordt uitgebreid, zodat zij ook kinderen met een beperking in de wijk kunnen ondersteunen en helpen om met andere kinderen uit de buurt te spelen. Ouders van een kind met een beperking informeren we over de mogelijkheden om toegankelijk te spelen in onze stad.

Goede zorg voor iedereen

In Den Haag heeft iedereen recht op goede zorg. Of je nu zelf minder kunt door een psychische of fysieke beperking of door ouderdom, het is belangrijk dat goede zorg dichtbij is en toegankelijk voor iedereen. 

Passende zorg voor iedereen. Als het mensen niet meer lukt zelf hun huishouden te runnen, moet goede thuiszorg voor handen zijn. Een goede thuishulp heeft niet alleen de zorg voor het huishouden, maar ook tijd voor een praatje of een kleine administratieve taak. Hagenaars kunnen zelf een zorgaanbieder kiezen die bij hun overtuiging past.

Meer geld uit Den Haag. De gemeente heeft al jaren een tekort op de Wmo, mede door het door de Rijksoverheid ingevoerde abonnementstarief. De gemeente is onvoldoende gecompenseerd voor de gestegen zorgvraag.  Als er niet voldoende compensatie komt, dan gaan we de inkomensafhankelijke eigen bijdrage invoeren voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen. 

Ruimte voor de professional. Veel te veel zorgtaken zijn de afgelopen jaren het stadhuis in getrokken en sommige zaken onnodig gebureaucratiseerd. De professional krijgt meer ruimte, zoals bijvoorbeeld bij herindicaties. 

Behoud Bronovo. De gemeente spant zich maximaal in om het Bronovo ziekenhuis te behouden. Mocht het ziekenhuis definitief worden gesloten, dan wordt geregeld dat goede zorg voor Scheveningers en Hagenaars toch dichtbij kan blijven. Ten slotte zorgen we voor goede randvoorwaarden voor het ziekenhuis: zo stimuleren we jongeren om in de zorg te gaan werken. 

Blijf bij je leest. Er is heel veel verschillende zorg beschikbaar en dat is iets om trots op te zijn. Het is daarbij belangrijk dat zorgprofessionals blijven doen wat ze goed doen. Er gaan dus geen extra taken naar wijkteams, wijkverpleegkundigen en de thuiszorg.  

Er komt een zorgombudsman. De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie, die kan bemiddelen tussen cliënten en de gemeente in het sociaal domein en in de zorg die bij de gemeente ligt.   

Beschermd wonen, beschermt mensen. We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, voldoende inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. 

Den Haag dementievriendelijk. We sluiten ons aan bij ‘Samen dementievriendelijk’. Een dementievriendelijke gemeente zorgt ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Belangrijk hierbij is dat de kennis over het omgaan met dementie vergroot wordt. 

Koop zorg slim in! De gemeente koopt zorg slimmer in. Dus minder bureaucratie, minder uitbesteden aan externe partijen die de inkoop doen en werken met vertrouwde organisaties die bewezen goede diensten leveren. Dat versimpelt de inkoop en zorgt ervoor dat meer geld gebruikt kan worden om mensen te helpen. We onderzoeken hierbij gebiedsgericht werken. 

Geen zorgcowboys in Den Haag. De zorg is geen sector waar je buitensporig veel mag verdienen. We doen daarom geen zaken met zorgcowboys.  

Vaccineren is een vrije keus. Vaccineren is belangrijk voor de volksgezondheid maar blijft altijd een vrije keus van mensen. De gemeente doet er alles aan om te zorgen voor een hoge vaccinatiegraad en werkt daarbij samen met Centrum voor Jeugd en Gezin, buurten, wijken, kerken en andere religieuze instellingen. 

 

Meer openbare toiletten. Goede openbare toiletten zijn voor een grote groep mensen geen handigheidje maar pure noodzaak. In Den Haag wordt de spreiding en beschikbaarheid van openbare toiletten in kaart gebracht en worden alle toiletten geschikt voor de rolstoel en mensen met een audio- of visuele beperking. 

