Samen recht doen

De ChristenUnie/SGP staat voor een stad waarin bewoners de verbinding zoeken en in vrede samenleven. Vredig samenleven is nodig om de stad tot bloei te laten komen. Omzien naar elkaar kan pas echt als je je buren kent. Als we elkaar respecteren, maar elkaar ook kunnen aanspreken als iets niet goed gaat. Dat als er onrecht plaatsvindt, zoals mensenhandel, de overheid optreedt. Dat inwoners vertrouwen hebben dat de politie of de gemeente actie onderneemt als ze overlast ervaren. Maar dit alles is niet vanzelfsprekend in een diverse stad met vele etniciteiten, religies en ideologieën. Een betrouwbare en betrokken overheid geeft rust en vrede in de stad. Daarom willen we onrecht bestrijden, opkomen voor rechtvaardigheid en voor mensen in de knel.

Samen Haags

Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. Ook een stad waarin het verschil tussen arm en rijk het grootst is. Tijdens de coronacrisis zijn er allerlei prachtige initiatieven ontstaan om met elkaar in verbinding te blijven. Tegelijkertijd zien we dat bepaalde groepen de afgelopen tijd juist meer tegenover elkaar zijn komen te staan. De kloven in onze stad worden steeds groter. Hoe zorgen we ervoor dat we meer met elkaar in contact komen en dat we ons allemaal inwoner voelen van deze stad? Van Morgenstond tot Mariahoeve, van Scheveningen tot de Schilderswijk. 

Een Haags welkomstpakket voor elke nieuwe Haagse bewoner. Bij de verhuizing naar Den Haag krijgen nieuwe bewoners een welkomstpakket thuisgestuurd met daarin Haagse woonregels en tips, een afvalpas met informatie, een jaarabonnement van de bieb, OVchipkaart met saldo, informatie over vrijwilligerswerk en een Haags product.

De Nederlandse, Haagse en de Scheveningse vlag krijgen een prominente plaats in onze raadszaal als teken van saamhorigheid in onze stad.

Nieuwkomers in Den Haag

Het is belangrijk dat statushouders zich welkom voelen in Den Haag en goed worden begeleid bij het integreren in onze samenleving. De gemeente investeert daarom in taallessen en de begeleiding naar werk. Daarnaast leren nieuwkomers onze kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit. 

Aandacht voor welzijn. De gemeente besteedt niet alleen aandacht aan de juridische procedure van statushouders en hun ontwikkeling op het gebied van taal en werk, maar heeft ook oog voor hun mentale gezondheid en biedt hulp als dat nodig is. 

Investeer in taal. Taal is de sleutel tot een goede integratie. De gemeente investeert in taallessen en kinderopvang, zodat nieuwkomers de taal snel kunnen leren. 

Iedereen een Waardig Welkom. Bij de inburgering maken statushouders kennis met Den Haag en haar geschiedenis. Er is in het bijzonder aandacht voor de Joodse geschiedenis van onze stad. 

Van nationaliteit onbekend naar staatloos. In navolging van ons aangenomen initiatiefvoorstel zet de gemeente alles op alles om iedereen te helpen bij het achterhalen van zijn/haar identiteit of het verkrijgen van de status staatloos wanneer ze geen nationaliteit hebben.

 

Koppel statushouders aan werk. Mensen die in Den Haag als statushouder komen wonen krijgen versneld werk aangeboden, zodat ze zich in kunnen zetten, geld kunnen verdienen en snel integreren. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met het leren van de taal. 

 

Goed voorbeeld doet goed volgen. De gemeente geef het goede voorbeeld door zelf statushouders een passende baan aan te bieden binnen de gemeente Den Haag.

Opstaan tegen onrecht

In onze stad van Vrede en Recht vindt helaas nog steeds veel onrecht plaats. Zo is er sprake van mensenhandel, uitbuiting en gedwongen prostitutie. De ChristenUnie/SGP heeft oog voor de mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen of niet gehoord worden. 

Prostitutie

Prostitutie is geen gewoon beroep. We zien dat in prostitutie vele vormen van ongelijkheid samen komen zoals machtsongelijkheid, economische ongelijkheid en genderongelijkheid. Daarom is de ChristenUnie/SGP geen voorstander van prostitutie in Den Haag. Criminaliteit, mensenhandel, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. 

