Input ChristenUnie/SGP voor verkenner Arie Slob

Ooievaar oude stadhuis.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 5 juli 2023 om 17:00

Input ChristenUnie/SGP voor verkenner Arie Slob

Hierbij de input die we als fractie hebben meegegeven aan verkenner Arie Slob.

Geachte heer Slob, beste Arie, 

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om met u te spreken over de verkenning naar een nieuw college dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Een college waarmee recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag van maart 2022 en een college dat kan rekenen op, en bouwt aan, een goede samenwerking met de raad. Met deze brief doen wij u een aantal van onze overwegingen, zoals ook gedeeld in het gesprek, op schrift toekomen.  

De ChristenUnie/SGP is van mening dat de grootste partij de eerste mogelijkheid dient te krijgen om een stabiel en betrouwbaar college te gaan vormen. Daarbij is het van belang dat dit nieuw te vormen college het belang van de stad voorop zet en werk maakt van de grote uitdagingen waar we als stad voorstaan. De ChristenUnie/SGP wil beginnen met constateren dat er een belangrijke taak voor het stadsbestuur (college én raad) ligt om het vertrouwen te herstellen. Meer dan de helft van de kiesgerechtigde Hagenaars en Hagenezen is om uiteenlopende redenen thuisgebleven bij de verkiezingen in maart 2022. De ChristenUnie/SGP kan dat niet los zien van een trend waarbij het vertrouwen in de politiek en in de overheid als geheel, meer en meer onder druk staat. Een politiek die vooral met zichzelf bezig lijkt te zijn, helpt niet dat vertrouwen te herstellen. We moeten daarom werk maken van de opgaven in onze stad en waarmaken wat we beloven. Verderop in deze brief doen we daar alvast een aantal suggesties voor.  

Voor de ChristenUnie/SGP is het daarbij van belang dat er een college komt, dat samen met de raad aan de slag wil gaan: als coalitie en oppositie gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Een college dat dingen anders durft te doen. Een college dat werk maakt van dualisme en een daadkrachtig collegiaal stadsbestuur waar eenieder niet op hun eigen eilandje zijn ding doet, maar waarbij er constructief, eerlijk en transparant wordt (samen)gewerkt. Daarbij zijn professionele ambtenaren, die tegelijk loyaal, integer en kritisch zijn, van onschatbare waarde. Het vraagt om een andere houding ten opzichte van onze inwoners. Geen klanten die een participatietraject volgen, maar burgers als volwaardige partners waarmee we bouwen aan een mooier, groener, socialer en krachtiger Den Haag. De ChristenUnie/SGP wil een college dat werk maakt van integriteit en de samenwerking opzoekt met de oppositie. In de gespreksverslagen van de gesprekken onder leiding van de heer Bruins zijn er door verschillende partijen suggesties gedaan, van een breder raadsakkoord tot eigenaarschap van financiële mee- of tegenvallers door het gehele stadsbestuur. 

Over de concrete samenstelling van de coalitie merkt de ChristenUnie/SGP het volgende op. Den Haag heeft politiek roerige jaren achter de rug. Jaren waarin het vertrouwen in elkaar soms ver te zoeken was. De afgelopen weken hebben daar niet in positieve zin aan bijgedragen. Het is tijd om met die periode van wantrouwen te breken. Wij zijn dan ook niet van mening dat het verstandig is om door te gaan met de huidige “coalitieromp”, maar zijn van mening dat opnieuw gekeken moet worden of en hoe de grootste drie partijen gezamenlijk een coalitie kunnen gaan vormen. Dat ligt, ook op basis van de verkiezingsuitslag, nog steeds het meest voor de hand. Indien dit geen optie blijkt, of deze partijen er niet samen uitkomen, zal naar alternatieven moeten worden gekeken voor een geloofwaardige verandering. De ChristenUnie/SGP is daarbij vanuit oppositie danwel coalitie bereid bij te dragen aan een dienstbaar stadsbestuur dat werk maakt van die verandering.  

Want zoals gezegd, de stad Den Haag staat de komende jaren voor een heel aantal uitdagingen waar een college voortvarend mee aan de slag moet.  

De eerste belangrijke opgave is woningbouw. Den Haag moet een leefbare stad blijven, waar het goed toeven is. Voor de ChristenUnie/SGP is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, ook voor gezinnen. Het is daarbij belangrijk in het oog te houden dat er nog steeds mensen op straat slapen in Den Haag. De slogan “niemand slaapt op straat” moet geen holle frase worden maar moet écht worden geregeld door voldoende woningen te bouwen en op korte termijn meer opvangplekken te realiseren. Een ander belangrijk aandachtspunt is de veerkracht van bepaalde wijken, zoals Moerwijk, waar al veel mensen met een zorgindicatie wonen. We kunnen alleen omzien naar elkaar als er genoeg sterke schouders zijn om de lasten te dragen. 

Ook de energietransitie vraagt om stevige keuzes. De huidige plannen om de stad klimaatneutraal te maken zijn nog vrijblijvend en vaag, zeker voor de 'gele wijken’ uit de Transitievisie Warmte. We moeten vol inzetten op lokale duurzame bronnen en aan de slag met bewonersinitiatieven die hun buurt willen verduurzamen. 

Verder moet een nieuw college wat de ChristenUnie/SGP betreft recht doen aan inwoners in de knel. In Den Haag worstelen veel inwoners met (verborgen) armoede en schulden. Het is belangrijk dat de gemeente naast haar inwoners gaat staan en hen helpt. Regels kunnen we loslaten, mensen niet. Een andere groep kwetsbare inwoners zijn de mannen en vrouwen in de prostitutie. We zien dat bij prostitutie veel vormen van ongelijkheid samen komen: genderongelijkheid, machtsongelijkheid en economische ongelijkheid. Wat ons betreft bieden we deze mensen perspectief: we investeren in uitstapprogramma’s en zorgen voor urgentieverklaringen zodat deze mensen échte keuzevrijheid hebben. Ook zien we dat voor veel inwoners de overheid letterlijk en figuurlijk steeds verder weg is. Een goede eerste stap is wat de ChristenUnie/SGP betreft om de stadsdeelkantoren weer te openen en werk te maken van de dienstverlening van de gemeente: betrokken en benaderbaar. 

Tenslotte. Ons verkiezingsprogramma Samen Recht Doen begint met een uitgebreide paragraaf over een dienstbare overheid die werkt voor mensen. Dat moet de prioriteit zijn van een nieuw college. De ChristenUnie/SGP staat voor een stad waarin bewoners de verbinding zoeken en in vrede samenleven. Vredig samenleven is nodig om de stad tot bloei te laten komen. Omzien naar elkaar kan pas echt als je je buren kent. Als we elkaar respecteren, maar elkaar ook kunnen aanspreken als iets niet goed gaat. Dat als er onrecht is, zoals mensenhandel, de overheid optreedt. Dat inwoners vertrouwen hebben dat de politie of de gemeente actie onderneemt als ze overlast ervaren. Een betrouwbare en betrokken overheid geeft rust en vrede in de stad.  

De ChristenUnie/SGP zal zich, net als de afgelopen tijd, constructief opstellen en meedenken over oplossingen die recht doen aan onze stad. Ik wens en bid u wijsheid toe bij uw verdere verkenning en wens Den Haag een dienstbaar bestuur dat zich met hart en ziel inzet voor de vrede, het recht en de bloei van onze stad. 

Hoogachtend, 

Judith Klokkenburg 
Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Den Haag