Waardevol welzijn

Preventieakkoord mentale gezondheid. Er komt een preventieakkoord mentale gezondheid. We ondersteunen de mentale veerkracht van mensen door laagdrempelige voorzieningen, te investeren in verenigingen, vrijwilligerswerk en welzijnswerk en door ervaringsdeskundigen met elkaar in contact te brengen voor onderlinge steun en begrip.  

Investeer in de wijk. De ChristenUnie/SGP wil investeren in wijkagenten, BOA’s, jongerenwerkers en gezinscoaches. Door in de haarvaten van de samenleving aanwezig te zijn voorkomen we heel veel latere problematiek, kunnen we sneller handelen en zorgen we dat preventie in de wijk de basis is. 

Aandacht voor jongeren. Het welzijnswerk richt zich veel op kinderen, jonge tieners en ouderen, terwijl de leeftijdsgroep 16-23 relatief weinig bediend wordt. Er komt meer aandacht en geld voor deze groep.

De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst en daarom moeten we investeren in onze kinderen en jongeren. Goede zorg en aandacht voor gezinnen en jongeren staat centraal, waarbij we inzetten op preventie, korte wachtlijsten en ruimte voor professionals om hun werk goed te kunnen doen.   

Preventie (v)echtscheiding. De gemeente stelt samen met partners in de stad een preventieplan (v)echtscheiding op. Hierbij is tenminste aandacht voor de overgang naar het ouderschap, bijvoorbeeld via de verloskundige. Daarnaast stelt de gemeente laagdrempelig relatietherapie en- cursussen beschikbaar om scheidingen te voorkomen.

Jong ouderschap. Jonge ouders verdienen steun en support om hun kind samen op te voeden. Dat gebeurt al bij de geboortezorg. Daarnaast is er support via ouderschaps- en relatiecursussen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een goed overzicht van de diverse soorten hulp is noodzakelijk.  

Bij scheiding het kind centraal. Als ouders toch besluiten te scheiden moet het kind centraal staan. We stimuleren vanuit de gemeente mediation en gaan een pilot doen met professionals die het belang van het kind vooropstellen in plaats van de belangen van ouders behartigen. 

Op naar 0 uithuisplaatsingen. Kinderen horen zoveel mogelijk thuis op te groeien. Om gezinnen in moeilijke situaties te ondersteunen, zetten we in op initiatieven waarbij gezinnen elkaar helpen: pleeggezinnen, buurtgezinnen en andere initiatieven zoals Family Factory en Home-Start worden gesteund.

Eén gezin, één plan. Samenwerking tussen zorgprofessionals is belangrijk. Voor elk gezin hanteren we de aanpak één plan, één coördinator. 

Betrek het netwerk. Kinderen en ouders zijn gebaat bij een goed functionerend netwerk. Deze wordt betrokken bij de hulpverlening door bijvoorbeeld een familiegroepsplan. Als een netwerk klein is, wordt er gezocht naar uitbreiding.  

Geef professionals de ruimte. Jeugdzorgprofessionals weten het beste waar de zorg moet komen en als zij meer vertrouwen krijgen kan het systeem worden versimpeld, dus geen onnodige regels. Dat scheelt uiteindelijk geld. Dus geef jeugdzorgprofessionals de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: zorgen.

Gezonde kantines. We willen dat alle scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en sportkantines in Den Haag gezonde kantines krijgen, zodat inwoners gezonde keuzes kunnen maken.

Een einde aan dak- en thuisloosheid

Wat de ChristenUnie/SGP betreft slaapt niemand op straat. Daarom zetten we in op een veilig thuis voor iedereen. 

Housing first. Niemand slaapt in Den Haag op straat. Daarom moeten de wachtlijsten voor een plek in de noodopvang verdwijnen door voldoende woningen te bouwen voor voormalig dak- en thuislozen. Dit kunnen ook tijdelijke woningen zijn op braakliggend terrein. Wanneer dak- en thuislozen onderdak krijgen, kunnen ze, onder begeleiding, werken aan verder herstel.    

Niemand slaapt op straat. Er komt een permanente bed, bad, brood en begeleidingsvoorziening in Den Haag, die in de winter wordt uitgebreid tot een permanente 24/7 winteropvang. 

Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom van belang dakloosheid te voorkomen. Huisuitzettingen mogen alleen nog na een externe toetsing van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld de burgemeester. 

