Bijdrage Judith Klokkenburg in debat over erfpacht

huis.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 20 april 2023 om 23:59

Bijdrage Judith Klokkenburg in debat over erfpacht

Voorzitter, de herziening van de erfpachtcanon leeft! Vorige week bij de commissievergadering was er een volle tribune en ook vandaag zijn erfpachters weer massaal gekomen. Dank voor die betrokkenheid. Een combinatie van factoren zorgt dit jaar voor een exorbitante stijging van de canon: een stijging van het canonpercentage van 0,9% naar 4% en veel hogere taxaties van de grond. We hebben veel voorbeelden zien langskomen. Fikse stijgingen, bijvoorbeeld van 94 euro per jaar naar 6000 euro per jaar, oftewel van 5 euro per maand naar 500 euro per maand. 

De ChristenUnie/SGP is van mening dat dergelijke stijgingen niet in lijn zijn met het beginsel van redelijkheid en billijkheid. Ook niet als er maar steeds verwezen wordt naar de afgelopen 75 jaar, waarin de erfpacht voor de bewoners van deze huizen lager was. En er is niemand die heeft gezegd: de erfpachtcanon moet blijven zoals hij is. Ook vandaag niet. Iedereen begrijpt dat grondwaarde is gestegen en dat er meer betaald moet worden. Maar deze bedragen, die zijn niet uit te leggen en voor velen niet te dragen. Deze verhoging van het canonpercentage en de veel hogere taxatiewaarde, die ook niet te begrijpen is, zorgen ervoor dat mensen de armoede in worden gedrukt door de gemeente, terwijl het juist de gemeente is die een zorgplicht heeft tegenover haar burgers.  

De ChristenUnie/SGP is dan ook blij met het uitgestoken vingertje van het college om hertaxaties te gaan doen. Dat er met een faire manier van waarderen, door onafhankelijke deskundigen bekend met de Haagse woningmarkt, ook een faire canon betaald gaat worden. En dat moet goed gebeuren. Ik sta dan ook van harte onder de moties van collega Dubbelaar die daar op gaan zien en onder de motie van de heer De Ridder. Want voorzitter, het zijn mooie toezeggingen die in de brief staan, maar geen garanties. 

Maar voorzitter, de taxaties door taxateurs van buiten Den Haag gebeurt al sinds 2021. En we hebben allemaal de voorbeelden gezien en gehoord over forse verschillen tussen taxaties van 2020 en 2021. Daarom moeten we wat de ChristenUnie/SGP betreft ook kijken naar mogelijke mistaxaties uit de afgelopen periode. Want ook daar zijn bewoners die een nieuwe erfpachtcanon hebben gehad met een taxatie die wellicht niet klopt, maar wellicht minder heftig heeft uitgepakt doordat het canonpercentage lager was. Maar in het kader van een betrouwbare overheid zouden we wat mijn fractie betreft ook daar moeten hertaxeren als blijkt dat de taxaties in Bezuidenhout inderdaad niet goed zijn gedaan. 

Daarom een motie met als dictum: verzoekt het college indien de tweede taxatie van erfpachtgronden in Bezuidenhout leidt tot een lagere grondwaarde en aanpassingen van de aanbieding voor erfpachters in Bezuidenhout, ook opnieuw te kijken naar de taxaties en gedane aanbiedingen aan inwoners tussen de zomer van 2021 en nu en deze, indien nodig en wenselijk, te herzien.

Voorzitter, de wethouder heeft in zijn brief van gister aangekondigd te zullen kijken naar een financiële regeling voor hen voor wie de gestegen canon niet te betalen is, om er voor te zorgen dat mensen niet hun huis hoeven te verkopen. En hoewel mijn fractie hoopt dat die hele regeling niet nodig is, omdat de stijgingen niet zullen doorgaan, is mijn fractie er niet gerust op en wil dan ook dat bij die regeling verschillende zaken worden meegenomen, zoals de samenstelling van het huishouden. Sec kijken naar inkomen zegt niet veel over de kosten die mensen hebben in het leven. Want van het bruto-inkomen blijft er gemiddeld genomen bij een gezin met 3 kinderen minder over dan bij een alleenstaande. Daarom een motie met als dictum: verzoekt het college bij het onderzoeken c.q. introduceren van een financiële regeling ook de middeninkomensgroep daarin mee te nemen en rekening te houden met de samenstelling van het huishouden.

Voorzitter, tenslotte nog een vraag. Ook in het nationaal parlement is erfpacht onderwerp van debat geweest. Voor de zomer komt het kabinet nog met een handreiking over erfpacht, met daarin onder andere hoe de rechten van erfpachters beter geborgd kunnen worden. Is de wethouder bereid om die handreiking mee te nemen bij de toezeggingen over het schokbestendiger maken van het erfpachtstelsel?

Voorzitter, als overheid moeten we er zijn voor onze bewoners, want we hebben een zorgplicht. Ik ga er dan ook vanuit dat dit college alle zeilen bij zet, nu en in de toekomst.  

Ps: beide moties zijn aangenomen door de gemeenteraad. 

Bijlagen

Labels: