Resultaten

van ons werk

144
Lipa Laak.png

Veiligheidsmaatregelen bij seniorencomplex

Bij seniorencomplexen Lipa I en II in Laak ervaren de bewoners vrijwel dagelijks overlast. Urine in de portieken, inbraken in kelderboxen en babbeltrucs zijn eerder regel dan uitzondering. Daarom doen ze al jaren hun best om cameratoezicht te regelen, zodat de veiligheid verbeterd wordt. de woningcorporatie weigert echter hieraan mee te werken en stelt onrealistische eisen, waardoor tot op heden nog steeds geen maatregelen genomen zijn. We moeten zorgen voor de veiligheid van onze senioren. Daarom doen we samen met de VVD meerdere voorstellen: van onze hand een voorstel voor een uniform protocol cameratoezicht, zodat voor alle woningcorporaties en de bewoners duidelijk is wanneer dit middel ingezet kan worden. En een voorstel om ervoor te zorgen dat verzoeken van bewoners inzake veiligheid adequaat binnen drie maanden afgehandeld worden.

Veiligheidsmaatregelen bij seniorencomplex
143
Softdrugs wiet coffeeshop.jpg

Softdrugsverbod in de Uithof

Het college wil een coffeeshop uit de Weimarstraat verplaatsen naar de Uithof. Hoewel er een overconcentratie aan coffeeshops bestaat in de Weimarstraat, is wat de ChristenUnie/SGP betreft een verplaatsing geen oplossing, en al helemaal niet als de shop verplaatst wordt naar 'de achtertuin van Zuidwest', waar veel gezinnen en kwetsbare groepen wonen. In de Uithof sporten veel kinderen en jongeren, en genieten bewoners van Zuidwest van de rust en het groen. Een coffeeshop hoort daar niet thuis. Aanbod creëert vraag, en die moeten we hier niet willen creëren. Het is onwenselijk dat klanten van de coffeeshop, als die er komt, voor drugsoverlast zorgen door te gebruiken in de Uithof. Daarom stellen we een softdrugsverbod voor in de Uithof - net als in Zuidwest - en dat voorstel is aangenomen.

Softdrugsverbod in de Uithof
142
hagaziekenhuis sportlaan.jpg

Formuleer wanneer Haags Plan Einstein een succes is

Over de plannen voor opvang in het voormalig Hagaziekenhuis aan de Sportlaan kunt u meer lezen onder het kopje 'nieuws'. Eén van de voorstellen die we hebben gedaan, is het formuleren van succesfactoren. Er worden nog afspraken gemaakt over een overlegstructuur met de buurt en relevante partners. Wat de ChristenUnie/SGP betreft is het raadzaam om óók met de buurt en partners te bepalen wanneer het opvangen van de doelgroepen een succes is. Ons voorstel om succesfactoren en randvoorwaarden op te stellen en evaluatiemomenten in te bouwen is aangenomen.

Formuleer wanneer Haags Plan Einstein een succes is
141
Gemeenteraad-DenHaag-41.jpg

Versterk het initiatief van de raad

Gemeenteraadsleden hebben geregeld een mooi of goed idee voor de stad, wat op brede steun van de raad kan rekenen. Toch wordt zo'n idee vaak ontraden vanwege het gebrek aan financiële dekking. Dat is jammer, helemaal omdat de raad het orgaan is dat het budgetrecht heeft. We hebben daarom een voorstel gedaan om een raadsinitiatievenfonds in te stellen, zodat goede ideeën ook financieel gedekt kunnen worden.

Versterk het initiatief van de raad
140
stolpersteine.jpg

Stolpersteine verdienen maatwerk

2023 was onder meer het jaar van 7 oktober: de tereurdaad van Hamas, de oorlog die daarop volgde en de toename van antisemitisme in ons land. Het toont onverminderd het belang om onze eigen geschiedenis te blijven herinneren en te blijven reflecteren op tijden van haat en oorlog. Dat doen onder meer Stolpersteine ("struikelstenen"). We kregen het verzoek van nabestaanden van Haagse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog om 7 Stolpersteine te plaatsen, voor nog geen €1.000 euro. Helaas weigerde de gemeente, en moesten we als ChristenUnie-SGP samen met de VVD zelf een inzamelingsactie starten. Om zo'n situatie in het vervolg te voorkomen dienden we een voorstel in, dat is aangenomen.

Stolpersteine verdienen maatwerk
139
weigeliaplein.jpg

Onderhoud, óók bij sloopplannen

Het Weigeliaplein is een uniek stukje Den Haag. Rondom een grote openbare binnentuin staan bijna 400 woningen. De buren kennen elkaar, ontmoeten elkaar en zorgen voor elkaar. Het is gelukt om hier een mooie gemeenschap te bouwen. De corporatie, Haag Wonen, is echter voornemens om het complex te slopen en nieuwbouw terug te plaatsen. Om dat te bewerkstelligen, verzaakt de corporatie al jaren het noodzakelijk onderhoud en stuurt ze bewust aan op vertrek van de bewoners, zodat sloop kan plaatsvinden. Daardoor zitten bewoners al jarenlang in onzekerheid, zijn er al meer dan 100 weggepest en zit de rest in oude, door Haag Wonen verpauperde schimmelwoningen. Onbestaanbaar, vinden wij. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, hebben we met succes een voorstel ingediend om een minimale onderhoudsnorm uit te werken voor sloopplannen, zodat corporates te allen tijde dienen te voldoen aan hun onderhoudsplicht.

Onderhoud, óók bij sloopplannen
138
haagse markt.jpg

Onderzoek impact zero-emissie Haagse Markt

In de door het college gepresenteerde aanzet tot een actieplan luchtkwaliteit staan veel voorstellen die zouden kunnen bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Eén van die voorstellen is om de aanstaande zero-emissiezone centrum uit te breiden met de Vaillantlaan. De Vaillantlaan is een belangrijke verkeersader, helemaal voor alle ondernemers op de Haagse Markt. Hoewel we als ChristenUnie/SGP graag ons best doen voor een betere luchtkwaliteit, vinden we dat hierbij wel de gevolgen voor mkb'ers goed in kaart moeten worden gebracht. Daarom hebben we een voorstel ingediend én aangenomen gekregen om een maatschappelijke kosten-baten analyse uit te voeren met bijzondere aandacht voor de Haagse Markt.

Onderzoek impact zero-emissie Haagse Markt
137
doubletstraat.jpg

Randvoorwaarden pilots raamprostitutie

Het college schrijft in een brief aan de raad dat zij pilots wil uitvoeren met andere vormen van prostitutie dan nu in Den Haag vergund. De randvoorwaarden waaraan zo'n pilot moet voldoen, zijn echter nog niet vastgesteld. De ChristenUnie/SGP wil dat bij de totstandkoming van de randvoorwaarden voor de pilots een representatieve groep prostituees betrokken wordt, via onder meer SHOP en stichting De Haven. Op die manier ontstaat een veelzijdig perspectief. Een voorstel daartoe is aangenomen, evenals het verzoek om de randvoorwaarden, manier van monitoring en evaluatie met de raad te delen.

Randvoorwaarden pilots raamprostitutie
136
loevesteinlaan florence.png

Buurtkamer van, voor en door de buurt

Langs de Loevesteinlaan, op de plek waar Florence zich bevindt, komt een nieuw gebouw. Hierin komen zorg-, middenhuur en vrije sectorwoningen en is onder meer plek voor zorgverlening. Ook wordt een ruimte gereserveerd met buurtfunctie. Niet duidelijk is echter, wie de "stakeholders" zijn die mogen meedenken over de invulling. De wijk Morgenstond kent meerdere initiatieven die ruimte zoeken, naast buurtbewoners die behoefte hebben aan een dergelijke ruimte. Een voorstel van ons borgt dat deze ruimtezoekende initiatieven en de buurtbewoners meegenomen worden in het proces voor de invulling van de buurtruimte.

Buurtkamer van, voor en door de buurt
135
Judith en Albert in de Jacobus de Meerdere

Monitor gevolgen voor specialistisch onderhoud monumentale panden

Vanaf 1 januari 2025 gaat er een zero-emissiezone in het centrum gelden. Dat betekent dat het vervoer binnen die zone vanaf dat moment emissieloos moet zijn, waarbij er wel overgangsregels en uitzonderingen gelden. Daarin is echter te weinig rekening gehouden met de gevolgen voor het specialistisch onderhoud van monumentale panden. Specialisten zoals de klokkenmaker, orgelbouwer of houtconstructeur zijn niet zomaar te vinden, terwijl ze werk in overvloed hebben. De vrees is daarom dat ze de binnenstad van Den Haag, die rijk is aan vele prachtige monumenten en kerken, gaan mijden. Dat moeten we voorkomen. Een aangenomen motie van onze hand regelt dat de gevolgen nauw gemonitord zullen worden, zodat het college zo snel mogelijk kan ingrijpen mocht dat nodig zijn.

