ChristenUnie/SGP niet geheel tevreden met beantwoording Van Aartsen; stelt vervolgvragen

woensdag 30 juli 2014 17:35

ChristenUnie/SGP is niet geheel tevreden met de antwoorden die de burgemeester heeft gegeven op eerder ingediende vragen naar aanleiding van de antisemitische ‘pro-Gaza’ demonstratie van 24 juli jl. Daarom heeft de fractie op dinsdag 30 juli overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde de volgende vervolgvragen gesteld.

1.     De ChristenUnie/SGP-fractie heeft gevraagd waarom namens de burgemeester zo kort (binnen een uur) na de demonstratie aan Omroep West[1] is gemeld dat er "geen strafbare grenzen zijn overschreden" en of voorafgaand aan deze reactie nauwkeurig en zorgvuldig is nagegaan welke uitspraken zijn gedaan, welke leuzen zijn gescandeerd en van welke andere uitingen sprake was. De timingsvraag is nog niet beantwoord. Bent u bereid dat alsnog te doen? En was het gelet op de vrijwel direct ontstane commotie naar aanleiding van de uitingen en uitspraken tijdens deze demonstratie volgens u verstandig om deze woordvoeringslijn te hanteren? Was het niet beter geweest als op dat moment ten minste een slag om de arm was gehouden en/of als op dat moment was verwezen naar de rol en taak van het OM in deze?

Het OM heeft aangegeven later deze week uitsluitsel te geven over de vraag of vervolging mogelijk is. In afwachting daarvan stellen wij daarom op dit moment geen nadere vragen met betrekking tot de inhoud van de onder ander door onze fractie ter plekke geconstateerde zeer haatdragende antisemitische leuzen. Wel een vervolgvraag met betrekking tot het aantal aanwezige agenten. In de beantwoording wordt gesteld dat het aantal van 7 agenten op 50 demonstranten (en overigens ook 200 omstanders) genoeg was. Redenerend vanuit het perspectief om de-escalerend op te treden kan de ChristenUnie/SGP-fractie dat volgen en ook gelet op het feit dat, zoals door u geschetst op bijvoorbeeld 9 juli jl. in reactie op onze mondelinge vragen, dat de politie-inzet bij een demonstratie er ook op is gericht dat demonstranten ongehinderd hun demonstratie kunnen houden. Maar vanuit het perspectief om bij strafbare uitingen en uitspraken zo nodig onmiddellijk tot ingrijpen, arrestaties en mogelijk zelfs tot stopzetting van de demonstratie over te gaan, lijkt ons het aantal van 7 agenten volstrekt ontoereikend.

2.     Blijft u er bij dat er gelet op dat laatste perspectief voldoende politieagenten ter plaatse aanwezig waren, met name ook gelet op de samenstelling van de groep demonstranten en de verwerpelijke sympathieën en antipathieën bij deze demonstranten? Zo ja, waarom, mede gelet op de bij andere demonstraties van een vergelijkbare omvang soms veel nadrukkelijker inzet van de politie?

De ChristenUnie/SGP is blij dat u in lijn met onder andere ons pleidooi er bij het OM op heeft aangedrongen zo strikt mogelijk op grond van het strafrecht op te treden tegen moreel verwerpelijke leuzen en symbolen.

3.     Kunt u meer informatie geven over de lijn die in het overleg tussen de parketten van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam wordt afgesproken dan wel mogelijk inmiddels is afgesproken? Heeft u er vertrouwen in dat een aangescherpte justitiële beleidslijn gaat helpen om bij verwerpelijke leuzen en symbolen, zoals bij de demonstratie van 24 juli jl., steviger op te treden? Of is uws inziens een aanscherping van wet en regelgeving noodzakelijk, bijvoorbeeld de Wet openbare manifestaties en daarvan afgeleid de APV, zoals ook gesuggereerd in schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie[2]? Is het sowieso nog mogelijk om binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving, de APV nog aan te scherpen? Zo ja, bent u daartoe bereid?

Enkele specifieke vragen met betrekking tot het voorkomen en tegengaan van antisemitisme zijn helaas niet beantwoord. Vandaar dat we nogmaals deze vragen stellen in de hoop een completer en beter antwoord te krijgen.

4.     Bent u bereid om bij de nadere uitwerking van het deel van het coalitieakkoord met betrekking tot de bestrijding van racisme speciale aandacht te schenken aan het voorkomen en tegengaan van antisemitisme, bijvoorbeeld middels een actieplan aanpak antisemitisme? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het mogelijk uw voornemens en voorstellen met betrekking tot het voorkomen en tegengaan van antisemitisme nog in 2014 aan de gemeenteraad voor te leggen? En bent u bereid dit actieplan op te stellen in afstemming met het landelijke “Deltaplan ter bestrijding en preventie van antisemitisme” dat op voorstel van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer de komende tijd onder regie van de Minister van Veiligheid en Justitie wordt opgesteld?

5.     Helaas voelen steeds meer Joden in ons land en ook in onze stad zich niet meer veilig. Ongehoord en onacceptabel. Bent u, mede gelet op het toenemende antisemitisme, bereid Joodse burgers en instellingen in Den Haag de beveiliging te geven die ze nodig hebben? Bent u bereid daar, evenals de gemeente Amsterdam, financieel aan bij te dragen? Zo nee, waarom niet?


[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-07-2014/update-van-aartsen-geen-grenzen-overschreden-bij-pro-palestina-demonstratie.

[2] http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014Z13744&did=2014D27676.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie/SGP niet geheel tevreden met beantwoording Van Aartsen; stelt vervolgvragen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2014 > juli

Geen berichten gevonden