ChristenUnie/SGP geschokt over antisemitisch protest en over eerste reactie namens burgemeester Van Aartsen

vrijdag 25 juli 2014 09:59

Schriftelijke vragen over antisemitische 'pro-Gaza' demonstratie

Op 24 juli jl. is een 'pro-Gaza' demonstratie op de Hoefkade uitgedraaid op een manifestatie met een stortvloed aan ronduit antisemitische uitingen1. En hiermee is artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht in het geding: het beledigen van en het zaaien van haat tegen een bevolkingsgroep. Ook de vrije nieuwsgaring stond tijdens deze demonstratie onder druk. De vrijheid van demonstratie en van meningsuiting lijkt op een niet mis te verstane wijze misbruikt, zo constateerde ook een vertegenwoordiger van de ChristenUnie/SGP-fractie die gedurende de gehele demonstratie ter plaatse was. De demonstratie was doortrokken van haat, vooral van haat tegen de joden. Ronduit schokkend.

De ChristenUnie/SGP-fractie wacht met smart op het moment dat de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden krijgen en deze ook gaan gebruiken om de kostbare vrijheid van demonstratie beter te beschermen en misbruik daarvan tegen te gaan en deze fractie hoopt dan ook dat de onlangs gestelde vragen van Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie aan de Minister van Veiligheid en Justitie daaraan bijdragen2.

Naar aanleiding van de 'pro-ISIS' demonstratie van 4 juli jl. - en ook al daarvoor - heeft de ChristenUnie/SGP-fractie gepleit voor het tegengaan van demonstraties met pro-ISIS uitingen en van gezichtsbedekkende kleding tijdens dit soort demonstraties en heeft deze fractie u daar ook op bevraagd. Ook heeft de Christen/SGP-fractie gepleit voor politieoptreden bij demonstraties met antisemitische uitingen.

In vervolg daarop en naar aanleiding van de hedenavond gehouden demonstratie en de eerste persreactie daarop namens burgemeester Van Aartsen heeft raadslid Pieter Grinwis de volgende vragen aan de burgemeester gesteld.

1) Waarom is er namens u kort na de demonstratie aan Omroep West3 gemeld dat er "geen strafbare grenzen zijn overschreden"? Is voorafgaand aan deze reactie nauwkeurig en zorgvuldig nagegaan welke uitspraken zijn gedaan, welke leuzen zijn gescandeerd en van welke andere uitingen sprake was? Zo nee, waarom niet?

Deze woordvoeringslijn staat, onder andere op basis van eigen waarneming, wat de ChristenUnie/SGP-fractie betreft in schril contrast met de uitspraken en uitingen tijdens de demonstratie, die voor een deel helaas overduidelijk een antisemitisch karakter hadden, zoals "dood aan de joden", "hamas, hamas, joden aan het gas", "Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaish Mohammed saya’ud” en helaas werd door een enkeling ook de hitlergroet gebracht, om over de totaal misplaatste holocaustvergelijkingen nog maar te zwijgen.
 
2) Zijn deze antisemitische uitingen - het beledigen van en aanzetten tot haat van de joden als groep - volgens de politie dan wel volgens u acceptabel? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom heeft de politie dan niet opgetreden (bijvoorbeeld arrestaties verricht) tijdens de demonstratie en/of de demonstratie stopgezet? En is u bekend of het Openbaar Ministerie deze uitingen strafrechtelijk gaat onderzoeken?

Voorts was het opvallend hoe weinig agenten (zichtbaar) aanwezig waren tijdens de demonstratie.

3) Hoeveel agenten waren aanwezig tijdens de demonstratie? Waren dat er, gelet ook op de gang van zaken tijdens de onlangs gehouden 'pro-ISIS' en 'anti-Israël' demonstraties, volgens u voldoende? En waren er agenten bij die de inhoud van de Arabische uitspraken en spreekkoren op waarde konden schatten?

4) Is er opgetreden tegen demonstranten met gezichtsbedekkende kleding? Zo nee, waarom niet?

5) Klopt het dat de politie journalisten dringend heeft aangeraden te stoppen met het maken van foto's? Klopt het dat met name één journalist is beperkt in het vrij vergaren van nieuws4? Was daarmee wat u betreft de vrijheid van nieuwsgaring in het geding? Zo ja, hoe kan dit in de toekomst bij dergelijke demonstraties worden voorkomen?

Tijdens onder andere het debat over het coalitieakkoord 2014-2018, 24 juni jl., heeft de ChristenUnie/SGP-fractie ervoor gepleit om de aanpak van antisemitisme tot prioriteit te verklaren bij de in het coalitieakkoord aangekondigde aanpak van racisme. Helaas hebben meerdere demonstraties de afgelopen weken in Den Haag laten zien dat dit bittere noodzaak is en dat het hard nodig is om niet in een algemene aanpak van alle vormen van racisme te blijven steken, maar ook specifiek aandacht te geven aan de bestrijding van antisemitisme in Den Haag.

6) Bent u bereid om het voorkomen en tegengaan van antisemitisme tot prioriteit te verklaren bij de aanpak van racisme? Bent u bereid om bij de nadere uitwerking van dit deel van het coalitieakkoord hier speciale aandacht aan te schenken, bijvoorbeeld middels een actieplan aanpak antisemitisme? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het mogelijk uw voornemens en voorstellen met betrekking tot het voorkomen en tegengaan van antisemitisme nog in 2014 aan de gemeenteraad voor te leggen?


[1] Voor meer info naast de eigen waarnemingen van de ChristenUnie/SGP-fractie, zie bijvoorbeeld het twitterverslag van de bedoelde demonstratie door journalist Frank Verhoef: https://twitter.com/fverhoef.

[2] http://www.omroepwest.nl/nieuws/14-07-2014/christenunie-minister-moet-terroristische-symbolen-tegengaan.

[3] http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-07-2014/update-van-aartsen-geen-grenzen-overschreden-bij-pro-palestina-demonstratie.

[4] http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/geenstijl_bedreigd_op_isisdemo.html#more.




« Terug

Reacties op 'ChristenUnie/SGP geschokt over antisemitisch protest en over eerste reactie namens burgemeester Van Aartsen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2014 > juli

Geen berichten gevonden