Monitor gevolgen voor specialistisch onderhoud monumentale panden
134
foto-parkeren-nieuwsbericht.jpg

Geen oplossing nodig voor een niet-bestaand probleem

Het betaald parkeren in alle buurten op Scheveningen wordt van 1 april tot en met 30 september uitgebreid. Waar het eerst van 13:00-24:00 uur was, wordt dat nu 10:00-24:00 uur. Dat is een forse uitbreiding, helemaal gezien de parkeerdruk en -overlast niet overal even hoog is. In Duttendel, een groot gebied, is die slechts 21%. Bovendien ligt Duttendel niet op loopafstand van het strand, waardoor toeristen in de zomermaanden niet snel zullen kiezen voor parkeren in Duttendel. Dat is een ander verhaal dan bijvoorbeeld Scheveningen-Dorp, met een parkeerdruk van tegen de 90% en vlakbij het strand. Dankzij een aangenomen motie van ons (samen met de VVD) wordt de uitbreiding van het betaald parkeren in Duttendel teruggedraaid, en blijven de venstertijden van 13:00-24:00 uur gelden.

Geen oplossing nodig voor een niet-bestaand probleem
133
HMC-Westeinde.jpg

Houd het HMC bereikbaar, ook voor leveranciers

Vanaf 1 januari 2025 gaat er een zero-emissiezone in het centrum gelden. Dat betekent dat het vervoer binnen die zone vanaf dat moment emissieloos moet zijn, waarbij er wel overgangsregels en uitzonderingen gelden. De grens van die zone is bewust om het HMC heen getrokken, zodat de parkeerplaats en spoedingang van buiten de zone bereikbaar zijn. De expeditie - de ingang voor leveranciers - valt echter wel binnen de zone. Wat de ChristenUnie/SGP betreft dient de leveringszekerheid van zorggoederen geborgd te worden, die kan niet op het spel worden gezet door de grens van de zero-emissiezone. Daarom verzoeken we het college om samen met het HMC een oplossing te zoeken, zodat de leveringszekerheid van zorggoederen geborgd is.

Houd het HMC bereikbaar, ook voor leveranciers
132
Visafslag Scheveningen

Behoud van de visafslag was, is én blijft een doel

In het beleidskader verbonden partijen staat onder meer onze samenwerking met de United Fish Auctions (UFA) beschreven. Ons amendement zorgt ervoor dat die samenwerking in de tegenwoordige tijd komt te staan, want: Den Haag kent 44 wijken, maar slechts 1 Haven. En die moet behouden blijven. Daarvoor is de visafslag van cultureel, historisch en economisch belang. Vis was, is én blijft verbonden met Scheveningen.

Behoud van de visafslag was, is én blijft een doel
131
tiny house

Geef niet op

Stichting Devjo zet zich in voor dakloze jongeren, onder meer door tiny houses te bouwen mét de dakloze jongeren zelf, gecombineerd met zorg en begeleiding. Stichting Devjo zou enkele tiny houses mogen bouwen op de Steenwijklaan, maar dat gaat helaas niet door. Onze aangenomen motie 'geef niet op' roept het college ertoe op om samen met Devjo een andere locatie te zoeken, zodat jongeren die al in het traject van Devjo zitten met een tiny house aan de slag kunnen.

Geef niet op
130
Allekanten

Vind niet telkens het wiel opnieuw uit

Den Haag heeft een pilot instapeconomie. De pilot moet voorzien in een duurzame financiering voor wijkbedrijven die tientallen deelnemers instapwerk kunnen laten uitvoeren, zoals Allekanten. De pilot gaat echter om veel meer dan alleen werk; er zou ook aandacht moeten zijn voor bijvoorbeeld schulden, gezondheid en de gezinssituatie. Een aangenomen motie van onze hand verzoekt het college het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden, maar de geleerde lessen van de pilot te gebruiken voor de andere wijkbedrijven.

Vind niet telkens het wiel opnieuw uit
129
groen-bushokje-spui-den-haag-foto-gemeente-den-haag-valerie-kuypers.jpg

Groene abri's

De gemeente Utrecht heeft in 2019 haar bushokjes vervangen door varianten met groene daken: goed voor klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Sindsdien hebben veel gemeenten (wereldwijd) hier vervolg aan gegeven. In 2020 heeft Den Haag een succesvolle pilot gedaan met een tramhokje met sedumdak, en eentje met zonnepanelen. Daar is desondanks geen vervolg aan gegeven. Omdat onze stad zo'n 800 bus- en tramhokjes kent, kan vergroening hiervan een grote bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie van onze stad. Onze aangenomen motie roept het college op samen met de MRDH met een vergroeningsplan voor de abri's te komen.

Groene abri's
128
populierstraat_109-1.jpg

Behoud gevel en trappenhuis van De Populier

De Populier is een prachtig schoolgebouw in de Bomenbuurt. Maar het gebouw is ook oud en aan renovatie toe. Er bestaat echter nog geen toekomstvisie voor het behoud van het gebouw. Gezien de karakteristieke gevel en het trappenhuis, verdient het pand een toekomstvisie, zodat de gevel en het trappenhuis behouden kunnen blijven.

Behoud gevel en trappenhuis van De Populier
127
inburgeren

Maak werk van integratie

Een van de beste manieren om de Nederlandse taal te leren en in te burgeren, is door te gaan werken. Bovendien kampen meerdere sectoren met een personeelstekort, terwijl er veel onbenut talent en ervaring aanwezig is onder statushouders. De gemeente Utrecht heeft daarom onlangs een initiatief gelanceerd om samen met taalscholen en werkgevers duale werk- en inburgeringstrajecten vorm te geven. In Den Haag is momenteel alleen een vorm van stage mogelijk. We verzoeken het college middels een aangenomen motie om, in navolging van de gemeente Utrecht, met relevante partners afspraken te maken over het sneller begeleiden van statushouders naar werk door het combineren van taal en leerwerktrajecten.

Maak werk van integratie
126
rijksvastgoedbedrijf

Rijk, draag uw stenen bij

In Den Haag is de ruimte voor opvang van nieuwkomers schaars. We hebben echter wel veel vierkante meters Rijksvastgoed, en dat maakt onze stad uniek. Meerdere (delen van) panden van het Rijk staan leeg. Een eerder aangenomen motie om Rijksvastgoed in te zetten voor asielopvang, heeft nog niet geresulteerd in extra plekken. Met een aangenomen motie roepen we het college daarom nu op om bij het kabinet en het Rijk te vragen om een inventarisatie van de leegstaande vierkante meters, en die in te zetten voor permanente asielopvang.

Rijk, draag uw stenen bij
125
Laadpaal-nieuwsbericht.jpg

Geef energiecoöperaties de ruimte

Bewonersinitiatieven en energiecoöperaties kunnen hun businesscase sterk verbeteren, als zij openbare laadpalen mogen exploiteren. Bijvoorbeeld door een combinatie met een buurtbatterij, of een een zonnedak. In de Werkagenda Energietransitie spreken we als gemeente uit dat we willen dat "iedereen die mee wil doen, ook daadwerkelijk mee kan doen, en iedereen die mee kan doen, ook wil meedoen." In een aangenomen motie verzoeken we het college daarom om experimentele ruimte te maken voor bewonersinitiatieven en energiecoöperaties om een openbare laadpaal te kunnen exploiteren.

Geef energiecoöperaties de ruimte
124
vlietzone westvlietweg

Eerst een gebiedsvisie, daarna een NvU

De Vlietzone is een gebied waar veel natuur te vinden is, maar ook bedrijventerreinen, sport en recreatie en woningen. Omdat dit gebied nog ruimte heeft voor ontwikkelingen, is het belangrijk om eerst een gebiedsvisie op te stellen, voordat we als gemeente al bezig zijn met de concrete uitwerkingen.

Eerst een gebiedsvisie, daarna een NvU
123
Tuincentrum Hanenburg

Voorrang voor ouderen uit Waldeck

Goed nieuws! Onze motie 'voorrang voor ouderen uit Waldeck' is aangenomen, waardoor senioren uit de wijk voorrang krijgen bij nieuwbouwproject Hanenburg.

Voorrang voor ouderen uit Waldeck
122
Project-Ruimzicht-Den-Haag-Zuidwest.jpg

Geen haastige besluitvorming

Eind 2023 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Steenzicht Ruimzicht vernietigd. Het bestemmingsplan is eind 2022 met grote haast behandeld, onder meer vanwege veronderstelde tijdsdruk in het kader van middelen vanuit het Rijk. Dit ondanks relevante nieuwe informatie die enkele dagen voor de behandeling naar buiten kwam. Er heeft toentertijd geen overleg plaatsgevonden tussen de het college en het Rijk over mogelijk uitstel van besluitvorming. We vinden het belangrijk om inzicht te hebben in tijdsdruk die te maken heeft met middelen vanuit het Rijk en de deadlines die daarbij horen. Daarom hebben we het college verzocht in gesprek te gaan met het Rijk en de raad te informeren over de kaders met betrekking tot de deadlines.

Geen haastige besluitvorming
121
buurtpreventie.png

Faciliteer het buurtpreventieteam beter

Buurtpreventieteams maken de wijk veiliger en leefbaarder en vergroten de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk. In de wijk Leyenburg heeft het buurtpreventieteam helaas moeten stoppen. Aanleiding was het opheffen van het wijkberaad, waardoor er geen rechtspersoon meer was waaronder het buurtpreventieteam kon voortbestaan. Een aangenomen motie moet ervoor zorgen dat voor de wijk Leyenburg gekeken wordt op welke manier er toch een doorstart gemaakt kan worden.