Investeer in uitstapprogramma’s. In de coronacrisis zijn meer mensen uit de prostitutie gestapt en deze trend houdt aan. Daarom komt er meer geld voor de uitstapprogramma's. 

Échte keuzevrijheid. We besteden het geld voor de uitstapprogramma’s waar het voor bedoeld is, het helpen uitstappen van mensen in de prostitutie. Het is daarbij belangrijk dat de mannen en vrouwen die uit willen stappen keuzevrijheid hebben en geholpen kunnen worden door de organisatie waar zij zich het prettigst bij voelen. 

Bied perspectief. De samenwerking tussen de uitstapprogramma's en het aanbod aan werk van de gemeente door STIP-banen zetten we door. Er wordt extra geld vrijgemaakt om meer mensen in de prostitutie naar een baan te begeleiden. 

Geen duur onderzoek, maar daadkracht. Geen dure onderzoeken meer naar een centrale plek voor prostituées. Wel worden er naar Gronings model stappen gezet om de raamprostitutie in de Doublet- en Geleenstaat op termijn te beëindigen. 

Geen bordeel in woonwijk. Er worden geen nieuwe vergunningen verleend voor bordelen of clubs in woonwijken. Als een vergunninghouder ermee stopt, dan wordt het pand herbestemd.

Er komt een overweeghuis. Veel vrouwen die in de prostitutie werken willen daarmee stoppen, maar deze stap nemen is erg lastig. Er komt een overweeghuis waar mensen ongeveer drie maanden kunnen wonen en niet hoeven te werken, een ‘pauze’. Het maakt de stap om uit te treden makkelijker. In Groningen kan dit al en zijn de ervaringen positief.

Mensenhandel

Mensenhandel mag geen plaats hebben in onze stad van Vrede en Recht. Het is een gruwelijk onrecht. Toch horen we nog regelmatig verhalen van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. De gemeente stelt alles in het werk om mensenhandel aan te pakken en de slachtoffers op te vangen. 

Bestrijding mensenhandel is een prioriteit van de gemeente. De bestrijding van mensenhandel is een prioriteit in het Haags veiligheidsbeleid. Daarin is ook nadrukkelijk aandacht voor online opsporing én de aanpak van klanten.

Mensenhandel pak je samen aan. De gemeente werkt samen met omliggende gemeenten en andere grote steden om mensenhandel aan te pakken. Op deze manier voorkomen we een waterbedeffect tussen gemeenten en zijn we beter in staat mensenhandel te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. 

Zorg voor slachtoffers. In Den Haag kunnen alle slachtoffers van mensenhandel, ook ongedocumenteerden, terecht bij gemeentelijke voorzieningen, zoals opvang en begeleiding. Slachtofferschap moet daarbij losgekoppeld worden van het doen van aangifte. 

Informatiepakketten voor kwetsbare groepen. Onder bepaalde groepen vindt vaker mensenhandel plaats. Denk daarbij aan arbeidsmigranten en mensen in de prostitutie. De gemeente ontwikkelt informatiepakketten in verschillende talen waarin we mensen wijzen op hun rechten en plichten en de mogelijkheden om melding te maken van misstanden en hulp in te roepen. 

Week tegen mensenhandel. De week tegen mensenhandel, in het leven geroepen door de ChristenUnie/SGP, krijgt een jaarlijks vervolg. Zo worden inwoners en ondernemers zich bewust van hun signalerende rol. 

Ondermijning 

Ook in Den Haag moeten we ons bewust zijn van de invloed van (grootschalige) criminele organisaties. Door een oplettende houding van het gemeentebestuur kunnen we deze ontwikkelingen op het spoor komen, bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden of horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren. 

Breid vergunningplicht uit. In de Weimarstraat wordt op dit moment geëxperimenteerd met het uitbreiden van de vergunningplicht voor ondernemers. Deze aanpak moet de gemeente uitbreiden naar sectoren waar ondermijning bovengemiddeld voorkomt, zoals massagesalons en belwinkels. 

Signaleren doe je samen. Ondermijning bestrijden doen we samen. Bewoners worden betrokken bij het signaleren van ondermijning. We wijzen hen op signalen van ondermijning en waar ze die kunnen doorgeven. 