Geen boetes voor buitenslapers. Te vaak horen we nog dat dak- en thuislozen beboet worden. Daarmee maak je hun problemen alleen maar groter. De boetes voor buitenslapers verdwijnen en mensen worden geholpen in plaats van beboet.  

Sporten is gezond

Sporten is belangrijk, gezond en voor iedereen! Wij zetten ons in voor de breedtesport, waar iedereen aan mee kan doen zodat Den Haag fitter en gezonder wordt. Sport heeft ook de kracht om te verbinden, daarom pleiten we ook voor ambitieus sportverenigingenbeleid. 

Sporten is voor iedereen. Mensen met een smalle beurs moeten onbelemmerd kunnen sporten. De gemeente wijst hen actief op de opties die de Ooievaarspas biedt om te kunnen sporten. Ook worden sportverenigingen, -clinics en buurtsport ingezet om mensen aan het sporten te krijgen.  

Breedtesport vóór topsport. Sporten is voor iedereen. Breedtesport is daarom belangrijker dan topsport. Dus geen start van de Tour de France, maar goede sportvelden en inzetten op maximale bezetting van sportvelden en -hallen.   

Ambitieus verenigingsbeleid. Actieve sportverenigingen zijn van groot belang voor onze stad. De gemeente zet in op vitale verenigingen en beloont een gezonde financiële huishouding. 

Zwemmen in Laak. Zwemmen is gezond, maar er is te weinig zwemwater. Daarom komt er een zwembad in Laak, zodat ook de inwoners van dit stadsdeel in de buurt kunnen zwemmen.

ADO is (g)een bodemloze put. Er gaat geen extra gemeenschapsgeld naar ADO Den Haag. Wel willen we ADO ondersteunen bij de bedrijfsvoering en staan we open voor de verkoop van het stadion voor een marktconforme prijs. ADO kan zo weer een club worden die Den Haag trots maakt. 

Goed onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor de toekomstige generatie. Als ChristenUnie/SGP geloven we in een leven lang leren en staan we pal voor onderwijsvrijheid in Den Haag. 

Pal voor de vrijheid van onderwijs. De ChristenUnie/SGP staat pal voor het bijzonder onderwijs in onze stad. Ouders moeten de keuze hebben om een school te kiezen die past bij hun levensovertuiging. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er goed onderwijs gegeven wordt. De onderwijsinspectie controleert daarop.  

De praktijk is soms de beste school. Voor sommige jongeren is school een brug te ver. Voor hen wordt het mogelijk om via de praktijk en bij sociale ondernemers certificering te krijgen voor bepaalde beroepen. Zo leren jongeren met een afstand tot het onderwijs een vak.  

Ouders maken de school. In de coronatijd is gebleken hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij de school en het onderwijs van het kind. Daarom wordt ouderparticipatie één van de pijlers van het nieuwe onderwijsbeleid.  

Bovenschoolse opvang. Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op school blijven om schooluitval en schoolverlating terug te dringen. Met bovenschoolse opvang blijven kinderen op school en wordt zorg en onderwijs gecombineerd aangeboden.  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Iedereen moet gelijke kansen hebben en de VVE is dé manier om taal- en onderwijsachterstanden vroeg te signaleren en op te lossen. Voorscholen en Centra voor Jeugd en Gezin gaan beter samenwerken om alle kinderen onder de vier jaar met een taal- en onderwijsachterstand op de VVE te krijgen.  

Ventileer meer. Ventilatie is één van de vier pijlers tegen het coronavirus en bovendien goed voor het leefklimaat. De ventilatie van veel scholen is ondermaats en daarom komt er een ventilatiebrigade in Den Haag die scholen praktisch en technisch helpt en ondersteunt om de school goed te ventileren. 

Iedereen leert lezen. We gaan laaggeletterdheid tegen. De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld door de eigen werknemers te screenen op laaggeletterdheid en indien nodig taalscholing te laten volgen. Werkgevers gaan dat voorbeeld volgen (we sluiten een convenant) en zo leert iedereen op het werk lezen.  

De taal centraal. Nederlands leren is cruciaal om mee te kunnen doen in de Haagse samenleving. We stimuleren taalonderwijs, geven ouderen taalles en bieden in bibliotheken en buurthuizen Nederlandse les.  