Faciliteer het buurtpreventieteam beter
120
parkeren-in-den-haag-e1542289204282.webp

Zet zorgtijd in voor zorg, niet voor declaraties

Dankzij eerdere inzet van de ChristenUnie/SGP kunnen ambulante zorgverleners gebruikmaken van een parkeervergunning. Zij zijn vaak afhankelijk van hun auto en hebben geen keus dan te parkeren in betaald parkeren zones. Het telkens declareren van die parkeerkosten kost veel tijd. Onnodig, vinden wij. Maar omdat de parkeervergunning nu nog erg duur is en slechts op één kenteken gebruikt kan worden, is de vergunning nog niet werkbaar en betaalbaar. Daarom hebben we een motie ingediend om de parkeervergunning voor zorgverleners op meerdere kentekens inzetbaar te maken, en die is aangenomen!

Zet zorgtijd in voor zorg, niet voor declaraties
119
jeugd moeder dochter

De beste oplossing is niet altijd de goedkoopste

Met de nieuwe verordening jeugdhulp verandert er een hoop, onder meer met betrekking tot de verwerking van pgb-aanvragen. De tekst van de verordening stelt dat nooit hoger mag zijn dat het goedkoopste alternatief in natura. De ChristenUnie/SGP vindt echter dat de beste oplossing niet altijd de goedkoopste is. Daar komt bij dat niet elk aanbod in natura beschikbaar is. Een aangenomen amendement regelt dat er ruimte ontstaat om maatwerk te leveren met het pgb-aanbod, waarbij het uitgangspunt natuurlijk blijft dat het tarief niet hoger is dan de kosten van de voorziening in natura.

De beste oplossing is niet altijd de goedkoopste
118
jeugd en gezin

Evalueer de verordening jeugdhulp

In de afgelopen raadsvergadering is de nieuwe verordening jeugdhulp vastgesteld. Met deze nieuwe verordening worden twee samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Den Haag, en dat is een grote verandering. Het is daarom van belang om deze nieuwe werkwijze goed te evalueren. Ons aangenomen amendement 'evalueer de verordening jeugdhulp' moet dat borgen.

Evalueer de verordening jeugdhulp
117
roken-variatie.jpg

Tabak van tabak

Vanaf juli 2024 is het verboden voor supermarkten om tabak te verkopen. Ook zogeheten shop-in-shop constructies zijn vanaf dan verboden. Tabaksspeciaalzaken vallen buiten het verbod. Dat leidt ertoe dat ondernemers winkels ombouwen of verbouwen tot een aparte tabakswinkel. Om een wildgroei aan tabakszaken te voorkomen, heeft de gemeente Utrecht een voorbereidingsbesluit genomen. Dankzij een aangenomen motie van de ChristenUnie/SGP neemt ook Den Haag zo snel mogelijk een voorbereidingsbesluit, zodat een wildgroei aan tabaksspeciaalzaken voorkomen kan worden.

Tabak van tabak
116
1_Amare_aanzicht_foto_Ossip_van_Duivenbode.jpg

Woord & Daad

In de laatste raadsvergadering voor het kerstreces bespreken we het eindrapport 'Amare: Bijzonder Complex van de enquêtecommissie. Een vuistdik rapport waarin grote misstanden blootgelegd zijn in het grootste politieke dossier van de afgelopen twintig jaar. Het college heeft aangegeven te starten met een leerprogramma om onder meer de informatievoorziening aan de raad te verbeteren. Een voorstel van ons vraagt daarom aan de wethouders om voorop te lopen bij de noodzakelijke verandering, en in het leerprogramma expliciet aandacht te hebben voor het handelen van individuele bestuurders. We willen dat dit samen met onder meer de ondernemingsraad, gemeentelijk managementteam en de vakbonden opgesteld wordt. Het voorstel is aangenomen.

Woord & Daad
115
Foto-2-Begroting-Den-Haag-scaled.jpg

Hou je aan de regels

In de gemeenteraadsvergadering van 20 december hebben we de begroting vastgesteld voor 2024-2027. Deze begroting respecteert echter niet alle spelregels die voor een begroting bestaan. Zo is de begroting niet in evenwicht voor de laatste twee jaar, en wordt de norm voor het weerstandsvermogen niet gehaald. Dit is deels te verklaren door de komst van 'ravijnjaar' 2026, dat zo genoemd wordt omdat de gesprekken tussen het Rijk en de VNG over de herijking van het gemeentefonds nog niet zijn afgerond. Ondanks dat vinden wij dat begrotingsregels gerespecteerd dienen te worden; ze zijn er immers niet voor niets. We verzoeken het college daarom middels een aangenomen om een vooruitblik te geven hoe bij de begroting voor 2025-2028 wel aan de regels kan worden voldaan.

Hou je aan de regels
114
politie te paard

Geen aannames met veiligheid

In de begroting voor de komende jaren lopen de uitgaven op veiligheid flink af, met ruim 11 miljoen euro tot 2027. Het gaat onder meer om een afname op de middelen voor de aanpak van ondermijning, jeugdcriminaliteit, digitale veiligheid, high impact crimes en radicalisering. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn als er miljoenen minder worden uitgegeven op de genoemde thema's. In een aangenomen voorstel van ons verzoeken we het college om inzichtelijk te maken wat het aflopen van de veiligheidsbudgetten concreet betekent voor Den Haag.

Geen aannames met veiligheid
113
basisonderwijs_Jan_Ligthartschool_05_CROP.png

Een tussenvoorziening voor jonge kinderen

De wachtlijst voor het speciaal basisonderwijs is lang, te lang. Zolang deze kinderen niet geplaatst kunnen worden, zijn zij aangewezen op verlengde peuteropvang, moeten ze langer in een reguliere klas of zelfs thuis zitten. Verlengde peuteropvang kan voor maximaal zes maanden, terwijl de wachttijden voor speciaal basisonderwijs nu al oplopen tot anderhalf jaar. Voor het kind, de klasgenoten, ouders en personeel is het van belang dat een kind op een passende plek naar school kan. We dienden daarom een voorstel in om te onderzoeken of een tussenvoorziening, waar ritme, structuur en zorg kan worden gecombineerd een optie is.

Een tussenvoorziening voor jonge kinderen
112
Jongere-en-jeugdboa-op-bike-1024x683.jpg

Een jeugdboa voor elke wijk, betaald door het Rijk

Vanuit het programma Preventie met Gezag is jaarlijks bijna vier miljoen euro beschikbaar voor Zuidwest. Voor de komende jaren is daarbinnen budget gereserveerd voor slechts twee jeugdboa's. Maar Zuidwest bestaat uit vier grote en onderling verschillende wijken. Omdat de effectiviteit van jeugdboa's sterk toeneemt als zij een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met jongeren, willen wij in elke wijk in Zuidwest tenminste één jeugdboa. Een aangenomen voorstel van onze kant moet daarvoor zorgen.

Een jeugdboa voor elke wijk, betaald door het Rijk
111
Grondwet

Monitor grondrechten

Afgelopen november bestond de Grondwet 175 jaar. Deze beschermt elke Nederlandse burger met grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en het demonstratierecht. Maar die grondrechten staan onder druk, ook in Den Haag. Het is wenselijk om inzicht te hebben in de staat van de klassieke grondrechten in Den Haag en ook hoe deze ervaren worden. Een voorstel van ons zorgt ervoor dat we dat inzicht krijgen bij de volgende rapportage 'Staat van de Stad'.

Monitor grondrechten
110
rat op straat

Een algeheel lokaal voederverbod

Het voeren van brood en ander voedsel aan bijvoorbeeld eenden, meeuwen en ganzen in de openbare ruimte is slecht voor de dieren en de waterkwaliteit. Bovendien trekt het ratten en andere plaagdieren aan. Om dat tegen te gaan, hebben meerdere steden reeds een voederverbod ingevoerd. In Den Haag bestaat in slechts drie wijken een voederverbod. Om het probleem effectief aan te pakken stellen wij een algeheel lokaal voederverbod voor. Geen voer meer voor de ratten!

Een algeheel lokaal voederverbod
109
LegerdesHeils-shoot-23novembercwillemjandebruin-fotografie-WJ6_2701_HR.jpg

Extra aandacht voor dak- en thuisloze vrouwen

Het aantal vrouwen in de permanente winteropvang is de afgelopen jaren toegenomen. Hulpverleners hebben hierover alarm geslagen. Maar liefst 95% van de vrouwen die zich meldt bij de opvang heeft een achtergrond van zware mishandeling, verwaarlozing, misbruik of mensenhandel. In het beleidskader 'Den Haag geeft thuis' bestaat nog geen specifieke aandacht voor deze groep. Gezien de ernst van de situatie vinden wij dat wel noodzakelijk, daarom zorgt een aangenomen motie van ons voor extra aandacht voor deze groep en onderzoek naar hoe de hulp beter kan.

Extra aandacht voor dak- en thuisloze vrouwen
108
Kerk - algemeen

Maak ruimte voor religie

Tientallen migrantenkerken zijn in Den Haag op zoek naar ruimte om samen te komen, de meesten in Zuidwest. Voor Den Haag Zuidwest ligt een grote verdichtingsopgave met een toename van 10.000 huizen tot 2040. Daarmee zal de behoefte aan ruimte voor religie toenemen. Religieuze organisaties hebben ook een maatschappelijke functie en voegen veel toe aan hun omgeving. Met onze aangenomen motie zorgen we ervoor dat ingezet wordt op ruimte voor religie in Zuidwest, zodat gemeenschappen kunnen samenkomen.