 

Controleer op vakantieparken. Strenge handhaving op onze vakantieparken is nodig. Geen permanente bewoning en een duidelijke gastenregistratie. 

 

Ondermijningsoverleg. De Haagse gemeenteraad wordt vaker geïnformeerd over de ondermijningsaanpak in onze stad. Zo nodig wordt dit vertrouwelijk gedaan, zodat raadsleden goed op de hoogte zijn van de situatie in Den Haag.

 

Geen tieners in de prostitutiestraat. In navolging van de minimumleeftijd voor mensen die werken in de prostitutie, gaat ook de leeftijd voor klanten omhoog naar 21 jaar.

 

Urgentieverklaring bij uitstappen. Mensen die uit de prostitutie willen stappen voelen zich vaak belemmerd om dit te doen, omdat ze daarmee vaak ook hun woning verliezen. Daarom maken mensen die uit de prostitutie stappen aanspraak op een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning.

Veiligheid voor alle inwoners van Den Haag

In onze stad van vrede en recht moet je in alle rust jezelf kunnen zijn en je geloof kunnen belijden. Daarnaast moet iedereen veilig over straat kunnen. De gemeente spant zich maximaal in voor de veiligheid van alle inwoners en creëert een omgeving waarin je jezelf kunt zijn. 

 

Het recht van vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen in Nederland. Gelovigen moeten ongehinderd kunnen samenkomen in kerken, synagogen, moskeeën of andere gebedshuizen in Den Haag of van geloof kunnen veranderen. We ondernemen een aantal specifieke acties om bedreiging, intimidatie en/of geweld tegen geloofsverlaters of bekeerlingen tegen te gaan, te beginnen bij een verkennend onderzoek naar de omvang van deze problematiek en het apart registreren van meldingen van intimidatie, bedreiging en/of geweld tegen deze groep. 

Den Haag blijft Shelter City. Zo vangen we mensenrechtenactivisten op die hier op adem kunnen komen. We breiden dit programma uit en nodigen ook mensen uit die zich inzetten voor geloofsvrijheid in eigen land en daarom te maken hebben met vervolging.

Veiligheid voor allen. Den Haag blijft een veilige en aantrekkelijke plek voor internationale organisaties en hun personeel. Gemeente en politie zorgen voor expertise bij agenten en een herkenbare plek om onveilige situaties te melden.

Iedereen veilig over straat. Geweld op grond van etniciteit, religie, seksuele geaardheid of genderdiversiteit accepteren we niet, maar komt helaas wel voor. De politie moet hier alert op zijn en adequaat op reageren. Om religieus- en homogeweld te beter te registreren, wordt in overleg met politie, het Openbaar Ministerie, religieuze en LHBTI+-organisaties gewerkt aan een goed en toegankelijk registratiesysteem om verschillende vormen van geweld goed te registreren.

Stop het sissen. Vrouwen moeten op elk moment van de dag veilig over straat kunnen, zonder dat er naar ze gesist wordt. Handhavers en wijkagenten treden op tegen sissen naar en intimidatie van vrouwen. Er komt meer preventie, zodat ook (potentiële) daders en hun ouders zich bewust worden van hun taak en rol als het gaat om de veiligheid van vrouwen en meiden op straat. 

Racisme en discriminatie pakken we aan. In Den Haag is geen ruimte voor haat en discriminatie. Afkomst of geloof mag nooit reden zijn voor het maken van onderscheid. Vanzelfsprekend geldt deze prioriteit ook voor de veiligheid van andere groepen, als deze in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan (ex-)moslims.

Weer antisemitisme. De veiligheid van de Joodse gemeenschap in Den Haag heeft hoge prioriteit en het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie/SGP om antisemitisme tegen te gaan wordt integraal uitgevoerd. Joodse instellingen en gebouwen worden beveiligd zo lang als dat nodig is. 

 

Geen woorden maar daden. Er moet niet alleen gepraat worden over het bestrijden van discriminatie, er moet ook echt iets aan gedaan worden. Het meldpunt discriminatie is goed vindbaar en bereikbaar. Met alle signalen van ongelijke behandeling, discriminatie, racisme wordt aantoonbaar iets gedaan door de antidiscriminatievoorziening. 

