Brief aan de verkenners

wapen Den Haag
Judith
Door Judith Klokkenburg op 8 april 2022 om 15:00

Brief aan de verkenners

Geachte heer Boogaard en heer Oplaat, 

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om met u te spreken over de verkenning naar een nieuw Haags college. Een college waarmee recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag en een college dat kan rekenen op een goede samenwerking met de gemeenteraad. Met deze brief doen wij een aantal van onze overwegingen, zoals ook gedeeld in het gesprek, u op schrift toekomen. 

Verkiezingsuitslag

Het is van het grootste belang dat er voor onze stad op korte termijn een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur komt; de uitdagingen zijn groot. Een betrouwbaar stadsbestuur is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele gemeenteraad. De ChristenUnie/SGP is van mening dat de grootste partij allereerst de mogelijkheid moet krijgen om dat stabiele en betrouwbare college te vormen. Het heeft daarbij de voorkeur van de ChristenUnie/SGP dat de grootste partijen samen een coalitie gaan vormen. Gezien de omvang van onze fractie en het aantal stemmen dat wij kregen, ligt voor de ChristenUnie/SGP deelnemen aan de coalitiebesprekingen op dit moment niet voor de hand. Uiteraard zal de ChristenUnie/SGP, zoals de afgelopen jaren, constructief met een nieuw college samenwerken. 

Grote uitdagingen in Den Haag

Den Haag staat voor diverse grote uitdagingen, waarvoor oog moet zijn bij een nieuw te vormen college. Allereerst moet een nieuw stadsbestuur werken aan herstel van vertrouwen in de overheid. Dat vertrouwen is de afgelopen jaren alleen maar kleiner geworden en de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is hier een uiting van. Om vertrouwen terug te winnen is een college nodig dat werk maakt van integriteit en waarbij er constructief, eerlijk en transparant wordt (samen)gewerkt. Het vraagt een andere, meer dienstbare houding ten opzichte van onze inwoners. Zij zijn geen klanten, maar burgers die partner zijn en waarmee we samen bouwen aan een groener, socialer en krachtiger Den Haag. 

De tweede uitdaging is de woningbouwopgave, waarbij enerzijds oog moet zijn voor voldoende betaalbare (gezins)woningen voor mensen met een lager en middeninkomen en anderzijds voor het verkleinen van de kloof tussen zand en veen. De slogan “Niemand slaapt op straat” mag geen holle frase blijven en goedkope woningen en meer opvangplekken voor dak- en thuislozen zijn dan ook hard nodig. Aandachtspunt hierbij is de veerkracht van bepaalde wijken, zoals Moerwijk, waar al veel mensen met een zorgbehoefte wonen. We kunnen alleen omzien naar elkaar als er genoeg sterke schouders zijn om de lasten te dragen. 

Ook de energietransitie vraagt om stevige keuzes. De huidige plannen om de stad klimaatneutraal te maken zijn nog te vrijblijvend en vaag en bieden te weinig perspectief aan mensen die de energierekening in hun slecht geïsoleerde woning aldoor zien stijgen. De donkere wolken van fossiele restwarmte uit WarmtelinQ werpen een schaduw over alle duurzame keuzes die wij als stad moeten maken. Een nieuwe coalitie moet daarom vol inzetten op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen van de mensen met de kleinste portemonnee en op lokale duurzame bronnen.

Belangrijke aandachtspunten ChristenUnie/SGP

Verder zijn er voor de ChristenUnie/SGP nog enkele specifieke aandachtspunten voor een coalitieakkoord. Een nieuwe coalitie moet wat de ChristenUnie/SGP betreft recht doen aan inwoners in de knel. In Den Haag worstelen veel inwoners met (verborgen) armoede en schulden en de kans is groot dat deze groep de komende tijd groter wordt. Het is belangrijk dat de gemeente naast haar inwoners gaat staan en hen helpt. Ons recent ingediende initiatiefvoorstel “Vergeef ons onze schulden” doet een aantal voorstellen om gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren. We zien graag dat deze voorstellen in een nieuw coalitieakkoord terecht komen. 

Een andere groep kwetsbare inwoners zijn de mannen en vrouwen in de raamprostitutie. We zien dat bij prostitutie veel vormen van ongelijkheid samen komen: genderongelijkheid, machtsongelijkheid en economische ongelijkheid. Wat de ChristenUnie/SGP betreft wordt de raamprostitutie gefaseerd beëindigd en bieden we deze mensen perspectief met uitstap-programma’s en urgentieverklaringen voor woningen. 

Als laatste zal ook goede opvang en begeleiding moeten worden geboden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat vraagt ook wat van onze stad en samenleving. Een nieuw college moet de opdracht oppakken om samen met maatschappelijke organisaties, kerken en inwoners de hulp te bieden die nu zo hard nodig is. 

Ten slotte

Ik wens u wijsheid bij uw verdere verkenning en wens Den Haag een bestuur dat zich met hart en ziel inzet voor de vrede, het recht en de bloei van onze stad en haar inwoners.

Hoogachtend,

Judith Klokkenburg

Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Den Haag

Labels: , ,