Maak ruimte voor religie
107
tram

Laat afbouw autoverkeer gelijk oplopen met investeringen in OV

In de structuurvisie Zuidwest zijn ambitieuze plannen opgenomen voor de mobiliteitstransitie. Onderdeel daarvan is het terugdringen van het autoverkeer, onder meer door fors ingrijpen in het wegennet. Zo worden veel wegen omgevormd van 50km/u naar 30km/u, komt er meer éénrichtingsverkeer en worden straten autovrij gemaakt. Hiertegenover staan investeringen in beter OV, maar die investeringen zijn er niet zomaar. De maatregelen om autoverkeer terug te dringen gaan veel sneller. Wij vinden dat de afbouw van het autoverkeer gelijk moet oplopen met de investeringen in het OV, onze aangenomen motie zorgt daarvoor.

Laat afbouw autoverkeer gelijk oplopen met investeringen in OV
106
parkeren-in-den-haag-e1542289204282.webp

Eerlijk parkeren in Zuidwest

De ChristenUnie/SGP loopt voorop als het gaat om betaalbaar parkeren in Den Haag. De transitie naar andere vormen van mobiliteit mag nooit ten koste gaan van mensen die het niet zo breed hebben en aangewezen zijn op de auto. In een amendement op de structuurvisie Zuidwest hebben we geregeld dat het uitgangspunt altijd een eerlijke en betaalbare verdeling van parkeerplekken is.

Eerlijk parkeren in Zuidwest
105
zuidwest.jpg

Alleen hoogteaccenten waar het past

In de structuurvisie Zuidwest wordt geschetst hoe Zuidwest - bestaande uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust - er in 2040 uit moet zien. Er ligt onder andere een enorme verlichtingsopgave, want er moeten 10.000 woningen bij. Gezien de beperkte ruimte, betekent dat dat er in de hoogte gebouwd moet worden. De ChristenUnie/SGP wil voorkomen dat overal hoge woontorens kunnen komen. Een aangenomen amendement van onze hand regelt dat hoogbouw alleen kan bij kruisingen, OV-knooppunten en voorzieningenclusters. Een tweede amendement zorgt ervoor dat ook langs de lange lijn niet zomaar hoogbouw hoger dan 50 meter gebouwd kan worden.

Alleen hoogteaccenten waar het past
104
nieuwe kerk bewerkt

Betrek maatschappelijke en religieuze organisaties in de binnenstad

Het Binnenstadsplan 2033 geeft de visie op het visitekaartje van onze stad weer. Bij de totstandkoming van dit visiedocument zijn veel verschillende bewoners, organisaties en partijen betrokken, maar ontbreken twee belangrijke groepen: maatschappelijke en religieuze organisaties. In de binnenstad zijn tientallen van deze organisaties gevestigd. Een door ons ingediende en aangenomen motie zorgt ervoor dat deze organisaties niet vergeten worden en betrokken worden bij plannen die van invloed zijn op hun omgeving.

Betrek maatschappelijke en religieuze organisaties in de binnenstad
103
DenHaag_Westeinde_28.jpg

Autoluwe binnenstadsentree Westeinde

Het Westeinde - vanaf het HMC - is een belangrijke entree naar onze binnenstad. Wie regelmatig door deze straat naar het centrum fietst of loopt, weet echter hoe gevaarlijk dat soms kan zijn. Er is nauwelijks ruimte voor de fiets, en de stoep is erg smal. Voor auto's geldt dat de Prinsegracht een goed alternatief biedt als entree naar de binnenstad. Een aangenomen motie van ons regelt daarom dat het Westeinde aangepakt gaat worden, om de fiets- en wandelveiligheid te bevorderen.

Autoluwe binnenstadsentree Westeinde
102
ORAC afval den haag

Een schone binnenstad

Het Binnenstadsplan 2033 geeft de visie op het visitekaartje van onze stad weer. Hierin zien we veel goede ideeën en ambities, maar ontbreekt echter de aandacht voor de afvalproblematiek in het centrum. Wekelijks liggen de straten bezaaid met door ratten en meeuwen opengescheurde vuilniszakken. Wij vinden dat dat in 2033 geen plek meer mag hebben in onze binnenstad. Een aangenomen amendement van ons gaat dat regelen!

Een schone binnenstad
101
SOZA_Barcode-Architects-©_Tussenstraat-1024x774.jpg

Plek voor studenten

Op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa) komen 1.200 nieuwe woningen. Deze locatie, pal naast treinstation Laan van NOI en dichtbij het centrum en de universiteitsgebouwen, leent zich goed als woonplek voor studenten. Momenteel worden in het pand ook tijdelijk studenten gehuisvest. Wij zien graag dat in de nieuwe woontorens straks plek is voor studenten. Een aangenomen motie van ons regelt dat de wethouder zich gaat inspannen voor studentenhuisvesting.

Plek voor studenten
100
SOZA_Barcode-Architects-©_Schenk-2-440x300.jpg

Updates over mogelijke claim

Op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa) komen 1.200 nieuwe woningen. De gemeenteraad heeft het planuitwerkingskader voor deze ontwikkeling twee jaar geleden flink aangepast, waardoor de gemeente bepaalde afspraken niet zou kunnen nakomen. De ontwikkelaar heeft hiertoe enkele aanpassingen voorgesteld, maar daar heeft het college niks mee gedaan. De ontwikkelaar kan daarom een claim indienen omdat de gemeente mogelijk schadeplichtig is. Wij vinden dat de raad hierover op de hoogte moet worden gehouden en dat het college de opties openhoudt om de claim te minimaliseren. Ons voorstel daartoe is aangenomen.

Updates over mogelijke claim
99
jeugd

Grip op transformatie jeugdzorg

De gemeente Den Haag heeft voor de komende acht jaar de jeugdzorg uitbesteed aan twee consortia. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de hoeveelheid personeel, monitoring en verkenning van en kennismaking met de buurten en wijken. De gemeenteraad heeft onvoldoende inzicht gekregen in wat de consortia precies gaan doen in de wijken, en hoe deze grote wijziging er exact uit gaat zien. Onze motie om de benodigde informatie zo snel mogelijk aan de gemeenteraad te sturen is aangenomen, waardoor de raad meer grip heeft op de transformatie van de jeugdzorg.

Grip op transformatie jeugdzorg
98
Kazerne scherper

Concrete hulp en ondersteuning voor maatschappelijke en religieuze organisaties

Op de plek waar nieuwbouwproject Levels moet gaan komen, staat op dit moment De Kazerne: een plek waar veel maatschappelijke en religieuze organisaties gebruik van maken. Deze organisaties zijn van grote waarde voor de wijk en haar inwoners. De ChristenUnie/SGP vindt daarom dat deze organisaties actief geholpen moeten worden om behouden te blijven in de wijk, zodra project Levels gebouwd gaat worden. Voor kleine bedrijven heeft de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris. Een aangenomen motie van ons roept op om ook voor maatschappelijke en religieuze organisaties een vergelijkbare functionaris aan te stellen, die actief kan helpen met herhuisvesting.

Concrete hulp en ondersteuning voor maatschappelijke en religieuze organisaties
97
parkeergarage

Communiceer eerlijk over parkeerplekken en kosten

Zoals bij het vorige resultaat aangegeven, worden in de parkeergarage van project Levels minder parkeerplekken gerealiseerd in ruil voor deelvervoer. Hierdoor kan lang niet iedereen die hier komt te wonen een parkeerplek krijgen. Wie geen parkeerplek krijgt, krijgt ook geen parkeervergunning op straat. Bovendien gaat een parkeerplek in de garage een hoop geld kosten. Het is belangrijk dat daar eerlijk over gecommuniceerd wordt, zodat nieuwe inwoners weten waar ze aan toe zijn. Een aangenomen motie van ons zorgt daarvoor.

Communiceer eerlijk over parkeerplekken en kosten
96
deelauto's

Borging deelvervoer tot in lengte van dagen

In het nieuwbouwproject Levels wordt een parkeergarage gebouwd, maar daarin is lang niet voor ieders auto plek. In lijn met de nota parkeernormen worden minder parkeerplekken gerealiseerd, in ruil voor een aantal deelauto's. Het contract met de deelvervoeraanbieder moet minimaal vijf jaar lopen. En dat is waar de schoen wringt: de nieuwe huizen staan er natuurlijk veel langer, en de reductie van het aantal parkeerplekken blijft ook na die vijf jaar bestaan. Daarom hebben wij voorgesteld om een mechanisme te creëren waardoor het deelvervoer tot in lengte van dagen geborgd is.

Borging deelvervoer tot in lengte van dagen
95
1421-02-Erasmusweg.jpg

Maak de plint van project Levels betaalbaar

Op de kop van de Assumburgweg staat project Levels gepland: meer dan 500 nieuwe woningen naast station Moerwijk. Wij pleiten voor betaalbare ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in dit bouwproject. Een voorstel van ons daartoe is aangenomen. Daardoor kan de gemeente het instrument 'stimuleren' uit de plintenstrategie inzetten. Stimuleren omvat onder meer een plintenfonds ten behoeve van de bekostiging van bijvoorbeeld een plintenregisseur, (ver)huursubsidie of -lening, achtervang en garanties. Daarmee kan de gemeente de betaalbaarheid van de plint beter garanderen. Zo is er ook plaats voor bijvoorbeeld de huisarts en/of kunnen ondernemers uit de wijk een plek vinden in de plint. De plint dient een plek voor ontmoeting en werk in de wijk te zijn en met dit amendement ontstaat die ruimte ook echt.