 

Onderzoek Haags slavernijverleden. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het Haags slavernijverleden. Naar aanleiding van dit onderzoek kan er actie worden ondernomen. Excuses voor het slavernijverleden van de gemeente kan een mogelijke uitkomst zijn waar we gehoor aan moeten geven. 

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland en vrouwen zijn vaker slachtoffer van fysieke, geestelijke, financiële of seksuele mishandeling dan mannen.

Stop huiselijk geweld. Huiselijk geweld is een groot en groeiend probleem, mede door de coronacrisis. We gaan samen met politie, maatschappelijke organisaties en campagnes de meldingsbereidheid van huiselijk geweld vergroten, daders aanpakken en slachtoffers ondersteunen om huiselijk geweld te stoppen.

Weerbaar maken. De gemeente steunt initiatieven die vrouwen ondersteunen en weerbaarheidstrainingen aanbieden en blijft meedoen aan de wereldwijde campagne ‘Orange the world’ om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. 

Erken Femicide. Femicide is een probleem in Den Haag. De afgelopen jaren zijn er te veel vrouwen vermoord, omdat ze vrouw zijn. Politieagenten krijgen training over dit onderwerp, zodat als vrouwen stalking of geweld melden dit meteen wordt opgepakt, zodat het geweld niet escaleert.

Geen genitale verminking in Den Haag. De gemeente werkt niet samen met organisaties die genitale verminking goedkeuren en geeft voorlichting over de gevaren van genitale verminking in verschillende talen. 

Family Justice Center. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om een Haags Family Justice Center op te richten waar alle hulpverleners en politie en justitie zitten, zodat slachtoffers aangifte kunnen doen en opvang en politiebescherming krijgen.  

Samen voor een verslavingsvrij Den Haag

Drugs- en alcoholgebruik zorgt voor veel ellende in onze stad. Het brengt schade toe aan je gezondheid, je kunt er verslaafd aan raken en je financiert er de criminele organisaties mee die drugs aanbieden. Bovendien is het schadelijk voor het milieu. Ook leiden de problemen die voortvloeien uit een drugs- en alcoholverslaving tot hoge maatschappelijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening en zorgkosten. Een verslavingsvrije samenleving begint bij preventie. 

Geen gokreclames in Den Haag. Het is bekend dat gokreclames leiden tot meer gokken. Kwetsbare groepen zoals jongeren en (ex-)verslaafden zijn hier extra gevoelig voor. Daarom komt er een verbod op gokreclames in Den Haag in de openbare ruimte. De gemeente gaat in gesprek met casino’s over reclame bij casino’s. Er komen geen nieuwe casino’s bij in Den Haag. 

Alcoholpreventie begint op straat. Bij avondwinkels en slijterijen zijn hele ramen en muren beplakt met stickers van alcohol. De gemeente gaat in gesprek met avondwinkels en slijterijen en onderzoekt hoe zulke uitingen aan banden kunnen worden gelegd. 

IJslands preventiemodel ook voor onze stad. Den Haag neemt IJsland als voorbeeld als het gaat om drugs- en alcoholpreventie. Deze aanpak is erop gericht om een positieve leefomgeving te creëren waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien bijvoorbeeld door het aanbieden van sportactiviteiten. Ouders, scholen en de gemeente werken nauw samen om dit te bereiken. 

Geen gemeentewiet. Den Haag doet niet mee met experimenten om de verkoop van wiet te legaliseren. 

Festivals drugsvrij. Een evenementenvergunning wordt alleen gegeven voor een festival als de organisatie concrete maatregelen treft om het evenement drugsvrij te maken en te houden. Wanneer overtredingen worden geconstateerd kan een ultieme consequentie zijn dat het evenement wordt stilgelegd en/of dat er in het volgende jaar geen vergunning wordt afgegeven.  

Middelbare scholen drugsvrij. We vergroten de afstand tussen coffeeshops en scholen om drugsgebruik door scholieren minder laagdrempelig te maken.  

Dat ballonnetje gaat niet op. Dankzij de ChristenUnie/SGP is er een streng lachgasverbod in Den Haag. Er komt meer geld om hierop te handhaven en de boete voor het gebruik of de verkoop van lachgas in de openbare ruimte en in het verkeer gaat omhoog. Daarnaast plaatsen we op hotspots borden waarbij gebruikers op het verbod worden gewezen. Ten slotte gaat de politie, in samenwerking met politie en handhaving, mysteryshoppers inzetten om lachgaskoeriers aan te pakken. 

Taskforce drugs. De gemeente werkt samen met buurgemeenten om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken in een zogenaamde taskforce. 

Uitsterfbeleid coffeeshops. Een aantal gebieden in Den Haag ervaart veel overlast door de vele coffeeshops die in hun buurt gevestigd zijn. In plaats van het verplaatsen van coffeeshops en bijbehorende overlast, komt er een uitsterfbeleid. Er komen geen nieuwe coffeeshops meer bij in Den Haag, ook niet als een coffeeshopeigenaar stopt. 

Overlast door coffeeshops aanpakken. De gemeente gaat experimenteren met mobiel cameratoezicht rondom coffeeshops waar veel overlast wordt gemeld. Zo kan overlast snel worden aangepakt.  

Coffeeshops alleen toegankelijk voor inwoners Den Haag. Een gedeelte van de bezoekers van Haagse coffeeshops komt niet uit Den Haag. Daarmee hebben coffeeshops een aanzuigende werking op inwoners uit omliggende gebieden. Er wordt gehandhaafd op het zogenaamde ingezetenencriterium. Coffeeshops mogen geen wiet verkopen aan buitenlandse toeristen en we onderzoeken of we de verkoop kunnen beperken tot inwoners van Den Haag.

Geen geblow op straat. We breiden het blowverbod uit. Het is nergens toegestaan om in de openbare ruimte drugs te gebruiken en ook niet om te blowen. Zo voorkomen we overlast.  

Samen werken aan een veilig Den Haag

Veiligheid is een voorwaarde om met elkaar in vrede te leven. Samen zorgen we voor een veilige stad. De gemeente neemt hierin het voortouw, maar elke inwoner kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Het begint bij het voorkomen van onveilige situaties en overlast. 

Wijkagenten zijn zichtbaar én bereikbaar in de wijk. Spreekuren worden daarom ook in de avond gehouden voor wijkbewoners die overdag werken. Het is daarnaast belangrijk dat wijkagenten zijn geworteld in de wijk. De gemeente gaat met de politie in gesprek om wijkagenten zoveel mogelijk voor ten minste zes jaar in dezelfde wijk te stationeren. We gaan uit van één wijkagent per 4000 inwoners.

Meer blauw op straat. De gemeente dringt aan bij het Rijk op het uitbreiden van de politiecapaciteit. Daarnaast wordt het makkelijker voor handhavers om door te stromen naar de politieacademie. Waar nodig investeren we ook extra in gemeentelijke handhavers, bijvoorbeeld voor de Pandbrigade. 

Inzet camera’s. Cameratoezicht is een prima middel om politieagenten te ontlasten maar het moet alleen worden toegepast als het echt nodig is en de privacy van mensen goed is gewaarborgd in een cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie. 

Handhavers handelen. Handhavers surveilleren niet alleen met auto’s door de stad, maar wandelen zelf dagelijks door de wijk om in gesprek te gaan met bewoners en overtredingen en overlast te signaleren. Zij worden uitgerust met bodycam en noodknop.

Geen messen verkopen aan jongeren. Steekpartijen zijn helaas in Den Haag aan de orde van de dag. Vaak zijn hier jongeren bij betrokken. Daarom komt er een verbod op de verkoop van messen aan kinderen jonger dan 16 jaar en is er een vast inleverpunt voor wapens. 

Stadsmariniers inzetten. Naar Rotterdams voorbeeld krijgen de meest kwetsbare wijken, waar verslavingen en drugscriminaliteit een groot probleem zijn, naast wijkagenten, een stadsmarinier als pilot. De mariniers hebben het mandaat om grote problemen in kwetsbare wijken aan te pakken en zorgen er daardoor voor dat problemen écht worden opgelost.

Evenementen betalen mee aan veiligheidskosten. Grootschalige (sport)evenementen vragen veel veiligheidsinzet. Dat heeft gevolgen voor de politiecapaciteit. Grootschalige evenementen betalen daarom mee aan de inzet van de politie.

Maak gebruik van de wijkrechter. De wijkrechter bemiddelt in een vroeg stadium bij buurtruzies. De wijkrechter wordt vaker ingezet en in een eerder stadium.