Een leven lang leren. Ouderenonderwijs is belangrijk om laaggeletterdheid te bestrijden en om mensen herscholing aan te bieden. We maken het combineren van werk en onderwijs volgen makkelijker in samenspraak met werkgevers en faciliteren een leven lang leren.  

Zwemles, yes. In een stad aan zee moet elk kind kunnen zwemmen. Schoolzwemmen vervroegen we naar groep 4. We willen dat niemand de basisschool verlaat zonder zwemdiploma.  

Start met PIT. Jongeren moeten uit de criminaliteit blijven. Daarom start er een pilot met vroegsignalering van probleemgedrag op school. Snel handelen en passende hulp bieden aan ouders en kinderen kan ervoor zorgen dat jongeren op het rechte pad blijven. Deze aanpak is ontwikkeld door het Preventief Interventieteam (PIT), met veelbelovende resultaten in onder andere Leiden en Amsterdam. 

Preventie begint op school. Het is van belang dat Haagse jongeren al van jongs af aan leren om met geld om te gaan. Daarom worden er niet alleen lessen over financiën gegeven aan leerlingen in het VMBO of het MBO, maar ook aan leerlingen op basisscholen, HAVO en VWO.

Den Haag als aantrekkelijke werkplek voor leerkrachten

Parkeervergunningen voor leraren. Ook voor leraren buiten Den Haag moet het aantrekkelijk zijn om hier te komen werken. Als een school niet goed bereikbaar is met het OV, komen er parkeeroplossingen op maat, zoals de parkeervergunning voor leraren.  

Herberg de leraar. Leraren verdienen lof, maar hebben het in Den Haag lastig. Vaak kunnen ze geen woning vinden in de stad en trekken weg. De ChristenUnie/SGP wil woningen reserveren voor leraren, zodat het aantrekkelijker wordt om hier te werken.  

Meer kerels voor de klas. De campagne ‘word leraar in Den Haag’ wordt voortgezet en er komt meer aandacht voor het werven van mannen en zij-instromers voor de klas. 

Begeleid de starter. Beginnende leraren krijgen goede begeleiding zodat ze gemotiveerd blijven voor het prachtige vak van leraar. 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze stad. Ze geven letterlijk en figuurlijk kleur aan onze samenleving. Cultuur is van en voor iedereen, daarom vinden we het belangrijk dat kinderen er jong mee in aanraking komen en dat cultuur laagdrempelig en toegankelijk is. 

In elke wijk een bibliotheek. Elke wijk krijgt een bibliotheek. In wijken waar het percentage laaggeletterden hoog is, bijvoorbeeld in Moerwijk, mag worden afgeweken van de norm voor het bereik van de bibliotheek, omdat de nood voor een bibliotheek extra hoog is. De wijkbibliotheek komt als eerste terug in Moerwijk en Mariahoeve.

De bieb centraal. Er worden meer functies toegevoegd aan bibliotheken, ook aan de wijk/buurtbibliotheek. Denk hierbij aan het aanbieden van huiswerkondersteuning en begeleiding bij het opdoen van digitale vaardigheden. 

Haagse kunst is te gek. Bij kunstopdrachten vanuit de gemeente wordt altijd eerst gezocht naar een passende Haagse kunstenaar of organisatie om de opdracht uit te voeren.

Stadstekenaar. Kunst maakt de stad mooier. Daarom komt er een stadstekenaar die Den Haag een spiegel voorhoudt en kunst toegankelijk maakt voor iedereen. 

Muzee is de huiskamer van Scheveningen en heeft culturele waarde voor Scheveningen. Versterking van die functie is nodig. 

Historie beleefbaar. De Haagse, Scheveningse en Loosduinse historie wordt op meer plekken beleefbaar gemaakt door het plaatsen van informatiezuilen op bijzondere plekken (al dan niet met QR-code voor digitale informatie). 

Herziening subsidiebeleid. Elke 4 jaar is het weer een circus in de culturele wereld en op het stadhuis om de subsidies te verdelen. Er komt een nieuw systeem, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen grote(re) en kleine(re) instellingen.