Maak de plint van project Levels betaalbaar
94
samen zorgen en leren

Niet verder bezuinigen op ouderenzorg

Nederland vergrijst, Den Haag ook. Dat betekent dat meer ouderen de komende jaren zorg en ondersteuning nodig hebben. In het vorige coalitieakkoord was een bezuiniging op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te vinden die oploopt tot 5 miljoen euro per jaar in 2026. De nieuwe coalitie doet daar in het Haags Akkoord nog eens 3,2 miljoen euro per jaar aan bezuinigingen bij op. De ChristenUnie/SGP vindt deze extra bezuinigingen op de Wmo erg onwenselijk, omdat die ertoe kan leiden dat ouderen in de nabije toekomst niet meer de juiste zorg ontvangen. Een door ons ingediende motie is gelukkig aangenomen, waardoor niet nóg meer bezuinigd kan worden op de Wmo.

Niet verder bezuinigen op ouderenzorg
93
dwergvleermuis_tamboer.jpeg

Maak haast met isolatie door natuurvriendelijk isoleren

Den Haag streeft ernaar elk jaar 10.000 woningen te isoleren. Een mooie en broodnodige ambitie. Spouwmuren zijn echter het leefgebied van vleermuizen. Doordat vleermuizen een beschermde diersoort zijn, kunnen zij de isolatieambitie ernstig vertragen. Daarom hebben wij een voorstel gedaan om natuurvriendelijk te gaan isoleren, in combinatie met een soortenmanagementplan voor vleermuizen. Deze aangenomen motie zorgt ervoor dat we enerzijds vleermuizen beschermen en anderzijds volle bak door kunnen gaan met isoleren, zodat de isolatieambitie niet vertraagd wordt.

Maak haast met isolatie door natuurvriendelijk isoleren
92
tram

Duurzaam, tenzij

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Op elk beleidsterrein is duurzaamheid een terugkerend aspect, dat aandacht verdient. Het zou daarom ook op elk beleidsterrein aandacht moeten krijgen. Onze aangenomen motie gaat uit van het principe 'duurzaam, tenzij', zodat in elk raadsvoorstel inzichtelijk wordt gemaakt hoe dit principe tot uiting komt.

Duurzaam, tenzij
91
huis.jpg

Breng dak- en thuisloosheid goed in kaart

Om écht een einde aan dak- en thuisloosheid te kunnen maken, moet het wel goed in kaart gebracht worden. Daarom regelen we met dit aangenomen amendement dat dak- en thuisloosheid middels de European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) in kaart wordt gebracht. ETHOS definieert dakloosheid als een gebrek aan volwaardige huisvesting, waardoor niet alleen feitelijke dakloosheid maar ook een grote groep mensen zonder veilig (t)huis in beeld komt. Het is daarmee een essentiële toevoeging aan het beleidskader 'Den Haag geeft thuis'.

Breng dak- en thuisloosheid goed in kaart
90
binckhorst.jpeg

Geef ondernemers opheldering

De Binckhorst is een transformatiegebied dat de komende jaren verder ontwikkeld wordt. Dit zorgt bij ondernemers in de Binckhorst voor onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf. Deze ondernemers verdienen natuurlijk duidelijkheid. We hebben het college opgeroepen ondernemers in de Binckhorst zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden en actief te informeren over rechten, manieren en momenten van participatie.

Geef ondernemers opheldering
89
winteropvang.png

Vang mensen op bij extreem weer

In Den Haag kennen we een winteropvang en winterkouderegeling. Er zijn echter meer situaties denkbaar waarin het wenselijk is dat de opvang open is. Denk bijvoorbeeld aan extreem weer, kerst en oud&nieuw. Onze aangenomen motie zorgt ervoor dat ook in deze situaties mensen terecht kunnen bij de opvang.

Vang mensen op bij extreem weer
88
Dak en thuisloosheid Straatconsulaat

Ambitie Einde aan dak- en thuisloosheid in de woonvisie

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 een einde te hebben gemaakt aan dak- en thuisloosheid. Omdat dak- en thuisloosheid primair een huisvestingsprobleem is, vinden wij het niet meer dan logisch die ambitie ook vast te leggen in de woonvisie. Om dak- en thuisloosheid daadwerkelijk te kunnen beëindigen is het van cruciaal belang voldoende betaalbare woningen te bouwen. Door deze aangenomen motie worden in de woonvisie concrete doelstellingen geformuleerd om de ambitie 'een einde aan dak- en thuisloosheid' te realiseren.

Ambitie Einde aan dak- en thuisloosheid in de woonvisie
87
Beeldbank dak- en thuisloosheid

Monitor doelstellingen

In de dakloosheidsaanpak 'Den Haag geeft thuis' spreekt de gemeente de ambitie uit in 2030 een einde te hebben gemaakt aan dak- en thuisloosheid. Om te kunnen monitoren of de gemeente deze ambitie daadwerkelijk gaat realiseren, hebben we een amendement ingediend waarin een reeks indicatoren is toegevoegd aan de dakloosheidsaanpak. Dit amendement is aangenomen, waardoor de gemeente onder meer gaat monitoren hoeveel sociale huurwoningen zijn gerealiseerd, wat de wachttijden bij de maatschappelijke opvang zijn en de redenen van uitstroom uit beschermde woonvoorzieningen. Hiermee wordt inzichtelijk wat de effecten van de dakloosheidsaanpak zijn.

Monitor doelstellingen
86
Strandrolstoel_0.JPG

Vanzelsprekend toegankelijk

De gemeente moet voortaan bij het opstellen van een subsidieregeling voor evenementen expliciet rekening houden met de toegankelijkheid. Het college stelde eerder voor toegankelijkheid niet mee te nemen als inhoudelijk criterium. Een aangenomen amendement van de ChristenUnie/SGP zorgt ervoor dat toegankelijkheid gelukkig toch wel wordt meegenomen. Vanzelfsprekend, vinden wij.

Vanzelsprekend toegankelijk
85
ORAC

Vaste ophaaldag voor grofvuil in Laak

Laak krijgt een vaste ophaaldag voor grofvuil. Afval is één van de grootste ergenissen in Laak. Bewoners van dit stadsdeel vragen daarom al langer om een vaste ophaaldag. Dankzij een aangenomen motie van de ChristenUnie/SGP komt deze er nu ook eindelijk. Een vaste ophaaldag neemt de drempel weg om grofvuil aan te moeten melden. Daarnaast vergemakkelijkt dit het handhaven op gedumpt grofvuil buiten de ophaaldag. Als na een jaar blijkt dat de vaste ophaaldag een succes is, wordt ook in andere wijken met afvalproblematiek gekeken naar het invoeren van een vaste ophaaldag.

Vaste ophaaldag voor grofvuil in Laak
84
Autorijders.jpg

Maak werk van een weerbare autobranche

Onderzoek laat zien dat de automotivbranche en in het bijzonder de autoverhuurbranche oververtegenwoordigd zijn in criminele cijfers. Onze buurgemeente Rijswijk daarom een vergunningplicht heeft ingesteld voor automotivbedrijven. Dit zorgt ervoor dat dergelijke bedrijven uitwijken naar Den Haag, omdat hier nog geen vergunningplicht geldt. De burgemeester gaat nu uitzoeken voor welke onderdelen van de Haagse automotivbranche en in welk gebied een vergunningsplicht kan worden ingevoerd in Den Haag.

Maak werk van een weerbare autobranche
83
Winteropvang

Winterkouderegeling bij nul graden altijd beschikbaar

Elke winter is er een opvanglocatie voor dakloze mensen beschikbaar waar zij terecht kunnen als de gevoelstemperatuur nul graden of lager is, of als er heel slecht weer is voorspeld. Deze opvang sluit in principe op 1 april, maar dankzij onze aangenomen motie kan de opvang ook na 1 april worden opengesteld als er vorst of slecht weer is voorspeld.

Winterkouderegeling bij nul graden altijd beschikbaar
82
Judith en Lesley bouwen aan je eigen wijk

Aangenomen initiatiefvoorstel 'Bouwen aan je eigen wijk'

Het initiatiefvoorstel 'Bouwen aan je eigen wijk', dat wij samen met de SP hebben ingediend, is aangenomen. In het voorstel stellen we voor om door middel van een pilot 25% van de sociale en middeldure woningen in een nieuwbouwcomplex met voorrang te reserveren voor mensen uit het eigen stadsdeel. Hiermee bouwen we aan sterke wijken, waar mensen in verbinding met elkaar leven. Zo komen we bijvoorbeeld tegemoet aan de wens van jongeren om in de buurt van hun ouders te blijven wonen en van senioren om in hun eigen wijk oud te kunnen worden.

Aangenomen initiatiefvoorstel 'Bouwen aan je eigen wijk'
81
wapen Den Haag

Informeren is niet participeren

Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat in het beleid van de gemeente niet duidelijk is of 'informeren' onderdeel uitmaakt van de participatieladder van de gemeente Den Haag. Hierdoor kan het informeren van burgers worden gezien als participatie, terwijl dit toch wezenlijk iets anders is. Bij het informeren van inwoners zendt de gemeente informatie, bij participatie mogen inwoners ook echt meepraten over plannen. De gemeente gaat dit nu duidelijker scheiden. Door duidelijk te zijn over het verschil tussen informeren en participeren worden heldere kaders geschept en verkeerde verwachtingen voorkomen.

Informeren is niet participeren
80
Kleingeld.jpg

Houd gelijke tred met buurgemeenten bij salaris handhavers

Uit onderzoek blijkt dat het salaris van Haagse handhavers beduidend lager ligt dan in omliggende gemeenten en andere G4 steden. Dit zorgt ervoor dat handhavers er eerder voor kiezen in een andere gemeente te gaan werken. Hierdoor blijft het tekort aan handhavers in Den Haag in stand. Naast dat de ChristenUnie/SGP het voorstel heeft gesteund om bij de begroting te kijken hoe het salaris van Haagse handhavers structureel kan worden verhoogd, blijft de gemeente nu ook de salariëring van handhavers in andere gemeenten monitoren, om te voorkomen dat we over een paar jaar weer in deze situatie terecht komen.

Houd gelijke tred met buurgemeenten bij salaris handhavers
79
Station Den Haag Centraal

Perspectief in plaats van pestmaatregelen

Een tijdje terug zijn de openbaar toegankelijke bankjes op Den Haag Centraal achter de hekjes geplaatst, waardoor deze niet meer vrij toegankelijk zijn. Dat is zorgelijk, want deze bankjes werden veel gebruikt door mensen als plek van ontmoeting en ontspanning. NS en Prorail hebben hiervoor gekozen omdat er in toenemende mate sprake is van overlast door dakloze mensen volgens hem. Het verplaatsen van de bankjes is helaas geen goede oplossing, hiermee verplaats je slechts het probleem. Daarom hebben we een voorstel gedaan om dakloze mensen beter te verwijzen naar hulp en zorg en moet de gemeente in gesprek met Prorail en de NS over het terugplaatsen van de bankjes.

Perspectief in plaats van pestmaatregelen
78
kust scheveningen

Nieuwe evaluatie parkeermaatregelen Scheveningen

In de zomer van 2022 is er op Scheveningen geëxperimenteerd met het vervroegen van de venstertijden voor betaald parkeren naar 10:00. Deze maatregel is geëvalueerd en uit de evaluatie blijkt dat er heel verschillend wordt gedacht over deze maatregel. Ongeveer 1/3 van de ondervraagden is voorstander van het tijdelijk uitbreiden van de venstertijden in de zomer. Bovendien vinden ondernemers en andere maatschappelijke en religieuze instellingen dat zij niet goed zijn betrokken bij de evaluatie. Daarom komt er nu een nieuwe evaluatie, waarbij de verschillende partijen beter worden betrokken en wordt er specifieker per deelgebied wordt gekeken waar de maatregel effectief en naar tevredenheid is.

Nieuwe evaluatie parkeermaatregelen Scheveningen
77
Coffeeshop.jpg

Verhoog meldingsbereidheid overlast coffeeshops

Na een uitgebreide discussie over het inperken van de openingstijden van coffeeshops bleek dat er onder veel omwonenden van coffeeshops sprake is meldingsmoeheid. Bewoners hebben het idee dat melden geen zin heeft en zijn er daarom mee gestopt. Daarom komt er nu een plan van aanpak om de meldingsbereidheid (bij politie of gemeente) van bewoners rondom coffeeshops te verhogen.

Verhoog meldingsbereidheid overlast coffeeshops
76
Verkeerslicht fietsers.jpg

Minder snelheidsverschillen op het fietspad

De snelheidsverschillen op het fietspad nemen toe door de komst van elektrische fietsen, fatbikes en snorfietsen. In het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid staat als doelstelling opgenomen dat de snelheidsverschillen op het fietspad zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Helaas staan er geen concrete maatregelen genoemd om dit doel te bereiken. Daarom heeft de ChristenUnie/SGP voorgesteld om met een overzicht van maatregelen te komen die genomen (kunnen) worden om de snelheidsverschillen op het fietspad te verminderen.

Minder snelheidsverschillen op het fietspad
75
demonstratie

Informeer bewoners bij demonstraties

Den Haag is een echte demonstratiestad en het recht om te demonstreren is een groot goed. Maar grote demonstraties in onze stad kunnen wel grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor bewoners. Er kunnen allerlei vragen leven over afgesloten wegen of de toegang tot bepaalde voorzieningen. Dankzij een aangenomen motie van de ChristenUnie/SGP worden bewoners en bezoekers van Den Haag pro-actiever geïnformeerd bij grote demonstraties over omleidingen, afzettingen en andere relevante zaken op de website en social media van de gemeente.

Informeer bewoners bij demonstraties
74
voetbalstadion.jpg

ADO als bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme

ADO Den Haag zet al allerlei goede stappen om antisemitisme rondom voetbalwedstrijden te bestrijden. Toch kan er nog meer worden gedaan om te voorkomen dat er antisemitische leuzen worden gebruikt. De gemeente gaat nu met ADO in gesprek gaan over preventieve maatregelen om antisemitisme te bestrijden. Deze preventieve maatregelen gaan onder andere over het vergroten van bewustwording over de Joodse geschiedenis en cultuur onder supporters en de impact van spreekkoren en leuzen.

ADO als bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme
73
Vrijwilliger

Bevorder de vitaliteit van het wijkberaad

Het wijkberaad van Leyenburg stopt na bijna 50 jaar door gebrekkige communicatie vanuit de gemeente en een gebrek aan nieuwe bestuursleden. Deze problemen spelen mogelijk bij meer wijkberaden. De gemeente gaat daarom kijken hoe vitaal de wijkberaden in de stad zijn en gaat hen beter ondersteunen waar mogelijk.

Bevorder de vitaliteit van het wijkberaad
72
Kerststal.jpg

Een warme kerst voor iedereen

Ondanks de permanente winteropvang slapen er nog steeds mensen op straat. Voor deze mensen is er een tijdelijke opvang die opengaat als het slecht weer is. Het is schrijnend dat er tijdens de feestdagen nog steeds mensen op straat moeten slapen. Daarom heeft de gemeente toch de tijdelijke opvang geopend tijdens kerst en oud & nieuw zodat niemand op straat hoeft te slapen.

Een warme kerst voor iedereen
71
Studenten samenwerking.jpg

Studentenkamers in Laakhavens

In Laakhavens worden veel nieuwe woningen gebouwd voor allerlei doelgroepen. Er zijn alleen geen concrete plannen om studentenkamers te bouwen, waarbij studenten een keuken en/of badkamer met elkaar delen. De gemeente gaat nu toch inzetten op de bouw van studentenkamers zodat studenten hier samen kunnen wonen.

Studentenkamers in Laakhavens
70
Dak- en thuisloze vrouwe

Permanente winteropvang voor iedereen

Tijdens de hele winter is er een opvang voor dak- en thuisloze mensen. Het college was van plan hier een eigen bijdrage van 4 euro per persoon per dag voor te rekenen, maar dit heeft een afschrikwekkend effect. De winteropvang moet juist laagdrempelig zijn, zodat niemand op straat hoeft te slapen. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie/SGP is dit voorstel teruggedraaid en wordt er geen eigen bijdrage meer gerekend.

Permanente winteropvang voor iedereen
69
horeca.jpg

Betrek bewoners bij uitwerking nachtvisie

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een nachtvisie, over de invulling en toekomst van het Haagse nachtleven. Tot nu toe zijn bewoners rondom uitgaansgelegenheden hier nog helemaal niet bij betrokken. De gemeente gaat nu ook met hen in gesprek om ook hun belangen mee te nemen bij het opstellen van een nieuwe nachtvisie.

Betrek bewoners bij uitwerking nachtvisie
68
speeltuin wipkip.jpg

Maak belofte samenspeelplekken waar

Den Haag heeft speciale samenspeelplekken, speeltuinen waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen in de stad. Helaas zijn deze samenspeelplekken in de praktijk niet voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld omdat alle speeltoestellen op een verhoging staan. Dankzij ons aangenomen voorstel wordt gekeken hoe de huidige samenspeelplekken toegankelijker gemaakt kunnen worden en bij de aanleg van nieuwe samenspeelplekken worden ervaringsdeskundigen betrokken.

Maak belofte samenspeelplekken waar
67
Basisonderwijs

Bemiddel leerkrachten snel naar een woning

Meerdere leraren overwegen hun baan als docent in Den Haag op te zeggen omdat ze geen geschikte woonruimte kunnen vinden in Den Haag. De wethouder beloofde eerder al om woningzoekende leraren te koppelen aan een huis en hen van goede informatie te voorzien, maar tot dusver was dat nog niet gelukt. De wethouder moet, dankzij onze motie, nu snel aan de slag om dit te gaan regelen.

Bemiddel leerkrachten snel naar een woning
66
kust scheveningen

Verbeter communicatie onderweg over reistijd naar strand

Op warme zomerse dagen worden toeristen op weg naar Scheveningen opgeroepen om niet meer met de auto te komen. Voor mensen die op dat moment al onderweg zijn komt die oproep vaak te laat. Dankzij onze aangenomen motie wordt gekeken hoe automobilisten nog beter geïnformeerd kunnen worden over de reistijd naar het strand en de mogelijkheden van Park + Beach.

