Inbreng ChristenUnie/SGP aan onderhandelende partijen

Grote Kerk en Hofvijver.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 13 september 2023 om 09:00

Inbreng ChristenUnie/SGP aan onderhandelende partijen

De ChristenUnie/SGP neemt dankbaar gebruik van de mogelijkheid om inbreng te leveren voor een nieuw coalitieakkoord aan de onderhandelende partijen D66, Groenlinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en DENK. In een eerdere verkennende fase hebben wij inhoudelijk inbreng gegeven en aangegeven hoe wij aankijken tegen de bestuurscultuur. Hierbij nog enkele concrete zaken die wij in deze fase graag mee willen geven.  

Bestuurscultuur 

Voor de ChristenUnie/SGP is het van groot belang dat de gemeenteraad haar controlerende en kaderstellende taak goed kan uitvoeren. Concreet houdt dat allereerst in dat de raad goed en op de juiste momenten geïnformeerd wordt, dat informatie zoveel mogelijk openbaar toegankelijk is en ook op de juiste momenten besluitvormend is. In het (recente) verleden hebben we als fractie gemerkt dat besluitvormingsprocessen met externe partijen soms zo ver gevorderd zijn, dat de raad enkel nog maar kan instemmen. Dit moet anders, dit moet eerder en transparanter. Belangrijk hierbij is dat er vanuit het college een open houding is voor input uit de raad, ongeacht of voorstellen van een coalitie- of oppositiepartij komen. Daarbij is het van belang om zorgen en kritiek mee te nemen en te verwerken in voorstellen. Daarmee creëer je draagvlak in de raad en in de stad. Met een niet geoormerkt en voor de raad vrij besteedbaar budget kan ook gezorgd worden dat goede ideeën van fracties werkelijkheid kunnen worden, zonder dat altijd gezegd wordt “hier is geen budget voor”.  

Daarnaast is het van belang om fracties eerder te betrekken bij de grote opgaven van de stad: ga bij grote vraagstukken zoals mee- of tegenvallers langs fracties om (al dan niet informeel) input op te halen, te vragen mee te denken of denkrichtingen aan te reiken. Dit hoeft niet altijd te wachten tot in de raad. Zorg dat laagdrempelig contact tussen college en (ook oppositie-)fracties mogelijk is.  

In het huidige coalitieakkoord staan al diverse acties aangaande het herstel van vertrouwen tussen burgers en overheid. Hiermee moet voortvarend aan de slag worden gegaan, met name in die wijken en groepen waar het vertrouwen laag is. 

 

Inhoudelijke thematiek 
Voor de ChristenUnie/SGP is het van belang dat er recht wordt gedaan aan de meest kwetsbare mensen in onze stad (zie eerdere inbreng). De belangrijkste sociale opgave voor onze stad is om de kansenongelijkheid en gezondheidsverschillen tegen te gaan. Het blijft onverteerbaar dat het voor je levensverwachting uitmaakt in welke wijk je wieg staat. Focus op de kwetsbare wijken, meer middelen (een onevenredige verdeling van budgetten) en een integrale aanpak van preventie en handhaving is hard nodig. 

Concreet willen we meegeven dat het voor internationale kerken van belang is dat zij ruimte krijgen in de stad. Een kerkverzamelgebouw – zoals dat in het huidig akkoord staat – is een stap in de goede richting, maar de gemeente kan op meer fronten helpend zijn in de zoektocht naar ruimte, bijvoorbeeld door panden te verhuren aan religieuze organisaties. Een positieve grondhouding van het stadsbestuur ten aanzien van religie is sowieso essentieel om bij veel mensen in onze stad vertrouwen (terug) te winnen.    

 

Ten slotte wensen we u wijsheid en zegen bij de onderhandelingen. 

Vriendelijke groet, 

Judith Klokkenburg