Verbeter communicatie onderweg over reistijd naar strand
65
pexels-pixabay-266896.jpg

Maak papieren aanvraag voor Energietoeslag makkelijker

Door de stijgende energieprijzen is het voor steeds meer mensen moeilijk om de energierekening te betalen. De gemeente keer eenmalig 900 euro uit om deze gezinnen te ondersteunen, maar het lukt niet iedereen om de digitale aanvraag te doen. Daarom gaat de wethouder nu kijken hoe de papieren aanvraag makkelijker gemaakt kan worden.

Maak papieren aanvraag voor Energietoeslag makkelijker
64
Coffeeshop.jpg

Vervroegen sluitingstijden coffeeshops

Omwonenden van coffeeshops ervaren veel overlast van bezoekers die tot ‘s avonds laat de coffeeshop bezoeken en in de buurt hun joint roken. De gemeente gaat nu in overleg met omwonenden en coffeeshops kijken of deze bereid zijn om eerder dicht te gaan. Zo kan overlast worden ingeperkt.

Vervroegen sluitingstijden coffeeshops
63
kind op fietsje.jpg

Meer aandacht voor voorschoolse educatie in kwetsbare wijken

Het percentage peuters dat deelneemt aan voorschoolse educatie in kwetsbare wijken is laag. Om het percentage te verhogen is het belangrijk dat er voldoende aanbod is, zodat elk kind dat dit nodig heeft, ook terecht kan bij voorschoolse educatie. Dankzij onze aangenomen motie gaat de wethouder nu deze wijken prioriteren en hier versneld zorgen voor voldoende aanbod.

Meer aandacht voor voorschoolse educatie in kwetsbare wijken
62
casino

Geen casino in Loosduinen

De ChristenUnie/SGP heeft met succes weten te voorkomen dat er een casino aan De Savornin Lohmanplein wordt gevestigd. Deze plek, in de buurt van verschillende basisscholen, is niet geschikt voor een casino.

Geen casino in Loosduinen
61
Acceptgiro, internetbankieren.jpg

Onderzoek voorrangspositie gemeente

De gemeente heeft de meeste bevoorrechte positie als het gaat om het innen van schulden: de gemeente heeft het meeste recht als er een schuldregeling wordt getroffen. Dit zorgt ervoor dat kleinere ondernemers minder geld krijgen en daarom minder vaak willen meewerken aan een schuldregeling. Wat weer ongunstig is voor degene met schulden. De gemeente gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van het opheffen van die zogenaamde preferente positie.

Onderzoek voorrangspositie gemeente
60
Tramtunnel met mensen

Aantrekkelijker OV-producten voor gezinnen

Dankzij de ChristenUnie/SGP wordt onderzocht hoe OV-producten en de kosten daarvan beter kunnen aansluiten bij de wensen van gezinnen.

Aantrekkelijker OV-producten voor gezinnen
59
haagse markt.jpg

Geen verhoging marktgeld in 2022

Samen met de SP hebben we ervoor gezorgd dat de verhoging van het marktgeld in 2022 niet geïncasseerd wordt.

Geen verhoging marktgeld in 2022
58
Jongeren buiten.jpg

Meer aandacht voor jongeren in het welzijnswerk

Jongeren hebben het door de coronacrisis zwaar te verduren. Daarom hebben we extra aandacht gevraagd voor jongerenwerk.

Meer aandacht voor jongeren in het welzijnswerk
57
Soza

Minder studio's, meer tweekamerappartementen

Bij de herontwikkeling van het voormalig gebouw van het ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat worden er voor starters geen studio's gebouwd, maar ten minste tweekamerappartementen.

Minder studio's, meer tweekamerappartementen
56
Spuiplein

Een écht Haags kunstwerk op het Spuiplein

Het Spuiplein is het hart van Den Haag. Daarom willen wij dat het kunstwerk wat voor het nieuwe Spuiplein gemaakt gaat worden, gemaakt wordt door iemand die binding heeft met Den Haag.

Een écht Haags kunstwerk op het Spuiplein
55
Winkelstraat.jpg

Geen flitsbezorgers in de winkelstraten

Flitsbezorgdiensten mogen hun magazijnen ('dark stores') niet meer in winkelstraten vestigen.

Geen flitsbezorgers in de winkelstraten
54
deelscooter

Beloon net parkeergedrag deelscooter

Rondslingerende en wild geparkeerde deelscooters zijn voor veel mensen een doorn in het oog. Daarom hebben wij erop aangedrongen dat aanbieders van deelscooters goed parkeergedrag van hun gebruikers gaan belonen.

Beloon net parkeergedrag deelscooter
53
wapen Den Haag

Stadstekenaar voor Den Haag

Dankzij de ChristenUnie/SGP wordt er een stadstekenaar aangesteld, die tekeningen over de stad zal maken. Daarvan wordt ook een tentoonstelling georganiseerd.

Stadstekenaar voor Den Haag
52
ingeklinkerde straat

Laat de straat netjes achter na werkzaamheden

Straten moeten na ondergrondse werkzaamheden snel in oorspronkelijke staat hersteld worden. Dus geen straten meer met gaten in het asfalt.

Laat de straat netjes achter na werkzaamheden
51
Bassischool

Scholen krijgen hulp bij verduurzaming

Schoolgebouwen verbruiken veel energie en een kwart van de scholen heeft het laagste energielabel G. Daarom worden schoolbesturen gestimuleerd en geholpen om de schoolgebouwen te verduurzamen.

Scholen krijgen hulp bij verduurzaming
50
Winteropvang

Permante winteropvang voor daklozen

Samen met de Partij voor de Dieren hebben we er voor gezorgd dat gedurende de winter van 2021-2022 dak- en thuislozen 24/7 worden opgevangen.

Permante winteropvang voor daklozen
49
Lachgas.jpg

Lachgaskoeriers worden aangepakt

Ondanks een verbod op het gebruik of de verkoop van lachgas, wordt hiervoor nog massaal geflyerd en geadverteerd. Het college gaat deze lachgaskoeriers aanpakken.

Lachgaskoeriers worden aangepakt
48
Verkeersplein.jpg

Onderzoek naar verbeteren verkeersveiligheid Waldorpstraat/Viaductweg

Het verkeerspunt Waldorpstraat/Viaductweg is erg gevaarlijk. De gemeente gaat een onderzoek instellen om te kijken hoe het kruispunt veiliger kan worden.

Onderzoek naar verbeteren verkeersveiligheid Waldorpstraat/Viaductweg
47
medemblikstraat

Veilige oversteek Medemblikstraat-Loosduinsekade

Er komt een tijdelijke wegversmalling op de Loosduinsekade, zodat je vanaf de Medemblikstraat veiliger kunt oversteken.

Veilige oversteek Medemblikstraat-Loosduinsekade
46
betaald parkeren

Bezoekersvergunning voor kerken op Scheveningen

In de zomermaanden is het op een aantal plekken op Scheveningen ook betaald parkeren in de ochtend. Om te voorkomen dat bezoekers van een kerk hiervoor veel geld moeten betalen, kunnen kerken voortaan een bezoekersvergunning aanvragen.

Bezoekersvergunning voor kerken op Scheveningen
45
Fietsen Den Haag

Fietsreparatie voor ooievaarspashouders

Mensen met een ooievaarspas kunnen nu tegen een zacht prijsje hun fiets laten repareren in de stad

Fietsreparatie voor ooievaarspashouders
44
gezin 624x270

Woonruimte voor gezinnen in het Central Innovation District

Om te voorkomen dat het Central Innovation District (CID - het gebied tussen de 3 grote stations) een eenzijdig woningaanbod krijgt, wordt er ook gekeken naar ruimere middeldure woningen, zodat ook gezinnen hier kunnen gaan wonen.

Woonruimte voor gezinnen in het Central Innovation District
43
motoren scheveningen.jpg

Lawaaiflitsers tegen ronkende motoren

Zodra het juridisch mogelijk is, gaat de gemeente lawaaiflitsers installeren die ronkende auto's en motoren op de bon kan slingeren.

Lawaaiflitsers tegen ronkende motoren
42
Binckhorst

Pakketkluizen op de Binckhorst

Bij de inrichting van de Binckhorst worden ook pakketkluizen en pick-up points gerealiseerd zodat pakketbezorgers makkelijk pakketjes kunnen bezorgen en niet op de stoep hoeven te parkeren.

Pakketkluizen op de Binckhorst
41
Spaarvarken

Hulp aan gedupeerden Toeslagenaffaire

De gemeente gaat de schulden van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire overnemen.

Hulp aan gedupeerden Toeslagenaffaire
40
Voorkant Maak het duurzaam

Meer duurzame infrastructuur: initiatiefvoorstel aangenomen

Naast aandacht voor duurzaam vervoer, moet er meer aandacht komen voor duurzame infrastructuur. Bij de aanleg van fietspaden, wegen, etc. wordt er altijd gekeken naar een duurzaam alternatief.

Meer duurzame infrastructuur: initiatiefvoorstel aangenomen
39
Boom.jpg

Babyboom voor nieuwgeboren Hagenaars

Ouders die hun pasgeboren kind komen aangeven op het stadhuis krijgen een voucher voor het ophalen van een babyboom. Zo wordt de stad met elke nieuwgeboren inwoner een beetje groener.

Babyboom voor nieuwgeboren Hagenaars
37
20200916 overhandiging initiatiefvoorstel.jpeg

Initiatiefvoorstel "Een spiegel naar het verleden" aangenomen

Bij een aantal monumenten wordt een spiegel met QR-code geplaatst om mensen te laten reflecteren op de geschiedenis en op jezelf in de context van die geschiedenis.

Initiatiefvoorstel "Een spiegel naar het verleden" aangenomen
36
staatlozen

Initiatiefvoorstel 'Van nationaliteit onbekend naar staatloos' aangenomen

Dankzij ons aangenomen initiatiefvoorstel gaat de gemeente meer doen om mensen te helpen bij het bevestigen van hun nationaliteit of het verkrijgen van de status staatloos.

Initiatiefvoorstel 'Van nationaliteit onbekend naar staatloos' aangenomen
35
wapen Den Haag

Help mensen die al langer in Den Haag wonen om in te burgeren

Het inburgeringsbeleid was vooral gericht op nieuwkomers, terwijl ook mensen die al langer in Nederland wonen soms nog niet goed Nederlands spreken. Daarom komt er een actieplan om ook deze mensen in te laten burgeren.

Help mensen die al langer in Den Haag wonen om in te burgeren
34
zwemdiploma

Inlopen wachttijden zwemles na corona

Door corona zijn er lange wachttijden ontstaan voor zwemles. Er komt een actieplan hoe deze wachttijden ingelopen gaan worden.

Inlopen wachttijden zwemles na corona
33
ijsbolletjes.jpg

Laat ijsjesverkopers hun ijsjes verkopen in de stad

IJsverkopers met een L2e bromfiets zouden uit de stad geweerd worden. Dankzij de inzet van de ChristenUnie/SGP krijgen ze vrijstelling.

Laat ijsjesverkopers hun ijsjes verkopen in de stad
32
isoleren.jpg

Isolatiebrigades

De gemeente gaat inwoners stimuleren om te isoleren door de inzet van isolatiebrigades: teams die met advies van deur tot deur gaan om advies te geven over isolatie.

Isolatiebrigades
31
vuurwerk

Inleverpunt voor (illegaal) vuurwerk

In 2020 was het verboden om vuurwerk af te steken. De ChristenUnie/SGP regelde een inleverpunt waar mensen veilig hun vuurwerk konden inleveren.

Inleverpunt voor (illegaal) vuurwerk
30
bethlehemkerk

Visie op religieus erfgoed

Dankzij de ChristenUnie/SGP heeft het college een visie op religieus erfgoed opgesteld. Zo bewaren en beschermen we kerkgebouwen.

Visie op religieus erfgoed
29
Mensenhandel.jpg

Haagse week tegen mensenhandel

Dankzij de ChristenUnie/SGP wordt er de week tegen mensenhandel georganiseerd om mensen bewust te maken van mensenhandel.

Haagse week tegen mensenhandel
28
Dakloos

Iedereen een dak boven het hoofd in de coronacrisis

Tijdens de tweede lockdown aan het einde van 2020 werden alle dak- en thuislozen opgevangen door onze aangenomen motie.

Iedereen een dak boven het hoofd in de coronacrisis
25
lachgas.jpg

Lachgasverbod in Den Haag

Dankzij ons aangenomen initiatiefvoorstel is het verboden om in de openbare ruimte lachgas te gebruiken of te verkopen.

Lachgasverbod in Den Haag
22
Acceptgiro, internetbankieren.jpg

Adempauze voor mensen met schulden

De schuld die mensen bij de gemeente hebben wordt, als mensen met schulden zich melden bij de gemeente, bevroren.

Adempauze voor mensen met schulden
21
Ouderen mantelzorg.jpg

Ouderen moeten oud kunnen worden in hun eigen huis

Ouderen moeten langer zelfstandig kunnen wonen als ze dat willen. Daarover worden voortaan afspraken gemaakt worden met woningcorporaties, zodat woningen geschikt zijn voor Haagse ouderen.

Ouderen moeten oud kunnen worden in hun eigen huis
20
bloeiende economie

Aandacht voor economische bloei in plaats van groei

De door het college gepresenteerde economische visie draaide om economische groei. Dankzij ons amendement is dit gewijzigd: we streven niet meer naar economische groei, maar bloei.

Aandacht voor economische bloei in plaats van groei
19
Rijtjeshuis.jpg

Tijdelijk verbod op het verkameren van woningen

In afwachting van het wijzigen van de huisvestingsverordening waarmee verkamering aan banden wordt gelegd, hebben we gezorgd voor een tijdelijk verbod, zodat beleggers huizen niet meer op kunnen knippen in los te verhuren kamertjes.

Tijdelijk verbod op het verkameren van woningen
18
Fiets

Ruimte voor de fiets

Het is druk op de fietspaden. Daarom moet bij aanleg en onderhoud van fietspaden ingezet worden op bredere fietspaden.

Ruimte voor de fiets
17
Binckhorst

Duidelijkheid voor bedrijven op de Binckhorst

Door onze aangenomen motie gaat de gemeente dit jaar met alle bestaande bedrijven en organisaties in gesprek om hen duidelijkheid te geven over hun toekomstperspectief.

Duidelijkheid voor bedrijven op de Binckhorst
16
isoleren.jpg

Isoleren van woningen van woningcorporaties

Isolatie helpt om energiegebruik tegen te gaan. Daarom moeten woningcorporaties investeren in de isolatie van hun huurwoningen.

Isoleren van woningen van woningcorporaties
15
Basisschool

Betrek omwonenden bij (ver)bouwplannen van scholen

Dankzij een aangenomen motie van de ChristenUnie/SGP worden omwonenden betrokken bij (ver)bouwplannen van scholen.

Betrek omwonenden bij (ver)bouwplannen van scholen
14
Klussen.jpg

Jaarvergunning klussenbus

Ondernemers kunnen vanaf nu een jaarvergunning voor hun klussenbus aanvragen, dit maakt het makkelijker voor hen om te ondernemen.

Jaarvergunning klussenbus
13
scheveningen-vreugdevuur.png

Kom gedupeerden vreugdevuren tegemoet

Gedupeerde bewoners mogen geen financiële schade lijden als gevolg van de vreugdevuren. Iedereen die nog niet schadeloos is gesteld krijgt daarom een schadevergoeding van de gemeente.

Kom gedupeerden vreugdevuren tegemoet
12
Scheveningen_Haven

Boter bij de Visafslag

We hebben het college aangespoord om haar beloftes na te komen. De renovatie van de Scheveningse visafslag gaat nu echt van start.

Boter bij de Visafslag
11
ondernemer.jpg

'Sociale bedrijfshuisvesting' in Den Haag

Onder startende zelfstandige ondernemers is er veel behoefte aan betaalbare bedrijfsruimte. De gemeente gaat zich inspannen om dit te realiseren.

'Sociale bedrijfshuisvesting' in Den Haag
10
Baby

Snel geboorteaangifte kunnen doen

Ouders kunnen weer aangifte van hun pasgeboren baby doen binnen de wettelijke termijn van 3 dagen.

Snel geboorteaangifte kunnen doen
9
huisnummer.jpg

Onderzoek de invloed van verkamering op de omgeving

Er wordt kritisch gekeken naar de invloed van het opknappen van huizen in kamertjes die los verhuurd kunnen worden en de invloed hiervan op de omgeving. Daarnaast wordt opnieuw gekeken welke wijken als kwetsbaar kunnen worden bestempeld.

Onderzoek de invloed van verkamering op de omgeving
8
Aarde

stimuleer lokale warmtebronnen

Er komt een duidelijke warmtestrategie waarin duidelijk wordt hoe de ontwikkeling van lokale lage temperatuurbronnen- en warmtesystemen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

stimuleer lokale warmtebronnen
7
den haag

Bouw ook voor gezinnen en ouderen in het CID

In het CID wordt veel gebouwd de komende jaren. Daar wordt nu nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van ouderen en gezinnen met kinderen.

Bouw ook voor gezinnen en ouderen in het CID
6
Mensenhandel prostitutie.jpg

Meer aandacht voor re-integratie van slachtoffers mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel worden geholpen bij re-integratie op het gebied van huisvesting, (om)scholing en schuldhulpverlening.

Meer aandacht voor re-integratie van slachtoffers mensenhandel
4
Pasgeboren baby wegen.jpg

Voorkom capaciteitstekort verlosafdeling HMC

De verlosafdeling van het HMC verhuist naar het Westeinde ziekenhuis. Door onze motie gaat de gemeente snel de vergunningen voor het tijdelijke moeder-kindcentrum verstrekken en bij het HMC erop aandringen dat de verlos- en kraamafdeling pas verhuist als er voldoende capaciteit is bij het Westeinde ziekenhuis.

Voorkom capaciteitstekort verlosafdeling HMC
3
Tram (2)

Herkenbare Haagse trams

Er rijden verschillende Haagse trams rond met verschillende kleuren. Dankzij de ChristenUnie/SGP wordt nu gekeken hoe alle trams dezelfde kleur kunnen krijgen.

Herkenbare Haagse trams
2
horeca.jpg

Informeer bewoners bij incidentele nachtontheffing

Voordat een winkel een incidentele nachtontheffing krijgt, moeten omwonenden eerst geïnformeerd worden. Zo komen bewoners niet voor een verrassing te staan.

Informeer bewoners bij incidentele nachtontheffing